มรภ.สงขลา นำนักศึกษาโชว์ศักยภาพ เวทีประชุมวิชาการระดับชาติ คว้ารางวัลวิจัยยอดเยี่ยม

มรภ.สงขลา นำนักศึกษาโชว์ศักยภาพ เวทีประชุมวิชาการระดับชาติ คว้ารางวัลวิจัยยอดเยี่ยม
มรภ.สงขลา นำนักศึกษาโชว์ศักยภาพ เวทีประชุมวิชาการระดับชาติ คว้ารางวัลวิจัยยอดเยี่ยม

มรภ.สงขลา นำนักศึกษาโชว์ศักยภาพ เวทีประชุมวิชาการระดับชาติ คว้ารางวัลวิจัยยอดเยี่ยม ผศ.ดร.อนุมัติ เดชนะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.วัชรินทร์ สายน้ำใส อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.สงขลา พร้อมด้วย น.ส.สุนิสา หัวนา และ น.ส.มัณฑนา สงไข นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัย ยอดเยี่ยม ภาคโปสเตอร์ จากผลงานวิจัยเรื่อง การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้น้ำมันที่ได้จากพืชเป็นน้ำมันช่วยแปรรูปสำหรับการผลิตยางธรรมชาติคอมพาวด์

ในงานประชุมวิชาการเกษตรพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ครั้งที่ 7: “เกษตร ศาสตร์แห่งความสุข” ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร และบทความวิจัยฉบับเต็มของงานวิจัยเรื่องนี้ได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสารเกษตรพระจอมเกล้า จัดเป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2

นอกจากนั้น ดร.วัชรินทร์ ได้นำทีมนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ซึ่งประกอบด้วย น.ส.ฟาตีฮะห์ แดวอสนุง น.ส.สุพัตรา ตู้ดำ คว้ารางวัลการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับดีเด่น ภาคโปสเตอร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จากผลงานวิจัยเรื่อง อิทธิพลของความเร็วในการผิดรูปต่อการอ่อนตัวของความเค้นและพลังงานสูญหายของยางธรรมชาติวัลคาไนซ์ที่มีเขม่าดำเป็นสารตัวเติม และ รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับดีมาก ภาคบรรยาย กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ จากผลงานวิจัยเรื่อง การดูดซับพลังงานของยางธรรมชาติวัลคาไนซ์ : ชนิดและปริมาณสารตัวเติม จัดทำโดย ดร.วัชรินทร์ สายน้ำใส น.ส.ศศิลักษณ์ ชีทอง และ น.ส.กิตตินันท์ ช่วยดำ ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 2 ประจาปี 2563 (NCST 2020) “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อชุมชน” ณ อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ (อาคาร 28) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 

HATYAITODAYNEWS

ภาพ: suthidasinchai.wordpress.com
อ้างอิง: thaisouthnews.com

Next Post

ส่งข่าว! ชาวสวนปาล์มรีบแจ้งขึ้นทะเบียน รับเงินช่วยเหลือโครงการฯ ภายในวันที่ 24 เมษายน 2563

Wed Mar 11 , 2020
ส่งข่าว! ชาวสวนปาล์มรีบแจ้งขึ้นทะเบียน รับเงินช่วยเหลือโครงการฯ ภายในวันที่ 24 เมษายน 2563 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ขอประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร และได้เข้าร่วมโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2562/63 ให้ดำเนินการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 24 เมษายน 2563 เพื่อสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการประกันรายได้ฯต่อไป นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายการช่วยเหลือเกษตรกร ผ่านโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2562/63 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันในภาวะราคาตกต่ำ จำนวน 8 งวด ในปี 2562 มีเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันทั้งในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์และไม่มีเอกสารสิทธิ์แจ้งขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว จำนวน 326,782 ครัวเรือน เนื้อที่เพาะปลูก 4,934,839.71 ไร่ เป็นเกษตรที่ที่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้ จำนวน 277,640 ครัวเรือน เนื้อที่เพาะปลูก 4,246,346.22 ไร่ ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตร […]
ปก ปาล์ม