ร่วมยินดี สงขลาผ่านการคัดเลือกเป็นไมซ์ซิตี้จังหวัดที่6 ของไทย เดินหน้านโยบายการค้าชายแดน

ร่วมยินดี สงขลาผ่านการคัดเลือกเป็นไมซ์ซิตี้จังหวัดที่6 ของไทย เดินหน้านโยบายการค้าชายแดน

TCEB (สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการประเมินเมืองไมซ์ซิตี้เพื่อรับรองผลการประเมินการเป็นเมืองไมซ์ซิตี้ประจำปี พ.ศ.2563 โดยในวันที่ 11 สิงหาคม 2563 (วันนี้) มีการประเมินเมืองไมซ์ซิตี้ ประจำปี พ.ศ.2563 นั้นได้เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ช่วงปลายปี 2562 เพื่อเปิดรับจังหวัดที่สนใจจะเข้าเป็นเมืองไมซ์ซิตี้ โดยมีจังหวัดที่แจ้งความประสงค์จะขอรับการประเมิน จำนวน 2 จังหวัดได้แก่ จังหวัดสงขลา และ จังหวัดนครราชสีมา โดยที่จังหวัดที่ต้องการพัฒนาให้เป็นไมซ์ซิตี้ นั้นต้องผ่านกระบวนการการเตรียมความพร้อมเมืองที่ทางทีเส็บ ได้จัดทำขึ้น

สงขลาผ่านการคัดเลือกเป็นไมซ์ซิตี้จังหวัดที่6 ของไทย โดย TCEB
สงขลาผ่านการคัดเลือกเป็นไมซ์ซิตี้จังหวัดที่6 ของไทย โดย TCEB

โดยต้องประเมินตนเองว่ามีศักยภาพและความพร้อมหรือไม่ และต้องให้ผู้ตรวจประเมินภายนอกเข้ามาตรวจเอกสารหลักฐาน ตามเกณฑ์ทั้ง 8 ด้าน ได้แก่ ความสะดวกในการเข้าสู่เมืองและสถานที่จัดงาน การสนับสนุนการจัดงานไมซ์จากที่เมืองจัดงาน กิจกรรมเพิ่มเติมนอกเหนือจากการประชุม ที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวก สถานที่จัดงานและสิ่งอำนวยความสะดวก ภาพลักษณ์และความมีชื่อเสียงของเมือง สภาพแวดล้อมของเมือง ความเสี่ยงในการยกเลิกงานและการรักษาความปลอดภัย ซึ่งจังหวัด สงขลาและ จังหวัด นครราชสีมา ได้ผ่านการเป็นเมืองไมซ์ซิตี้ ลำดับที่ 6 และ 7 ของประเทศไทยตามลำดับ โดยมีเมืองไมซ์ซิตี้เดิมได้แก่ กรุงเทพมหานคร พัทยา เชียงใหม่ ภูเก็ต และขอนแก่น

SCEB หน่วยงานดำเนินนโยบายด้านไมซ์จังหวัดสงขลา
SCEB หน่วยงานดำเนินนโยบายด้านไมซ์จังหวัดสงขลา

โดยจังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลาง ความร่วมมือเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle: IMT-GT) ในประเทศไทย โดยการพัฒนาด้านไมซ์เป็นส่วนสำคัญในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่สร้างงาน และกระจายรายได้ไปยังกลุ่มธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมได้เป็นจำนวนมาก จากการศึกษานี้พบว่าจังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางด้านการค้า การลงทุนการบริการ และคมนาคม

ที่สำคัญของภาคใต้ตอนล่างนับว่าเป็นภูมิภาคที่สามารถเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงต่อนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ และขนานนามให้เป็น “ศูนย์กลางการค้าชายแดนใต้ และความหลากหลายทางพหุวัฒนธรรม” และจากการวิเคราะห์ศักยภาพของอุตสาหกรรมไมซ์ในพื้นที่สงขลา พบว่า จังหวัดสงขลาเป็นเมืองแห่งจุดหมายปลายทางของการจัดประชุม สัมมนา การจัดงานแสดงสินค้า และงานอีเว้นต์ ให้กับนักท่องเที่ยวกลุ่มสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ IMT-GT โดยเฉพาะกลุ่ม 5 จังหวัดชายแดนใต้ และประเทศมาเลเซีย เนื่องจากอำเภอหาดใหญ่มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่พร้อม มีศูนย์ประชุม และสถานที่จัดงานขนาดใหญ่ภายในโรงแรม มีออแกไนเซอร์ที่มีศักยภาพ รวมถึงหาดใหญ่เป็นเมืองแห่งสีสัน มีกิจกรรมพิเศษจึงสามารถรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์ได้ตลอดทั้งปี

แนวสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ IMT-GT หมุดหมายสำคัญธุรกิจชายแดนใต้
แนวสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ IMT-GT หมุดหมายสำคัญธุรกิจชายแดนใต้

ในขณะที่สงขลามีความพร้อมด้านวัฒนธรรม จากการนำสถานที่ย่านชุมชนเมืองเก่า ถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นมาของชาวสงขลา รวมถึงการนำพื้นที่ทางวัฒนธรรมมาใช้เป็นสถานที่เพื่อจัดงานแสดงสินค้า หรืองานอีเว้นต์ นอกจากนี้นโยบายจากภาครัฐมีการส่งเสริมภาพลักษณ์ของจังหวัดภายใต้แนวคิด ซึ่งกระตุ้นการท่องเที่ยวการจัดงานอีเว้นต์ และงานแสดงสินค้า จากนโยบายดังกล่าวส่งผลให้ภาคธุรกิจขานรับ และเร่งมุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โรงแรม/ที่พัก สถานที่จัดงานประชุม สัมมนา งานแสดงสินค้า และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล เพื่อรองรับการจัดงานได้ตั้งแต่ตั้งแต่ระดับจังหวัด ประเทศ ไปจนถึงระดับนานาชาติ

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิงข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ

Next Post

ร่วมกันร่างรัฐธรรมนูญใหม่ที่ คณะนิติศาสตร์ ม.อ.หาดใหญ่

Tue Aug 11 , 2020
ร่วมกันร่างรัฐธรรมนูญใหม่ที่ คณะนิติศาสตร์ ม.อ.หาดใหญ่    iLaw เริ่มจัดกิจกรรมล่ารายชื่อประชาชนให้ได้ 50,000 รายชื่อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน เป็นการจัดกิจกรรมเปิดตัวล่ารายชื่อประชาชนให้ครบ 50,000 รายชื่อเพื่อแก้รัฐธรรมนูญ ภายใต้แคมเปญ “50,000 ชื่อ ร่วมรื้อ ร่วมสร้าง ร่วมร่างรัฐธรรมนูญ” จะมีรูปแบบทั้งการเดินทางไปตระเวนตั้งโต๊ะล่ารายชื่อ ตามสถานที่ต่างๆ หลังจากนี้ รวมถึงการให้ลงชื่อผ่านทางเว็บไซต์ไอลอว์ ซึ่งการใช้ 50,000 รายชื่อ ก็เพื่อจะนำไปยื่นต่อรัฐสภา เพื่อผลักดันให้เกิดการแก้กฎหมายได้จริง ซึ่งจังหวัดสงขลา ได้มีจัดที่ลงรายชื่อ 2 สถานที่ 1.ลานดอกแก้ว คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ 2. ร้าน dot ถ.นครนอก   กิจกรรมนี้เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ 10 สิงหาคม – 14 สิงหาคม เป็นต้นไป เงื่อนไขบุคคลที่สามารถลงทะเบียน คือ อายุ 18 ปีขึ้นไป, […]
ร่วมกันร่างรัฐธรรมนูญใหม่ที่ คณะนิติศาสตร์ ม.อ.หาดใหญ่