สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรจังหวัดสงขลา แจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรผ่านแอปพลิเคชั่น Farmbook

โควิด-19

ปรับปรุงทะเบียนเกษตรผ่านแอปพลิเคชั่น Farmbook เกษตรกรรายใหม่ให้กรอกข้อมูลส่งผ่านผู้นำชุมชน

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา แจ้งเกษตรกรปรับปรุงข้อมูลและขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่บ้านได้ ย้ำให้เกษตรกรรายเดิม-แปลงเดิม ปรับปรุงทะเบียนเกษตรผ่านแอปพลิเคชั่น Farmbook เกษตรกรรายใหม่ให้กรอกข้อมูลส่งผ่านผู้นำชุมชน ไม่ต้องมาที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ลดความเสี่ยง COVID-19

นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา กล่าวว่า เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ตามนโยบายการเว้นระยะห่างทางสังคมของรัฐบาล กรมส่งเสริมการเกษตรได้กำหนดแนวทางการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรและขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2563 เพื่อให้เกษตรกรได้รับความสะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องเดินทางมาติดต่อที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ประกอบด้วย

1. สำหรับเกษตรกรที่ไม่เคยขึ้นทะเบียนเกษตรกร หรือเกษตรกรที่เคยขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้ว แต่ต้องการเพิ่มเติมข้อมูลแปลงปลูกพืชหรือเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปลูก (เกษตรกรรายเดิม แปลงใหม่) เมื่อเกษตรกรทำการปลูกพืชแล้ว 15 วัน สามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ที่บ้าน โดยการกรอกแบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก.01) ให้ชัดเจนอ่านง่าย แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาเอกสารแสดงสิทธิการถือครองที่ดิน พร้อมลงวันที่กรอกแบบฟอร์ม ทบก.01 ซึ่งแบบฟอร์มดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่ farmer.doae.go.th หรือขอรับได้ที่ผู้นำชุมชน แล้วนำเอกสารทั้งหมดส่งให้กับผู้นำชุมชนรวบรวมจัดส่งให้เจ้าหน้าส่งเสริมการเกษตร เพื่อดำเนินการบันทึกเข้าในระบบทะเบียนเกษตรกร และลงพื้นที่ตรวจสอบแปลงปลูกอีกครั้ง ซึ่งเจ้าหน้าที่อาจขอหลักฐานอื่นๆ เพิ่มเติมได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

2. สำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้ว และต้องการจะปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร(เกษตรกรรายเดิม แปลงเดิม) ขอให้ดำเนินการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผ่านทางแอปพลิเคชั่น Farmbook เท่านั้น โดยใช้รหัสครัวเรือนทะเบียนเกษตรซึ่งระบุอยู่ในสมุดทะเบียนเกษตรกร โดยการลงชื่อเข้าใจงานแอปฯ ซึ่งการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร คือ การแจ้งปลูกพืชทุกฤดูเพาะปลูก หลังจากปลูกพืชชนิดนั้น ๆ แล้ว 15 วัน กรณีข้าว/พืชไร่ หรือกรณีพืชอายุสั้น หรือแจ้งปรับปรุงเป็นประจำทุกปีกรณีไม้ผล พืชยืนต้น อีกทั้งเกษตรกรหัวหน้าครัวเรือน สามารถแก้ไขปรับปรุงข้อมูลส่วนของสมาชิกครัวเรือนเกษตรกรที่เคยแจ้งไว้ตอนขึ้นทะเบียน แต่ไม่สามารถเพิ่มสมาชิกในครัวเรือนผ่านแอปพลิเคชั่น Farmbook ได้

นายสุพิท จิตรภักดี ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า 14 จังหวัดภาคใต้ มีเกษตรกรที่มาขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้ว จำนวน 1,218,318 ครัวเรือน และมีการปรับปรุงข้อมูลแล้ว จำนวน 634,736ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 52.09 (ข้อมูลณ วันที่ 19 เม.ย 63) ทั้งนี้ขอให้เกษตรกรที่ยังไม่ได้ปรับปรุงข้อมูล ถ้าเป็นเกษตรกรรายเดิม-แปลงเดิม ให้ใช้แอปพลิเคชั่น Farmbook ส่วนเกษตรกรรายเดิม-แปลงใหม่ และเกษตรกรรายใหม่ ให้ปรับปรุงข้อมูลหรือขึ้นทะเบียนใหม่ได้ที่บ้าน โดยกรอบข้อมูลตาม แบบทบก.01 ผ่านการรวบรวมของผู้นำชุมชน ส่งให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ จะช่วยให้เกษตรกรได้รับความสะดวก ประหยัดเวลา และเป็นไปตามมาตรการของรัฐบาลและข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข ลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และขอเน้นย้ำให้เกษตรติดตามมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จากภาครัฐเท่านั้น

โควิด-19

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิงข้อมูลจาก : สนง ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา กรมประชาสัมพันธ์

Next Post

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 20 เมษายน 2563 ในจังหวัดสงขลา

Mon Apr 20 , 2020
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 20 เมษายน 2563 ในจังหวัดสงขลา วันที่ 20 เมษายน 2563  จากมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้โรค Covid-19 เป็นโรคติดต่ออันตรายเพื่อให้สามารถใช้ข้อกำหนดตาม พ.ร.บ ดังกล่าวในการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค สามารถควบคุมโรคได้มีประสิทธิภาพลดลงจากผลกระทบทางเศรษฐกิจ และสังคมอำนวยความสะดวกกับเจ้าหน้าที่ในการค้นหาผู้ป่วยสอบสวนและควบคุมโรคได้เร็ว คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา (จากข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 12.00 น.) มีรายงานสถานการณ์โรค Covid-19 ดังนี้มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังโรค (สะสม) 650 ราย (+ 2 ราย) ส่งตรวจไม่พบเชื้อ 610 ราย (+ 2 ราย) รอผลตรวจยืนยันรอบที่สองจากส่วนกลาง 2 ราย มีผู้ป่วยยืนยันจำนวน 38 ราย (+ […]
สง1