โฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี เผยความก้าวหน้า 5 ด้าน แก้ไขปัญหาแรงงานภาคประมง

โฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี เผยความก้าวหน้า 5 ด้าน แก้ไขปัญหาแรงงานภาคประมง

คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานการดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562-31 พฤษภาคม 2563 ภายใต้กรอบนโยบาย 5 P (Policy Prevention Prosecution Protection and Partnership) เพื่อคุ้มครองแรงงานในงานประมงให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล สร้างเครือข่ายความร่วมมือและป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ระหว่างประเทศ พบเรือประมงกระทำความผิดลดน้อยลง

ทั้งนี้ รายงานผลการดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. 2562 มีความก้าวหน้า 5 ด้าน ได้แก่

ด้านนโยบาย (Policy) แต่งตั้งคณะทำงานกำกับและติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานในภาคประมงเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน การออกกฎหมายลำดับรองเพื่อแก้ไขปัญหาแรงงานในภาคประมงทั้งระบบ

ด้านการบังคับใช้กฎหมาย (Prosecution) จากการตรวจเรือประมง ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก (PIPO) พบการกระทำความผิด 9 ลำจาก 37,054 เที่ยว หรือร้อยละ 0.024 การตรวจเรือประมงกลางทะเล 508 ลำ พบการกระทำความผิด 2 ลำ (ร้อยละ 0.39)

ด้านการป้องกัน (Prevention) การบริหารจัดการแรงงานในกิจการประมง 160,950 คน ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวเพื่อแสดงความพร้อมในการทำงานบนเรือประมง 92,233 คน ออกใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ในน่านน้ำไทย ในรอบปีการประมง พ.ศ. 2563-2564 จำนวน 10,202 ลำ นอกน่านน้ำไทย 6 ลำ

ด้านการคุ้มครองช่วยเหลือ (Protection) ช่วยเหลือลูกเรือประมงไทยที่ตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศ 3 ราย การแสวงหาความร่วมมือ(Partnership) กับประเทศต่างๆ โดยมีโครงการสิทธิจากเรือสู่ฝั่ง (Ship to Shore Rights Project) ร่วมกับสหภาพยุโรปและองค์การแรงงานระหว่างประเทศ โครงการ ATLAS Project ร่วมกับกระทรวงแรงงานสหรัฐอเมริกา เพื่อยกระดับการแก้ไขปัญหาแรงงานเด็ก การใช้แรงงานบังคับ และการค้ามนุษย์ เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน

แน่นอนว่ารัฐบาลประกาศให้การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์เป็นวาระแห่งชาติตั้งแต่ปี 2558 โดยบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างจริงจังภายใต้กรอบ 5 P ส่งผลให้สถานะไทยดีขึ้น โดยถูกจัดอยู่ในระดับ Tier 2 ตามรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ของสหรัฐ ฯ ปี 2563 ต่อเนื่อง 3 ปีตั้งแต่ 2561-263 รวมทั้งสหภาพยุโรปประกาศปลดสถานะใบเหลืองของประมงไทยในปี 2562 ด้วย

โฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี เผยความก้าวหน้า 5 ด้าน แก้ไขปัญหาแรงงานภาคประมง
โฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี เผยความก้าวหน้า 5 ด้าน แก้ไขปัญหาแรงงานภาคประมง

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิงข้อมูลจาก : นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

 

 

Next Post

เชิญชวนปชช.ตรวจโรคไวรัสตับอักเสบ บี และซี "ฟรี" ณ รพ.จังหวัดประจำจังหวัด

Fri Jul 31 , 2020
เชิญชวนปชช.ตรวจโรคไวรัสตับอักเสบ บี และซี “ฟรี” ณ รพ.จังหวัดประจำจังหวัด     นายอนุทิน กล่าวว่า วันที่ 28 ก.ค. ของทุกปี เป็นวันตับอักเสบโลก ในปีนี้รณรงค์ภายใต้หัวข้อ “กำจัดโรคไวรัสตับอักเสบ บี และซี ภายในปี 2573 : Eliminate Hepatitis B and C 2030” โดยกระทรวงสาธารณสุข และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ร่วมคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบ บี และซี ให้กับประชาชน กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ได้แก่ กลุ่มพนักงานเก็บขยะ กลุ่มผู้ที่เคยได้รับเลือดหรือรับบริจาคอวัยวะ กลุ่มเสี่ยงตามสิทธิหลักประกันสุขภาพคือ กลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี หรือผู้ที่มีประวัติใช้สารเสพติดด้วยวิธีฉีด ตรวจฟรี!    เชิญชวนให้ประชาชนทั่วไป เป้าหมาย 50,000 คน เข้ารับการตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบ บี และซี […]
เชิญชวนปชช.ตรวจโรคไวรัสตับอักเสบ บี และซี "ฟรี" ณ รพ.จังหวัดประจำจังหวัด