รมช.ศึกษาธิการมุ่งผลักดันวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์สงขลา ก้าวสู่ความทันสมัย เท่าเทียม ยั่งยืน

รมช.ศึกษาธิการมุ่งผลักดันวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์สงขลา ก้าวสู่ความทันสมัย เท่าเทียม ยั่งยืน
วันนี้ (13 พ.ย. 63) ที่วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ อ.เมือง จ.สงขลา ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการศึกษา พร้อมร่วมกิจกรรมจับกุ้ง และส่งเสริมการบริโภคกุ้ง โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ และวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

   ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลากว่าหนึ่งปีที่ผ่านมา ในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษา ได้วางนโยบายโดยเน้นการปฏิรูปไปที่ตัวผู้เรียน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการวางรากฐานการศึกษาไทยไปสู่ศตวรรษที่ 21 สำหรับการก้าวสู่ปีที่ 2 จะยึดหลัก “ทันสมัย เท่าเทียม ยั่งยืน” เป็น 3 กลไกหลักเพื่อพัฒนาคนไทยให้มีคุณภาพ และเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศต่อไป “ทันสมัย” โดยเฉพาะการสนับสนุนเด็กไทยผ่านทักษะสำคัญ คือ การคิดวิเคราะห์เป็น แก้ปัญหาเป็น การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง

รมช.ศึกษาธิการมุ่งผลักดันวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์สงขลา ก้าวสู่ความทันสมัย เท่าเทียม ยั่งยืน

สำหรับแนวทาง “เท่าเทียม” คือ การศึกษาไทยจะต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เด็กพิการ และเด็กด้อยโอกาสสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จะจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ผ่านการให้บริการในรูปแบบที่หลากหลาย และมีคุณภาพ มีทักษะชีวิตที่ดี สามารถพึ่งตนเองได้ อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข มีศักดิ์ศรี มีคุณภาพชีวิตที่ดี ส่วนแนวทาง “ยั่งยืน” คือ การยกระดับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีทั่วประเทศ เพื่อสร้างผู้ประกอบการภาคการเกษตรให้สอดคล้องกับสังคมโลกในศตวรรษที่ 21 ด้วยการพัฒนาสถานศึกษาอาชีวศึกษาเกษตรกรรม และประมงให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และถ่ายทอดทางเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตร  โดยนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในกระบวนการการเรียนการสอน เพื่อยกระดับสถานศึกษาอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมงให้เป็น Digital Agri College รวมไปถึงการเดินหน้าโครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ โดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจะเป็นแหล่งพัฒนาบุคลากรทางการเกษตร ที่พร้อมจะพัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการที่เกี่่ยวข้องกับการจัดการน้ำในอนาคต ซึ่งมีเป้าหมายที่สำคัญคือ การช่วยเหลือเกษตรกรให้มีน้ำกินน้ำใช้ แก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน

รมช.ศึกษาธิการมุ่งผลักดันวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์สงขลา ก้าวสู่ความทันสมัย เท่าเทียม ยั่งยืน
รมช.ศึกษาธิการมุ่งผลักดันวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์สงขลา ก้าวสู่ความทันสมัย เท่าเทียม ยั่งยืน
รมช.ศึกษาธิการมุ่งผลักดันวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์สงขลา ก้าวสู่ความทันสมัย เท่าเทียม ยั่งยืน
รมช.ศึกษาธิการมุ่งผลักดันวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์สงขลา ก้าวสู่ความทันสมัย เท่าเทียม ยั่งยืน
รมช.ศึกษาธิการมุ่งผลักดันวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์สงขลา ก้าวสู่ความทันสมัย เท่าเทียม ยั่งยืน
อ้างอิง : สวท.สงขลา

Next Post

มรภ.สงขลา เปิดฝึกทักษะเด็กไทยต้องว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำปลอดภัย ช่วงเดือนธันวาคม 2563 ฟรีค่าใช้จ่าย

Sat Nov 14 , 2020
มรภ.สงขลา เปิดฝึกทักษะเด็กไทยต้องว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำปลอดภัย ช่วงเดือนธันวาคม 2563 ฟรีค่าใช้จ่าย       มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) มีข่าวดีมาฝาก โรงเรียนใดต้องการส่งนักเรียนในสังกัด ฝึกทักษะการ “ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำปลอดภัย” ช่วงเดือนธันวาคม 2563 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เนื่องจากปัจจุบันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในเด็กและเยาวชนมีอัตราการเสียชีวิตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอุบัติเหตุจาการจมน้ำของเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี ดังนั้นการเสริมทักษะและการเรียนรู้ที่จะให้เด็กและเยาวชนว่ายน้ำเป็น จึงเป็นสิ่งสำคัญในการช่วยตัวเองและผู้อื่นในกรณีเกิดอุบัติเหตุทางน้ำ และเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยทำให้มีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง สามารถบริหารร่างกายได้ทุกส่วน เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย สามารถติดต่อแจ้งความประสงค์ได้ที่ ผศ.พลากร นัคราบัณฑิต โทร.08-1959-2945 ฝึกสอนโดยคณาจารย์และนักศึกษาโปรแกรมวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีทักษะในการว่ายน้ำ สามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้ ตลอดจนมีทักษะในการออกกำลังลังกายและเล่นกีฬาได้อย่างถูกต้อง   HATYAITODAYNEWS อ้างอิง : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
มรภ.สงขลา เปิดฝึกทักษะเด็กไทยต้องว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำปลอดภัย ช่วงเดือนธันวาคม 2563 ฟรีค่าใช้จ่าย