สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ ทรงพระราชทานพระโอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ม.สงขลานครินทร์

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ ทรงพระราชทานพระโอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ม.สงขลานครินทร์

   สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ได้ทรงมีพระโอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓ โดยทรงขอให้บัณฑิตทุกคน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าของประเทศและ เป็นกำลังสำคัญในการใช้ความรู้ที่ได้เล่าเรียนมาไปใช้ในการดำเนินชีวิต การประกอบการงาน การแก้ไขปัญหาต่างๆ

   รวมทั้งสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้ชาติบ้านเมือง ได้นำความรู้นั้นไปปฏิบัติและใช้ให้สำเร็จผล โดยมุ่งประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนมีการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ โดยการนำความรู้ไปใช้ให้สำเร็จผลเป็นประโยชน์ ต้องอาศัยปัจจัย ๒ ประการที่มาส่งเสริมกัน คือ ความมีความคิดวิจารณญาณที่ถูกต้อง กับ ความมีจิตใจที่ยึดมั่นในคุณธรรมความสุจริต เพราะจิตใจที่ยึดมั่นในคุณธรรมจะช่วยกำกับให้บุคคลมีความคิดวิจารณญาณที่ถูกต้อง มีการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล ที่จะนำความรู้ไปใช้เกิดประโยชน์เพื่อความเจริญมั่นคงที่แท้จริง

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ ทรงพระราชทานพระอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ม.สงขลานครินทร์

    ทรงขอให้บัณฑิตซึ่งมีความพร้อมทั้งความรู้ ความคิด จิตใจ ได้ตั้งใจมั่นที่จะร่วมมือกับทุกฝ่ายในการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ประโยชน์และความเจริญมั่นคงให้แก่ชาติบ้านเมือง โดยยึดมั่นในพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก กรมหลวงสงขลานครินทร์ ที่ว่า “ขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” เพื่อความเจริญก้าวหน้าของบ้านเมืองและความผาสุกร่มเย็นของทุกคนในชาติ

ทั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ และพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ โล่เกียรติยศแก่ผู้ได้รับรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ อาจารย์ตัวอย่างของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาจารย์ดีเด่นของกองทุนเอกิ้น เลาเกเซ่นอนุสรณ์ ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นเวลา ๔ วัน ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓ โดยมีบัณฑิตจากทั้ง ๕ วิทยาเขต รายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้จำนวน ๕,๘๗๓ คน

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ ทรงพระราชทานพระอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ม.สงขลานครินทร์

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ ทรงพระราชทานพระอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ม.สงขลานครินทร์

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ ทรงพระราชทานพระอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ม.สงขลานครินทร์

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ ทรงพระราชทานพระอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ม.สงขลานครินทร์

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิงข้อมูลจาก : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Next Post

กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) เสริมสร้างศักยภาพทักษะภาษาของนักเรียนสงขลา

Sat Sep 12 , 2020
กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) เสริมสร้างศักยภาพทักษะภาษาของนักเรียนสงขลา    วันนี้ (12 กันยายน 2563) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมศูนย์บ่มเพาะคนดี สวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เทศบาลนครสงขลา โดยสำนักการศึกษา กำหนดจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสงขลา โดยมี ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครู และพนักงานเทศบาลเข้าร่วมกิจกรรม สำหรับกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) ครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้นวันที่ 12, 19, และ 26 กันยายน 2563 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อต้องการพัฒนาความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนในสังกัดเทศบาลฯ ให้มีทักษะครบทุกด้าน ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน รวมไปถึงเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของตนเอง และส่งเสริมให้มีความกล้าที่จะสื่อสารกับเจ้าของภาษาโดยตรง […]
กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) เสริมสร้างศักยภาพทักษะภาษาของนักเรียนสงขลา