โครงการสาธิตการปลูกป่านิเวศ ริมชายหาดชลาทัศน์ ชุมชนเก้าเส้ง จ.สงขลา

โครงการสาธิตการปลูกป่านิเวศ ริมชายหาดชลาทัศน์ ชุมชนเก้าเส้ง จ.สงขลา
โครงการสาธิตการปลูกป่านิเวศเพื่อลดผลกระทบจกการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล การกัดเซาะชายฝั่งและพายุซัดฝั่ง บริเวณพื้นที่ชายหาดชลาทัศน์ ชุมชนเก้าเส้ง ต.บ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลาโดยศูนย์วิจัยและฝีกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ เทศบาลนครสงขลา เริ่มโครงการตั้งแต่วันที่ 1 มีค. 63 ด้วยการนำพันธุ์​ไม้นานาชนิดมาปลูก เจริญเติบโตขึ้นเพิ่มความร่มรื่นให้กับพื้นที่ชายหาด

ทางด้านกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) โดยศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม (ศวฝ.) เปิดเผยว่า การปลูกป่านิเวศเพื่อลดผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล การกัดเซาะชายฝั่งและพายุซัดฝั่ง ณ หาดชลาทัศน์ อ.เมือง จ.สงขลา  โดยคณะวิจัยได้นำเสนอหลักการและรูปแบบการปลูกป่านิเวศ (Eco-forest) การคัดเลือกชนิดพันธุ์ไม้ที่เหมาะสม การเตรียมกล้าไม้ นอกจากนี คณะวิจัยได้ติดตามการเจริญเติบโตของต้นไม้ ประเมินอัตราการรอดของต้นไม้ และตรวจวัดข้อมูลภาคสนามเพื่อใช้ศึกษาวิจัยด้านพลวัตคาร์บอน เช่น การตรวจวัดฟลักซ์ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากดิน การตรวจวัดอัตราการหายใจของสิ่งมีชีวิตในดิน การตรวจวัดความชื้นตามลำดับชั้นดินในพื้นที่แปลงสาธิต

โครงการสาธิตการปลูกป่านิเวศเพื่อลดผลกระทบจกการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล การกัดเซาะชายฝั่งและพายุซัดฝั่ง
โครงการสาธิตการปลูกป่านิเวศเพื่อลดผลกระทบจกการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล การกัดเซาะชายฝั่งและพายุซัดฝั่ง
โครงการสาธิตการปลูกป่านิเวศเพื่อลดผลกระทบจกการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล การกัดเซาะชายฝั่งและพายุซัดฝั่ง
โครงการสาธิตการปลูกป่านิเวศเพื่อลดผลกระทบจกการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล การกัดเซาะชายฝั่งและพายุซัดฝั่ง
โครงการสาธิตการปลูกป่านิเวศเพื่อลดผลกระทบจกการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล การกัดเซาะชายฝั่งและพายุซัดฝั่ง

Next Post

ครม.อนุมัติหลักการ เปิดให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประเภทพิเศษเข้ามาในประเทศไทยได้

Wed Sep 16 , 2020
 ครม.อนุมัติหลักการ เปิดให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประเภทพิเศษเข้ามาในประเทศไทยได้ วันที่ 16 ก.ย. 2563 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงข่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลักการ แนวทางการเปิดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ หรือ Special Tourist VISA (STV) ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ โดยให้คนต่างด้าวที่มีคุณสมบัติ ดังนี้คือ 1. เป็นบุคคลต่างด้าวที่ประสงค์จะเดินทางมาพำนักระยะยาว (Long Stay) ภายในประเทศไทย 2. ยอมรับการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขที่ประกาศใช้ภายในประเทศไทย และตกลงยินยอมกักตัวในห้องพักจำนวน 14 วัน (ALSQ) 3. หลักฐานสถานที่พักอาศัยระยะยาวภายในประเทศไทย (Long Stay) 3.1 หลักฐานการชำระเงินค่าโรงแรมที่พัก (ALSQ) หรือโรงพยาบาลที่พัก (AHQ) ภายในประเทศไทย 3.2 หลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 3.2.1 หลักฐานการชำระเงินค่าโรงแรมที่พัก ที่จะใช้เป็นที่พักหลังจากออกจากโรงแรมที่พักที่เป็นสถานที่กักตัว (ALSQ) […]
ครม.อนุมัติหลักการ เปิดให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประเภทพิเศษเข้ามาในประเทศไทยได้