จังหวัดสงขลา กรรมการการเลือกตั้งชี้แจงกำหนดการการเลือกตั้ง 20 ธ.ค. 63 นี้

จังหวัดสงขลา กรรมการการเลือกตั้งชี้แจงกำหนดการการเลือกตั้ง 20 ธ.ค. 63 นี้

วันที่ 22 ต.ค. 63   กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย เลขานุการประจำกรรมการการเลือกตั้ง ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมมอบนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 16 อำเภอจังหวัดสงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เพื่อรับฟังแนวทางการปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ทางด้านกรรมการการเลือกตั้ง เผยว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณาร่างแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการตามร่างแผนการจัดการเลือกตั้ง ซึ่งตามแผนดังกล่าว วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 จะเป็นวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งออกประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยจะมีการรับสมัครเลือกตั้งในระหว่างวันจันทร์ที่ 2 ถึงวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 และวันเลือกตั้งเป็นวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 นั้น

122317253 3466415290105345 404092330210525342 o HATYAITODAY

ทางสำนักงานคณะกรรมกาการเลือกตั้งขอชี้แจงเพิ่มเติม ดังนี้

1. วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งจะออกประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดในวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 เนื่องจากต้องมีระยะเวลาในการปรับปรุงรายชื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบัน เพระมีการแต่งตั้งยกย้ายข้าราชการ ซึ่งกระทบต่อรายชื่อบุคคลที่ได้รับการสรรหาเข้ามาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้องมีการปรับปรุงรายชื่อเพื่อเสนอคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแต่งตั้งให้แล้วเสร็จก่อน คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงจะประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งดังกล่าวได้ ประกอบกับสำนักงานคณะกรมการการเลือกตั้งจะจัดให้มีการจัดประชุมชี้แจงแก่ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งจะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อชี้แจงและซักซ้อมการดำเนินการตามแผนการจัดการเลือกตั้งที่คณะกรรมการการเลือกตั้งให้ความเห็นชอบแล้ว ในระหว่างวันที่ 20- 21 ตุลาคม 2563

2. วันที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศให้มีการเลือกตั้งเมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้ว ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจะออกประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งประกาศให้มีการเลือกตั้งดังกล่าวต้องกำหนดวันเลือกตั้งให้อยู่ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง (วันที่ 26 ตุลาคม 2563) เพื่อให้เป็นไปตามแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

อย่างไรก็ตามการบริหารจัดการเลือกตั้งภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขอให้ประชาชนทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยเมื่อเข้าคูหา

122147412 3466415066772034 1808752278313738435 o HATYAITODAY

HATYAITODAYNEWS

Next Post

กรมเจ้าท่าเเละเทศบาลเขารูปช้าง จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นปชช. กรณีโครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันกัดเซาะชายฝั่ง ม.3-7 ตำบลเขารูปช้าง

Thu Oct 22 , 2020
กรมเจ้าท่าเเละเทศบาลเขารูปช้าง จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นปชช. กรณีโครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันกัดเซาะชายฝั่ง ม.3-7 ตำบลเขารูปช้าง    เทศบาลเมืองเขารูปช้าง ร่วมกับ กรมเจ้าท่า จัดเวทีประชาพิจารณ์ โครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง บ้านทุ่งใหญ่ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ พื้นที่ดำเนินงานโครงการฯ บริเวณหน้ารีสอร์ทเคียงเล ตำบลเกาะแต้ว เทศบาลเมืองเขารูปช้าง ร่วมกับ กรมเจ้าท่า ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินงาน โครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณบ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 3-7 ต.เขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา โดยมีนายประสงค์ บริรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล วิศวกรโยธาชำนาญการ กรมเจ้าท่า เจ้าหน้าที่เทศบาล และประชาชน เข้าร่วมประชุม โดยสืบเนื่องจากเทศบาลเมืองเขารูปช้างได้รับการร้องเรียนถึงข้อกังวล และข้อสงสัยถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากโครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณบ้านทุ่งใหญ่ หมู่ 3-7 […]
ปกข่าวสำหรับเฟส22 10 5