Pgslot

ผู้ว่าสงขลาประกาศมาตรการฉุกเฉินใช้คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ผู้ว่าสงขลาประกาศมาตรการฉุกเฉินใช้คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาที่ 52/2563 คุมสถานการณ์โควิด-19 - HATYAITODAY

ผู้ว่าสงขลาประกาศมาตรการฉุกเฉินใช้คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาที่ 52/2563 คุมสถานการณ์โควิด-19

ผู้ว่าสงขลาประกาศมาตรการฉุกเฉินใช้คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาที่ 52/2563 คุมสถานการณ์โควิด-19

132550700 1330411053973195 7520751361705076678 o HATYAITODAY

ตามที่ได้มีสถานกาณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVD – 19 ในจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อจำนวนมาก และมีการระบาดไปยังพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ อาจทำให้เกิดการแพร่ระบาดระลอกใหม่ ซึ่งจังหวัดสงขลา ได้ออกประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา เพื่อเป็นมาตรการเฝ้าระวังป้องกัและควบคุมการแพร่ระบาดไปแล้วนั้น เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่

1. สถานบริการและสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ให้นั่ง
รับประทานอาหารอย่างเดียว งดการเต้น การเปิด – ปิดสถานประกอบการ ให้เป็นไปตามกฎหมายโดยเคร่งครัด และให้ถือปฏิบัติตมมาตการที่ศูนย์ริหรสถานการณ์กรแพระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVD -19)

2. ให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวคนจำนวนมาก
หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมได้ ให้ดำเนินกรตามประกาศคณะกรรมการเรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVD – 19 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 โดยเคร่งครัด

3. ให้สถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน สถาบันกวดวิชา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยง พิจารณาใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD -19)

4.ให้ใช้สวนสาธารณะเพื่อการออกกำลังกายเท่านั้น และให้ผู้รับผิดชอบสวนสาธารณะ
ควบคุมจำนวนผู้เข้าใช้กิจกรรมมิให้เกิดการรวมตัวแออัด

5. การขนส่งสาธารณะ ให้ใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ทั้งผู้ให้บริการและผู้ รับบริการ
และผู้ประกอบการต้อจัดกรทำความสะอดยานหาหนะทุกวัน

6.ห้ามนำเสนอข่าวหรือทำการเผยแพร่ต่างๆ ซึ่งมีข้อความหรือข่าวสารกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19 )อันป็นห็จ หรืออจจะทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว หรือเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารดังกล่าว อาจทำให้เกิดความข้าใจผิดในสถานกรณ์ฉุกเฉิน จนกระทบต่อการดูแลรักษาควมสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ในกรณีเช่นนี้ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตักตือนให้หรือสั่งให้ดำเนินการแก้ข่าว หรือหากเป็นกรณีที่มีผลกระทบรุนแรงให้ดำเนินคดีตามพระราชบัญญัตด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 หรือพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

7.สนามชนไก่ ชนโค สนามปลากัด สนามมวยให้ปฏิบัติตมมาตรการที่ราชการกำหนด อย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตมอาจถูกสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวได้

หากผู้ใดฝ้ฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้ มีควมผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการสถานการณ์ฉุกฉิน พ.ศ. 2548 จำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับและมีความผิดตามมาตรา 5 แห่พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 จำคุกไม่กินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

133293057 1330408943973406 5890571009429883599 o HATYAITODAY
ผู้ว่าสงขลาประกาศมาตรการฉุกเฉินใช้คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาที่ 52/2563 คุมสถานการณ์โควิด-19

HATYAITODAYNEWS

Next Post

จ.สงขลา ตรวจคัดกรองโควิด-19 แรงงานต่างด้าวที่ทำงานอยู่ที่บริเวณแพปลาท่าเทียบเรือประมงสงขลา

Sun Dec 27 , 2020
จ.สงขลา ตรวจคัดกรองโควิด-19 แรงงานต่างด้าวที่ทำงานอยู่ที่บริเวณแพปลาท่าเทียบเรือประมงสงขลา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา รวมทั้ง ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงจังหวัดสงขลา และแพทย์ พยาบาล จากโรงพยาบาลสงขลา ร่วมกันตรวจคัดกรองแรงงานต่างด้าว ชาวกัมพูชาและชาวเมียนมาร์ ที่ทำงานอยู่ที่บริเวณแพปลา ท่าเทียบเรือประมงสงขลา เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนายจ้าง ผู้ประกอบการ ที่แรงงานต่างด้าวเหล่านี้ทำงานอยู่ รวมทั้งเพื่อสร้างความสบายใจให้กับประชาชนชาวจังหวัดสงขลาที่มีแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานอยู่ในพื้นที่ เนื่องจากขณะนี้มีการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสงขลา รอบใหม่ ที่สร้างความกังวลใจให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสงขลาเป็นอย่างมาก           โดยทำการตรวจหาเชื้อโึวิด-19 จากเจ้าของแพปลา พ่อค้าแม่ค้า ที่มีแรงงานต่างด้าวทำงานอยู่ ส่งแรงงานต่างด้าวทั้งหมดมาทำการตรวจอย่างละเอียด โดยก่อนหน้านี้ ได้ทำการตรวจคนขับรถยนต์ที่นำสัตว์น้ำไปส่งให้กับโรงงานในพื้นที่ในภาคกลาง รวม 22 คน และทำการตรวจแรงงานต่างด้าว 50 คน และจะยังคงทำการตรวจต่อไปอีกเรื่อย ๆ  ทางด้านนายอำเภอเมืองสงขลา เผยว่า ได้ทำการตรวจคัดกรองพี่น้องแรงงานชาวประมงที่เป็นแรงงานต่างด้าว ที่ทำงานอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองสงขลา วันนี้เราได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการ จากนายกสมาคมประมงสงขลาและหลาย ๆ ส่วน โดยมีแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำการคัดกรองตรวจหาเชื้ โควิด-19 ซึ่งตอนนี้ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ก็ได้มีการเฝ้าระวังกันอย่างเข้มข้น ในทุกมิติ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง พี่น้องแรงงานต่างด้าว ที่มาทำมาหากินอยู่ในบ้านเรา จังหวัดสงขลา ซึ่งส่วนใหญ่ จะมาทำอาชีพในเรื่องของประมง วันนี้ทุกภาคส่วนก็ได้มาร่วมกัน ในการตรวจคัดกรองหาเชื้อให้กับแรงงานต่างด้าว  HATYAITODAYNEWS อ้างอิง : กรมประชาสัมพันธ์ Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
ปกข่าวใหม่ [recovered] 01