อบจ.สงขลาเร่งซ่อมถนนสายท่าข้าม-ทุ่งใหญ่ หลังชาวบ้านร้องเรียนถนนชำรุด จากฝนตกหนัก วันที่ 8 ก.พ. 66 สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นำเครื่องจักรและวัสดุเข้าพื้นที่ งานซ่อมถนน ลงหินคลุก สายบ้านท่าข้าม ต.ท่าข้าม – บ้านทุ่งใหญ่ ต.ทุ่งใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ตรงบริเวณที่ชำรุด เป็นการชั่วคราว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ใช้เส้นทางนี้เป็นประจำ และเตรียมแผนในการซ่อมบำรุงต่อไป ทั้งนี้ทางสำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นำเครื่องจักรและวัสดุเข้าพื้นที่ งานซ่อมลาดยาง สายบ้านย่านยาว ต.ทุ่งลาน -บ้านเหนือ ต.คลองหอยโข่ง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมาได้ดียิ่งขึ้น ประหยัดเวลาเดินทาง และช่วยให้อุบัติเหตุในพื้นที่ลดลง อ้างอิง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

การรถไฟฯ ปล่อยขบวนรถทางไกลจากสถานีอภิวัฒน์เที่ยวปฐมฤกษ์สายใต้จำนวน 20 ขบวน วันที่ 23 ม.ค. 66 นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้กำหนดให้ขบวนรถไฟทางไกล ในเส้นทางสายเหนือ สายใต้ สายตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มขบวนรถด่วนพิเศษ รถด่วน รถเร็ว จำนวน 52 ขบวน ประกอบด้วย สายเหนือจำนวน 14 ขบวน สายใต้จำนวน 20 ขบวน สายตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 18 ขบวน มาให้บริการที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ซึ่งเป็นสถานีรถไฟหลักแห่งใหม่ของประเทศไทย ที่พัฒนาและยกระดับให้เป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางราง มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเดินทางอย่างครบครัน สามารถเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนทุกรูปแบบ พร้อมทั้งช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณจุดตัดเสมอระดับทางรถไฟในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครสำหรับขบวนรถไฟทางไกลประเภทรถด่วนพิเศษ รถด่วน รถเร็ว ทั้งสายเหนือ สายใต้ สายตะวันออกเฉียงเหนือ ที่เปิดให้บริการที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2566 […]

สวนสัตว์สงขลาเพาะขยายพันธุ์ เต่าหกเหลือง ออกไข่เพิ่มอีก 91 ฟองหลังมีความเสี่ยงสูญพันธุ์ วันที่ 7 ก.ค. 65 นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อสส.) ประสบความสำเร็จการเพาะขยายพันธุ์เต่าหกเหลือง ที่มีความสำคัญต่อระบบและความหลากลายทางชีวภาพในภาคใต้ของประเทศ ภายใต้โครงการวิจัยการศึกษาชีววิทยาเต่าหกเหลืองในการเพาะขยายพันธุ์เพื่อการอนุรักษ์ มีระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงกันยายน 2565 โดยช่วงเดือนมิถุนายน 2564 พบแม่เต่าหกเหลืองเริ่มวางไข่รุ่นแรกได้ 9 ฟอง แล้วฟักตัวภายใน 60 วันได้ 8 ตัว จากนั้นสวนสัตว์สงขลาได้ศึกษาการเพาะขยายพันธุ์ต่อเนื่องจนพบมีแม่พันธุ์เต่าหกเหลือง 3 ตัวได้วางไข่มากถึง 91 ฟอง ภายใต้การดูแลของทีมวิจัยของสวนสัตว์สงขลาอย่างใกล้ชิด ถือเป็นความสำเร็จของการขยายพันธุ์เต่าหกเหลือง ที่แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะแรก ศึกษาเรื่องชีววิทยา พฤติกรรม […]

สงขลา ประกาศเลือกตั้งนายกเทศมนตรีสํานักขาม อ.สะเดาใหม่ ในวันอาทิตย์ ที่ 17 กรกฎาคม 2565 วันที่ 6 ก.ค. 65 คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องให้มีการออกเสียงลงคะแนนนายกเทศมนตรีตำบลสำนักขาม ใหม่ในวันอาทิตย์ ที่ 17 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 – 17.00 น. เฉพาะหน่วยเลือกตั้งที่ 17 ศาลาอเนกประสงค์วัดหลักเขต โดยให้ดำเนินการ ดังนี้ 1.ให้วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2565 เป็นวันออกเสียงลงคะแนนใหม่ 2.ให้ดำเนินการออกเสียงลงคะแนนใหม่ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564  สั่ง ณ วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 (นายอิทธิพร บุญประคอง) ประธานกรรมการการเลือกตั้ง […]

สภ.หาดใหญ่ จัดโครงการเปิดโรงเรียน เปิดโรงรถที่โรงเรียนญส. เพื่อเสริมสร้างวินัยจราจร วันที่ 6 ก.ค. 65 ชุดปราบปรามโจรกรรมรถ สภ.หาดใหญ่ – ชุดมวลชนสัมพันธ์ สภ.หาดใหญ่ เปิดโครงการเปิดโรงเรียน เปิดโรงรถที่โรงเรียนหาดใหญ่สมบูรณ์กุลกันยา (ญส.) มาให้ความรู้เรื่องการป้องกัน รถจักรยานยนต์หายและการดัดแปลงสภาพรถจยย. ตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาการแข่งรถในทาง การขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น จึงได้กำหนดนโยบายให้หัวหน้างานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาการแข่งรถ ในทาง โดยเพิ่มมาตรการความปลอดภัยบนท้องถนน จึงได้สั่งการให้ทุกหน่วยในสังกัดบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แก้ไขปัญหาเด็กแว้นอย่างจริงจังและเข้มงวด ร่วมกันตรวจสอบรถจักรยานยนต์ของนักเรียน กำชับเรื่องแต่งรถในกลุ่มนักเรียน เพื่อป้องกันเชิงรุก กลุ่มเสี่ยง ดัดแปลงรถยนต์ จักรยานยนต์ ที่ก่อให้เกิดเสียงดัง หรือเพื่อการเตรียมการแข่งขันรถในทาง เพื่อสร้างความตระหนักในการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยภายในสถานศึกษาและ ให้ความรู้กลุ่มนักเรียน ที่ใช้รถจักรยานยนต์เดินทางในพื้นที่รับผิดชอบ สภ.ราษีไศล เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง กิจกรรมในครั้งนี้ ได้สร้างการรับรู้ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พร.บ.จราจรทางบกฯ , พร.บ.รถยนต์ฯ , และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง จัดทำประวัติ บันทึกข้อตกลงเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เฝ้าติดตามตรวจสอบกลุ่มบุคคลดังกล่าว […]

สลากกินแบ่งรัฐบาล ราคา 80 บาท ผ่านแอปเป๋าตัง เริ่มเดือนพฤษภาคม 2565 วันที่ 29 มี.ค. 65 นายลวรณ แสงสนิท ประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการจำหน่ายสลากเกินราคา ภาพรวมเฟสแรกในปัจจุบันมี 77 จุด ขณะนี้ได้มีการคัดเลือกตัวแทนจำหน่าย ในส่วนของกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภาคกลาง รวม 151 จุด อยู่ระหว่างการทำสัญญารับสลากไปจำหน่าย เริ่มงวด 2 พ.ค. 2565 ซึ่งจะทำให้ยอดรวมของจุดจำหน่ายสลากโครงการ 80 มีทั้งหมด 228 ราย (18 จังหวัด) นอกจากนี้ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้แจ้งความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับการซื้อลอตเตอรี่ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” พร้อมเปิดวิธีการซื้อสลาก 80 บาทอย่างละเอียด โดยมีขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้ ขั้นตอนการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านแอปฯเป๋าตัง 1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นเป๋าตังและลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบ 2. กดปุ่มสแกน QR […]