สงขลา รณรงค์ชาวสงขลาฉีดวัคซีน ขอชาวสงขลา ร่วมใจ ฉีดวัคซีน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ

สงขลา รณรงค์ชาวสงขลาฉีดวัคซีน ขอชาวสงขลา ร่วมใจ ฉีดวัคซีน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ

วันที่ 16 พ.ค. 64 นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ชาวสงขลา ร่วมใจ ฉีดวัคซีน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ร่วมปล่อยขบวนรถแห่ ออกณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนฉีดวัคซีน ทั่วทั้ง 16 อำเภอ ในจังหวัดสงขลา โดยมี นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และคณะผู้บริหาร นพ.อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา ประธานสภา และสมาชิกสภาอบจ.สงขลา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลา เข้าร่วมในพิธีเปิด ณ ลานอเนกประสงค์บริเวณหน้าอาคารศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

รณรงค์ชาวสงขลาฉีดวัคซีน

โดยในขณะนี้จังหวัดสงขลา ที่มีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ออกประกาศเรื่องมาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสงขลา เพิ่มเติมมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่ รวมถึงการรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ซึ่งจะช่วยในการป้องกันการติดเชื้อ ป้องกันการป่วยอาการรุนแรง ป้องกันการเสียชีวิต รวมทั้งป้องกันการแพร่เชื้อ โดยการลงทะเบียนผ่าน application “หมอพร้อม” หรือประสานศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้านในการจองสิทธิฉีดวัคซีนโควิด-19

รณรงค์ชาวสงขลาฉีดวัคซีน

ปัจจุบันประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ที่มีความเจ็บป่วย 7 โรคเรื้อรัง ยังลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนเพียง 10 เปอร์เซ็นต์ (จากแหล่งข้อมูลสสจ.สงขลา) ดังนั้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย รับทราบข้อมูลข่าวสาร การฉีดวัคซีนโควิค-19 ที่ถูกต้องอย่างทั่วถึง และครอบคลุมทุกพื้นที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทในการสนับสนุนให้มีการป้องกัน การควบคุมการแพร่ระบาด จึงได้จัดกิจกรรม “ชาวสงขลา ร่วมใจ ฉีดวัคซีน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ขึ้น โดยการปล่อยรถแห่ประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลา  ร่วมใจ ไปลงทะเบียน เพื่อรับการฉีดวัคซีนในวันนี้

รณรงค์ชาวสงขลาฉีดวัคซีน

 ทั้งนี้ ประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มเจ็บป่วย 7 โรคเรื้อรัง สามารถลงทะเบียนเพื่อจองสิทธิในการฉีดวัคซีนได้แล้วตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ผ่าน Line Official Account หมอพร้อม หรือติดต่อโรงพยาบาลใกล้บ้านที่มีประวัติการรักษา แจ้งเจ้าหน้าที่ อสม. หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล โดยจะเริ่มฉีดในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 นี้

 อ้างอิง : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

Next Post

สนง.ตรวจคนเข้าเมืองสงขลา ยืนยันปัจจุบันไม่มีผู้ต้องกักติดเชื้อโควิดในห้องกัก แต่อย่างใด วันที่ 16 พ.ค. 64

Sun May 16 , 2021
สนง.ตรวจคนเข้าเมือง ยืนยันปัจจุบันไม่มีผู้ต้องกักติดเชื้อโควิดในห้องกัก แต่อย่างใด วันที่ 16 พ.ค. 64 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ชี้แจงกรณีการนำเสนอข่าวผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ว่า ห้องกักตัวเพื่อรอการส่งกลับของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยยืนยันว่าในส่วนของข่าวการติดเชื้อในห้องกัก ตรวจคนเข้าเมืองสงขลา เป็นข้อมูลเก่า เมื่อปี 2563 ซึ่งปัจจุบันไม่มีผู้ต้องกักติดเชื้อภายในห้องกักแต่อย่างใด เนื่องจากหลังพบการติดเชื้อครั้งก่อน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้เพิ่มประสิทธิภาพและลดการแพร่ระบาดในห้องกักโดยใช้มาตรการสูงสุด เช่น การตรวจคัดกรองผู้ต้องกักที่รับตัวมาจากพื้นที่ต่าง ๆ จะต้องมีการตรวจโรคโควิด-19 มาก่อน อีกทั้งเพิ่มความเข้มงวดในการคัดกรองแรกรับ หากตรวจพบอุณหภูมิผู้ต้องกักสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส หรือมีอาการไข้สูง ไอ จาม เจ็บคอ ไม่สามารถ รับรู้กลิ่นหรือรส อย่างหนึ่งอย่างใด ให้รีบส่งตัวพบแพทย์ทันที นอกจากนี้ ยังมีมาตรการการแยกกักตัวสําหรับผู้ต้องกักแรกรับรายใหม่ อย่างน้อย 15 วัน  และงดเยี่ยมผู้ต้องกักทุกกรณี แต่อนุญาตให้ใช้โทรศัพท์สาธารณะ หรือระบบซูม เพื่อติดต่อญาติหรือสถานทูต หรือองค์กรองค์กรระหว่างประเทศในการดูแลผู้ต้องกัก กรณีผู้ต้องกัก มีเหตุจำเป็นต้องออกไปนอกห้องกักเช่น ไปพบแพทย์ ไปศาล จะให้สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือก่อนเข้าออกห้องกักทุกครั้ง สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง ยืนยันว่า การดูแลผู้ต้องกัก เป็นไปตามมาตรฐานสากลและหลักมนุษยธรรม นอกจากมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดภายในห้องกักแล้ว ยังมีมาตรการเพิ่มเติม เช่น กรณีที่มีผู้ติดเชื้อห้องกักบางเขน จํานวน 400 ราย สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามชั่วคราวและทําการรักษาหายเป็นปกติแล้วทุกราย อ้างอิง : ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
ปกข่าว 01