สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 22 มีนาคม 2563 ในจังหวัดสงขลา

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 22 มีนาคม 2563 ในจังหวัดสงขลา

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 22 มีนาคม 2563  พลังจากมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เป็นโรคติดต่ออันตรายเพื่อให้สามารถใช้ข้อกำหนดตาม พ.ร.บ ดังกล่าวในการป้องกันการแพร่กระจายของเชื่อโรคสามารถควบคุมโรคได้มีประสิทธิภาพลดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมอำนวยความสะดวกกับเจ้าหน้าที่ในการค้นหาผู้ป่วยสอบสวนและควบคุมโรคได้เร็ว คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา (จากข้อมูล ณ วันที่ 21 มีนาคม 2553 เวลา 20. 00 น.) มีรายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังโรค (สะสม) 181 ราย

– ส่งตรวจไม่พบเชี่ย 159 ราย

– รอผลตรวจรอบแรก 4 ราย

– รอผลตรวจยืนยันรอบที่สองจากส่วนกลาง 13 ราย (เป็นคนจังหวัดสงขลา 8 รายคนจังหวัดอื่นราย คนจังหวัดอื่น 5 ราย)

– มีผู้ป่วยยืนยันจำนวน 5 ราย โดยทั้ง 5 รายรักษาอยู่โรงพยาบาลซึ่งอยู่ในห้องแยกและอยู่ในการดูแลของแพทย์โดยเคร่งครัด ผู้ป่วยยืนทั้ง 5 รายมีอาการไม่รุนแรง (ผู้ป่วยยืนยันทั้ง 5 รายเป็นเพศชายมีอายุอยู่ในช่วงตั้งแต่ 52-75 ปี) ได้รับการยืนยัน​หลังกลับจากดาวะ​ โดยเข้าพักอาศัยในปอเนาะแห่งหนึ่งพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แล้ว 5 ราย
เป็นเพศชายทั้งหมด ช่วงอายุ 52-75 ปี
อาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอจะนะ บางกล่ำและหาดใหญ่

 

90143893 2889624191117794 2830460886324346880 o HATYAITODAY

HATYAITODAYNEWS

ภาพ: สนง ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา กรมประชาสัมพันธ์
อ้างอิง: สนง ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา กรมประชาสัมพันธ์

Next Post

ประกันสังคมมีมติช่วยเหลือผู้ประกันตน กรณีโควิด-19

Sun Mar 22 , 2020
ประกันสังคมมีมติช่วยเหลือผู้ประกันตน กรณีโควิด-19 บอร์ดประกันสังคมเคาะแล้ว มติช่วยเหลือผู้ประกันตน กรณีโควิด-19 นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน ประธานคณะกรรมการประกันสังคม เปิดเผยกับสื่อมวลชน กรณีคณะกรรมการประกันสังคมมีมติ ในวันนี้ 20 มีนาคม 2563 เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน กรณีสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ดังนี้ 1. ปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยให้ขยายความคุ้มครองผู้ประกันตนจากภัยอันเกิดจากโรคที่แพร่หรือระบาดในมนุษย์ รวมทั้งภัยอื่นๆ ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ หรือมีผู้ทำให้เกิดขึ้น ให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป โดยให้ – ผู้ประกันตนที่ไม่ได้ทำงาน หรือนายจ้างไม่ให้ทำงาน ประกันสังคมจะจ่ายกรณีว่างงาน อัตราร้อยละ 50 เป็นระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน – กรณีหน่วยงานภาครัฐ มีคำสั่งให้หยุดกิจการชั่วคราว ประกันสังคมจะจ่ายกรณีว่างงาน ร้อยละ 50 เป็นระยะเวลาไม่เกิน 60 วัน […]
ประกันสังคมมีมติช่วยเหลือผู้ประกันตน กรณีโควิด-19