ประกันสังคมมีมติช่วยเหลือผู้ประกันตน กรณีโควิด-19

ประกันสังคมมีมติช่วยเหลือผู้ประกันตน กรณีโควิด-19

ประกันสังคมมีมติช่วยเหลือผู้ประกันตน กรณีโควิด-19

บอร์ดประกันสังคมเคาะแล้ว มติช่วยเหลือผู้ประกันตน กรณีโควิด-19

นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน ประธานคณะกรรมการประกันสังคม เปิดเผยกับสื่อมวลชน กรณีคณะกรรมการประกันสังคมมีมติ ในวันนี้ 20 มีนาคม 2563 เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน กรณีสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ดังนี้

1. ปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยให้ขยายความคุ้มครองผู้ประกันตนจากภัยอันเกิดจากโรคที่แพร่หรือระบาดในมนุษย์ รวมทั้งภัยอื่นๆ ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ หรือมีผู้ทำให้เกิดขึ้น ให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป โดยให้
– ผู้ประกันตนที่ไม่ได้ทำงาน หรือนายจ้างไม่ให้ทำงาน ประกันสังคมจะจ่ายกรณีว่างงาน อัตราร้อยละ 50 เป็นระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน
– กรณีหน่วยงานภาครัฐ มีคำสั่งให้หยุดกิจการชั่วคราว ประกันสังคมจะจ่ายกรณีว่างงาน ร้อยละ 50 เป็นระยะเวลาไม่เกิน 60 วัน

2. เห็นชอบให้ลดอัตราเงินสมทบนายจ้าง และผู้ประกันตน เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เป็นอัตราร้อยละ 4 เป็นระยะเวลา 6 เดือน พร้อมทั้งยังเห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาการนำส่งเงินสมทบของนายจ้าง และผู้ประกันตนมาตรา 33, 39 สำหรับงวดค่าจ้างเดือนมีนาคม เมษายน และพฤษภาคม 2563 ออกไปอีก 3 เดือน โดยงวดค่าจ้างเดือนมีนาคม 2563 ให้นำส่งเงินภายใน 15 กรกฎาคม 2563 สำหรับงวดค่าจ้างเดือนเมษายน 2563 ให้นำส่งเงินภายใน 15 สิงหาคม 2563 และงวดค่าจ้างเดือนพฤษภาคม 2563 ให้นำส่งเงินภายใน 15 กันยายน 2563

3. ในเรื่องการรักษาพยาบาล คณะกรรมการฯ มีมติให้ดูแลรักษาผู้ประกันตน ที่ป่วยจากไวรัสโควิด-19 ให้ดีที่สุดตามมาตรฐานการรักษาพยาบาลที่กำหนด
นอกจากนี้ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกันตนในภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นไม่ว่าในทางเศรษฐกิจหรือผลกระทบจากปัจจัยอื่นใด คณะกรรมการยังมีมติเห็นชอบให้จ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเพิ่มขึ้นแก่ผู้ประกันตน ที่ว่างงานจากกรณีลาออก ร้อยละ 45 เป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน และจ่ายให้แก่ผู้ประกันตนที่ว่างงาน จากกรณีเลิกจ้าง ร้อยละ 70 เป็นระยะเวลาไม่เกิน 200 วัน ทั้งนี้ มาตรการนี้ให้ใช้บังคับเป็นระยะเวลา 2 ปี หลังจากนี้คณะกรรมการฯ จะพิจารณาวิเคราะห์และมีมติพิจารณาอีกครั้ง

ในการนี้ นายสุทธิฯ กล่าวต่อไปว่า ตนได้เร่งรัดกระบวนการออกกฎหมายเพื่อให้มีผลใช้บังคับโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ ได้เตรียมการในส่วนของกระบวนการรองรับการออกกฎหมายไว้เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของภาครัฐบาล และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในการบรรเทาความเดือดร้อน ของนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ต่อไป
……………………………….
ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

Next Post

ทำไมนักบิน-ลูกเรือสายการบินที่ต้องใกล้ชิดผู้โดยสารถึงไม่ติด Covid-19

Sun Mar 22 , 2020
ทำไมนักบิน-ลูกเรือสายการบินที่ต้องใกล้ชิดผู้โดยสารถึงไม่ติด ทำไมนักบิน-ลูกเรือสายการบินที่ต้องใกล้ชิดผู้โดยสารถึงไม่ติด Covid-19 จากข่าวผู้ติดเชื้อ Covid-19 ที่เพิ่มจำนวนสูงขึ้นในประเทศไทย รวมถึงรายชื่อที่ทางกรมสาธารณสุขประกาศให้ประชาชนทราบ หากเราติดตามข่าวจะพบว่าในรายชื่อผู้ติดเชื้อในประเทศไทย ยังไม่มีนักบิน หรือลูกเรือคนใดที่ติดเชื้อเลย ทั้ง ๆ ที่พวกเขาเป็นกลุ่มอาชีพที่มีความเสี่ยงสูงเป็นเพราะอะไรกันนะ? ผู้ใช้ทวิตเตอร์ที่ชื่อว่า ‘ลูกลิงㅇㅅㅇ @pampamgirl’ ที่อธิบายตัวเองว่าเป็นหนึ่งในลูกเรือของสายการบิน ได้พูดถึงสิ่งที่คาดว่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้นักบิน และเหล่าลูกเรือรอดพ้นจากเชื้อร้ายดังกล่าวไว้ว่า ทั้งนักบินและลูกเรือมีลักษณะนิสัยที่ปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคกันมาตั้งแต่ก่อนมีการระบาดของ Covid-19 อยู่ก่อนแล้ว โดยแบ่งออกเป็น 3 เรื่อง หลัก ๆ คือ การดูแลตัวเอง ลูกเรือโดยส่วนมากจะออกกำลังกาย เพื่อรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรงอยู่เสมอ เพราะหากเมื่อไหร่ที่พวกเขาป่วยนั่นหมายความว่าพวกเขาจะเจออุปสรรคในการขึ้นบินทันที เพราะฉะนั้นการดูแลตัวเองให้แข็งแรงจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ การรักษาความสะอาด อาชีพของลูกเรือเป็นอาชีพที่ต้องพบปะกับผู้คนมากมายเป็นประจำ การพบเจอคนมากหน้าหลายตาทำให้ลูกเรือทุกคนมีการป้องกันตนเองที่รัดกุมอยู่แล้ว อย่างเช่น การล้างมือเป็นประจำหลังจากสัมผัสสิ่งของต่าง ๆ การใช้น้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดสิ่งที่คาดว่าจะจับบ่อย พกเจลล้างมือ ไม่เอามือที่ยังไม่ได้ล้างสัมผัสหน้า ตา ปาก จมูก การใส่ถุงมือ และอุปกรณ์เฉพาะต่าง ๆ ช่วยสร้างเสริมลักษณะนิสัยรักความสะอาด และป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้เป็นอย่างดี […]
ทำไมนักบิน-ลูกเรือสายการบินที่ต้องใกล้ชิดผู้โดยสารถึงไม่ติด Covid-19