Pgslot

ม.อ. เป็นแม่แผนช่วยครูอาชีวะในพื้นที่ภาคใต้จัดอบรม ม.อ. เป็นแม่แผนช่วยครูอาชีวะในพื้นที่ภาคใต้จัดอบรม "การจัดการเรียน การสอนออนไลน์" - HATYAITODAY

ม.อ. เป็นแม่แผนช่วยครูอาชีวะในพื้นที่ภาคใต้จัดอบรม “การจัดการเรียน การสอนออนไลน์”

ม.อ. เป็นแม่แผนช่วยครูอาชีวะในพื้นที่ภาคใต้จัดอบรม “การจัดการเรียน การสอนออนไลน์”

เมื่อวันที่ 27 พ.ค.63 เนื่องด้วยสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยตอนนี้ยังนิ่ง จึงทำให้ส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษาทุกระดับ ส่งผลให้กระทรวงศึกษาธิการ หยุดการเรียน การสอนและเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 และมีนโยบายให้ดำเนินการจัดการเรียน การสอนออนไลน์ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จึงกำหนดกรอบการดำเนินงานเพื่อให้การจัดการเรียน การสอนออนไลน์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์

ส่วนของการพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ได้เตรียมความพร้อมพัฒนาครู ให้มีสมรรถนะในการจัดการเรียน การสอนรูปแบบออนไลน์และพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อการอาชีพแบบออนไลน์ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา จึงได้ร่วมกับศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดโครงการ “อบรมพัฒนาทักษะครูอาชีวศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์” โดยในเขตภาคใต้ ซึ่งมีครูกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 500 คน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยสำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับมอบหมายให้เตรียมความพร้อมของครู

ทั้งนี้โดยผลสําเร็จของโครงการจะได้หลักสูตรการพัฒนาครูอาชีวศึกษาการจัดการเรียน การสอนออนไลน์ เพื่อการอาชีพและเป็นการเตรียมครูที่มีความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถพัฒนาบทเรียนออนไลน์เป็นตัวแบบในการผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการอาชีพในวิทยาลัย

ตามขั้นตอนของรูปแบบการจัดการเรียน การสอนออนไลน์อาชีวศึกษายุควิกฤติ COVID-19 และขยายผลไปสู่ครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง เครือข่ายครูที่เข้าร่วมในโครงการจะสามารถสร้างสื่อดิจิทัลเพื่อการอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนจะมีสื่อดิจิทัลเพื่อการอาชีพในวิทยาลัย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่มีประสิทธิภาพและส่งผลต่อคุณภาพการเรียนรู้ เหมาะสมกับรายวิชาตามหลักสูตร

โควิด-19

โควิด-19

โควิด-19

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : สวท.สงขลา กรมประชาสัมพันธ์

ทั้งนี้ท่านสามารถติดตามรายงานสถานการณ์โควิด-19 ได้ในแบบเรียลไทม์

Next Post

เทศบาลนครสงขลาเตรียมเปิด"ตลาดถนนคนเดินสงขลาแต่แรก"ในวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน

Thu May 28 , 2020
เทศบาลนครสงขลาเตรียมเปิด”ตลาดถนนคนเดินสงขลาแต่แรก”ในวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน       จากการที่ทางเทศบาลนครสงขลา โดยนายสมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา ได้ออกประกาศแจ้งประชาชน งดจัด “ถนนคนเดินสงขลาแต่แรก” ที่บริเวณสี่แยกหอนาฬิกา ถนนจะนะ เขตเทศบาลนครสงขลา เนื่องจากมีหนังสือสั่งการจากกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้งดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมากและ มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 เทศบาลนครสงขลาจึงของดโครงการ “ถนนคนเดินสงขลาแต่แรก” เป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น ช่วงนี้เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 คลี่คลายลง เทศบาลนครสงขลาเตรียมเปิด “ตลาดถนนคนเดินสงขลาแต่แรก” ในวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายนนี้ เป็นวันแรกหลังปิดเป็นการชั่วคราวมาตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2563 เป็นเวลากว่า 2 เดือน ซึ่งจะมีมาตรการการป้องกันทั้งในเรื่องการสวมใส่หน้ากากอนามัย สแกนอุณหภูมิร่างกาย ใช้เจลล้างมือ การเว้นระยะห่างของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ ภายใต้มาตรการป้องกัน COVID-19 ของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด สำหรับ […]
เทศบาลนครสงขลาเตรียมเปิด"ตลาดถนนคนเดินสงขลาแต่แรก"ในวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน