เทศกิจเทศบาลนครสงขลา ย้ำปชช.ไม่มีนโยบาย ในการเรียกเก็บค่าที่จอดรถในพื้นที่สาธารณะ วันที่ 15 พ.ค. 65 นายภูริน ทิพย์มณี รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา พร้อมด้วยนายเกรียงไกร คมขำ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครสงขลา เจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่เทศกิจ ยังคงลงพื้นที่ติดตามและตรวจสอบการเรียกเก็บเงินค่าที่จอดรถ บริเวณถนนคนเดินสงขลาแต่แรก ไม่พบผู้กระทำความผิดดังกล่าว ทั้งนี้ทางเทศบาลนครสงขลา ไม่มีนโยบายในการเรียกเก็บเงินค่าที่จอดรถในที่ทางสาธารณะ ภายในเขตเทศบาลนครสงขลา เช่น พื้นที่ถนนคนเดิน บริเวณสระบัว แหลมสมิหลา ชายหาดชลาทัศน์ ฯลฯ แต่อย่างใด จึงขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ เพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดและเอารัดเอาเปรียบ หากพบเห็นการแอบอ้างเรียกเก็บเงินค่าที่จอดรถในพื้นที่ดังกล่าว สามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่ นายนิคม จันพุ่ม รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา โทรศัพท์ 08-1540-4091, 0-7432-4479 หรืองานรักษาความสงบเรียบร้อย (เทศกิจ) โทรศัพท์ 074-300066 อ้างอิง : เทศบาลนครสงขลา

รมช.มหาดไทย ล่องเรือติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียคลองสำโรง เพื่อคืนความสมบูรณ์ให้กับระบบนิเวศ วันที่ 15 พ.ค. 65 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายชีระ วงศบูรณะ ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย นายผดุงเดช ลือปิยะพาณิชย์ ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ล่องเรือติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียบริเวณริมคลองสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อวางแนวทางพัฒนาปรับปรุงระบบนิเวศให้มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงฤดูฝน พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมกันเทจุลินทรีย์ชนิดน้ำ เพื่อเพิ่มจุลินทรีย์ในการบำบัดน้ำเสียและลดการเกิดกลิ่นจากน้ำขังภายในคลองสำโรง นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาคลองสำโรงในการที่จะหาแนวทางแก้ไขเพื่อฟื้นฟูคลองสำโรงให้มีความสะอาดมีศักยภาพในการระบายน้ำให้ได้ดีขึ้น ซึ่งจากการสำรวจพบว่าคลองมีปัญหาตื้นเขินคันคลองบางช่วงมีระดับต่ำและมีผู้อาศัยอยู่บริเวณแนวคลองสำโรงอย่างหนาแน่น ซึ่งส่งผลต่อการระบายน้ำ ทั้งยังมีขยะและสิ่งปฏิกูลจำนวนมากที่ถูกนำมาทิ้งลงคลอง จนทำให้น้ำมีคุณภาพต่ำ มีสีดำ เน่าเสียและส่งกลิ่นเหม็น ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้ทางองค์การจัดการน้ำเสียหาแนวทางแก้ไขปัญหาคลองสำโรงให้ได้เพราะเป็นปัญหาที่เรื้อรังมานาน สำหรับคลองสำโรง เป็นคลองที่เชื่อมระหว่างทะเลสาบสงขลากับทะเลอ่าวไทย และอยู่ในพื้นที่รอยต่อระหว่างเทศบาลนครสงขลา กับ เทศบาลตำบลเขารูปช้าง มีความยาวประมาณ 5 กิโลเมตร และเมื่อมีชุมชนมากขึ้น เส้นทางแห่งนี้ก็เริ่มมีปัญหาในเขตชุมชน จึงต้องมีการวางแผนเรื่องการบำบัดน้ำเสียควบคู่กันไป รวมถึงต้องอาศัยความร่วมมือของชาวบ้านริมคลองในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ชุมชนสะอาด […]

สงขลา ชาวสวนยางเฮ ราคายาง 64 บาท รมช.นิพนธ์ ยันแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน วันที่ 15 พ.ค. 65 นายนิพนธ์ รมช.มท. เปิดเผยว่าราคาน้ำยางสดพาราเฉลี่ยในช่วงเดือนพฤษภาคมตั้งแต่วันที่ 1-12 พ.ค.65 ข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนั้นอยู่ที่ กิโลกรัมละ 60 – 62 บาท ซึ่งจากการสอบถามพี่น้องชาวสวนยางในพื้นที่ต่างพึงพอใจในราคาดังกล่าวและต้องการให้พรรคประชาธิปัตย์ ได้ทำเรื่องราคายางพารา ปาล์มน้ำมันให้คงราคาเช่นปัจจุบันนี้ต่อไป ซึ่งราคาดังกล่าวสูงกว่าราคาประกันที่กระทรวงพาณิชย์ประกันไว้ รวมถึงราคาพืชผลทางการเกษตรทั้ง 5 ชนิดประกอบด้วย ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง และข้าว ล้วนแต่ราคาดีกว่าช่วงที่ผ่านมาและสูงกว่าราคาประกันทุกตัว สิ่งนี้นอกจากจะช่วยให้พี่น้องเกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้นแล้ว ยังไม่ได้เป็นภาระงบประมาณของรัฐบาลอีกด้วย ซึ่งยืนยันว่ารัฐบาลและพรรคประชาธิปัตย์จะดำเนินการในเรื่องราคาพืชผลทางการเกษตรให้สูงขึ้นต่อเนื่อง และจะดูแลพี่น้องเกษตรกรให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเพื่อให้ครัวเรือนเกษตรกรในประเทศไทยกว่า 14 ล้านครัวเรือนได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งจะมีส่วนช่วยฟื้นตัวเศรษฐกิจของประเทศหลังสถานการณ์โควิดได้อีกทางหนึ่ง ทั้งนี้นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เดินทางไปเยี่ยมจุดรับซื้อน้ำยางสดในพื้นที่อำเภอจะนะ และอำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา เพื่อสอบถามเรื่องราคาน้ำยางสด ปัญหาจากการรับซื้อ การขนส่ง […]

สงขลา จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาปี 2565 เพื่อให้พุทธศาสนิกชนชาวสงขลาร่วมรำลึกถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันที่ 15 พ.ค. 65 จังหวัดสงขลา โดยคณะสงฆ์จังหวัดสงขลา ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา และส่วนราชการทุกภาคส่วน กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2565 ณ พุทธมณฑลจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมระดับจังหวัด ตามมติที่ประชุมมหาเถรสมาคม เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 เห็นชอบให้ดำเนินการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ประกอบด้วย วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2565 ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และวัดไทยในต่างประเทศ เพื่อให้พุทธศาสนิกชน ได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยการปฏิบัติตนถวายเป็นพุทธชาแด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า “วันวิสาขบูชา” เป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในศาสนาพุทธ 3 เหตุการณ์ด้วยกัน คือ […]