มหาดไทย สั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เตรียมพร้อมบูรณาฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชน

มหาดไทย สั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เตรียมพร้อมบูรณาฉีดวัคซีนให้กับประชาชน

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรี ได้เสนอให้เรื่องของวัคซีนโควิด-19 เป็นวาระแห่งชาติ โดยรัฐบาลให้ความสำคัญสูงสุดในการดำเนินนโยบายต่างๆ อย่างครบวงจร ทั้งการจัดหา การกระจาย ไปจนถึงการฉีด เพื่อเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประเทศไทยให้เร็วที่สุด 

ผู้ว่าราชการจังหวัด

เพื่อให้การบริหารจัดการวัคซีนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว เหมาะสม ทั่วถึง ตามลำดับความจำเป็นเร่งด่วน จึงได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์การบริหารจัดการวัคซีน (Incident Commander : IC) โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจารณาดำเนินการคือ การจัดเตรียมสถานที่ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ รองรับการฉีดวัคซีน ให้เพียงพอต่อจำนวนผู้ลงทะเบียนในพื้นที่ อย่างน้อยอำเภอละ 1 แห่ง โดยประสานสถานที่จากภาคราชการและเอกชนที่มีความพร้อมตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขและประสานหน่วยงานผู้รับผิดชอบ เพิ่มเติมข้อมูลสถานที่ฉีดวัคซีนของจังหวัดทุกแห่งเข้าในระบบของแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” รวมทั้งซักซ้อมระบบการฉีดวัคซีนให้มีความพร้อมภายในวันที่ 28 พฤษภาคมนี้ , การลงทะเบียนฉีดวัคซีน ให้วางระบบการลงทะเบียนฉีดวัคซีนโดยใช้กลไกระดับพื้นที่แบ่งมอบพื้นที่เพื่อดำเนินการ 

ผู้ว่าราชการจังหวัด

โดยประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและความเชื่อมั่น กับประชาชนให้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้มากที่สุด เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิต และให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ในประเทศ ซึ่งจะช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาและยุติการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้โดยเร็ว ซึ่งจะเป็นผลให้สามารถดำเนินการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เข้าสู่ภาวะปกติ 

อ้างอิง : กระทรวงมหาดไทย

Next Post

วันที่ 17 พ.ค.64 ผู้ว่าฯ สงขลา พิจารณามาตรการป้องกันโรคโควิดที่มีการระบาดภายในโรงงาน

Mon May 17 , 2021
ผู้ว่าฯ สงขลา พิจารณามาตรการป้องกันโรคโควิดที่มีการระบาดภายในโรงงาน วันที่ 17 พ.ค.64 เวลา 9.00 น. ที่ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสงขลาครั้งที่ 27/2564 เพื่อร่วมพิจารณามาตรการ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในโรงงาน โดยมีนายวงศกร นุ่นชูคันธ์ พร้อมด้วยนางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา นายวรณัฏฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมการประชุม สถานการณ์ COVID-19 ในจังหวัดสงขลา ล่าสุดเมื่อวานนี้ (16 พ.ค.) พบผู้ป่วยเพิ่ม 37 คน ผู้ป่วยรักษาหายกลับบ้านเพิ่มอีก 18 คน รวมกลับบ้านแล้วทั้งสิ้น 679 คน คงเหลือผู้ป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาล 298 คน เสียชีวิตสะสมเป็น […]
ปกข่าวใหม่ 01