วจก. ม.อ. ผนึกกำลังชุมชน สร้างตู้ปันน้ำใจช่วยเหลือพี่น้องชาวควนเนียงช่วงโควิด-19

วจก. ม.อ. ผนึกกำลังชุมชน สร้างตู้ปันน้ำใจช่วยเหลือพี่น้องชาวควนเนียงช่วงโควิด-19
วจก. ม.อ. ผนึกกำลังชุมชน สร้างตู้ปันน้ำใจช่วยเหลือพี่น้องชาวควนเนียงช่วงโควิด-19

วจก. ม.อ. ผนึกกำลังชุมชน สร้างตู้ปันน้ำใจช่วยเหลือพี่น้องชาวควนเนียงช่วงโควิด-19

สืบเนื่องจากช่วงเช้าวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ณ สำนักข่าว Hatyai Today News ได้ลงพื้นที่ ณ ที่ทำการสหกรณ์การเกษตรควนเนียง จำกัด อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา สัมภาษณ์ถึงโครงการตู้ปันน้ำใจ โดยมีนายสุทิศ พงษ์จีน ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรควนเนียง จำกัด บุคลากรของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ หังสพฤกษ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำทีมบริหารของคณะและบุคลากร เข้าร่วมในโครงการมอบ “ตู้ปันน้ำใจ วจก. ม.อ.” แก่สหกรณ์การเกษตรควนเนียง จำกัด

โครงการที่เกิดขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลน และได้รับความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของวิกฤตโควิด-19 สิ่งของในตู้นั้น ส่วนใหญ่จะเป็นผลผลิตจากชุมชน ที่ทางคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับทางสหกรณ์การเกษตรควนเนียง จำกัด รับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรในพื้นที่มาใส่ใน “ตู้ปันน้ำใจ” ซึ่งนอกจากจะเป็นการช่วยเหลือประชาชนทั่วไปที่ขาดแคลนแล้ว ยังเป็นการช่วยเหลือให้สมาชิกเกษตรกรมีรายได้หมุนเวียน และยังมุ่งเน้นให้เกิดความสามัคคี ช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกันในชุมชน อีกด้วย

ทั้งด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ หังสพฤกษ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยทีมบริหาร กล่าวว่า คณะวิทยาการจัดการ เป็นหนึ่งในคณะที่มุ่งเป้าผลักดันโครงการวิจัย “วจก. สู่ชุมชน” เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) คือ เน้นพันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม (University Engagement) โดยมหาวิทยาลัยต้องมีส่วนในการใช้องค์ความรู้ของการวิจัย เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนในพื้นที่ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ด้วยการสร้างนวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชน

ที่ผ่านนั้น คณะวิทยาการจัดการ ได้ร่วมมือกับธนาคารออมสิน ในการให้บริการวิชาการ ตามโครงการ “ออมสิน ยุวพัฒน์ท รักษ์ถิ่น” ในการนำนักศึกษาและอาจารย์ ลงพื้นที่ช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จำนวน 2 กลุ่มในพื้นที่อำเภอควนเนียง ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนลุงวรควนเนียง และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องแกงบ้านเกาะยวน ทำให้ทราบปัญหาเบื้องต้นในพื้นที่ และต้องการต่อยอดเป็นการวิจัยเพื่อการแก้ปัญหาในพื้นที่ดังกล่าว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ หังสพฤกษ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ยังกล่าวอีกว่า ในช่วงต้นปี 2563 ก่อนสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้นำทีมนักวิจัยของคณะ ลงพื้นที่อำเภอควนเนียง ศึกษาความต้องการของชุมชน และนำไปพัฒนาโจทย์วิจัยมุ่งแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ซึ่งทีมนักวิจัยได้พบปะพูดคุย และรับฟังปัญหาจากผู้นำกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จากตำบลต่าง ๆ ในอำเภอควนเนียง จำนวน 30 คน โดยใช้พื้นที่ของสหกรณ์การเกษตรควนเนียง จำกัด ในการจัดการประชุมกลุ่มแบบมีส่วนร่วม ทำให้นักวิจัยได้มีโอกาสสัมผัสบริบทของพื้นที่ ได้ไปรับฟังปัญหาโดยตรงจากกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ และจะได้นำปัญหาดังกล่าวไปกำหนดเป็นหัวข้อวิจัย เพื่อสืบเสาะแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาผ่านกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบต่อไป

กิจกรรมการมอบ “ตู้ปันน้ำใจ วจก. ม.อ.” ในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความผูกพัน และสายสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน เพื่อขยายฐานการให้บริการช่วยเหลือทางด้านวิชาการแก่ชุมชน ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก “ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” ตลอดจนยืนหยัดเป็นที่พึ่งของชุมชน ร่วมดูแลซึ่งกันและกัน และร่วมสร้างความเข้มแข็งไปด้วยกัน ให้สามารถก้าวผ่านพ้นสถานการณ์อันยากลำบากในขณะนี้ไปได้

ขณะที่ นายสุทิศ พงษ์จีน ผู้จัดการสหกรณ์ การเกษตรควนเนียง จำกัด กล่าวว่า ในนามของพี่น้องชาวควนเนียงขอขอบคุณคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินนทร์ เป็นอย่างมาก ที่ได้ร่วมแบ่งปันจัดกิจกรรมให้กับพี่น้องประชาชนในชุมชนในช่วงวิกฤติสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโควิด-19

ทั้งนี้ นายสุทิศ ยังได้กล่าวว่าในแง่ของอาหารการกินชาวบ้านยังสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้ เพราะชาวควนเนียงสวนใหญ่มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งตรงจุดนี้เอง ทำให้โครงการตู้ปันน้ำใจของ สหกรณ์ การเกษตรควนเนียง จัดทำในเชิง “เรานำไป เราแลกกลับ” เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ชาวบ้านได้มีรายได้ และมีของกินของใช้ รวมทั้งได้ร่วมแบ่งปันแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่มี สร้างความรัก ความสามัคคีให้กับคนในชุมชนอีกด้วย

 

บรรยากาศในช่วงเช้าที่ผ่านมา

วจก. ม.อ. ผนึกกำลังชุมชน สร้างตู้ปันน้ำใจช่วยเหลือพี่น้องชาวควนเนียงช่วงโควิด-19
วจก. ม.อ. ผนึกกำลังชุมชน สร้างตู้ปันน้ำใจช่วยเหลือพี่น้องชาวควนเนียงช่วงโควิด-19
นายสุทิศ พงษ์จีน ผู้จัดการสหกรณ์ การเกษตรควนเนียง จำกัด พร้อมด้วย ดร.ณัฐธิดา สุวรรณโณ รองคณบดี ฝ่ายบัณฑิตศึกษาและพัฒนาดิจิทัล
นายสุทิศ พงษ์จีน ผู้จัดการสหกรณ์ การเกษตรควนเนียง จำกัด พร้อมด้วย ดร.ณัฐธิดา สุวรรณโณ รองคณบดี ฝ่ายบัณฑิตศึกษาและพัฒนาดิจิทัล
ทางทีมบริหารยังได้รับผักสวนครัวปลอดสารพิษที่มาจากชาวบ้าน
ทางทีมบริหารยังได้รับผักสวนครัวปลอดสารพิษที่มาจากชาวบ้าน
บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น และเป็นกันเอง
บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น และเป็นกันเอง

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิงข้อมูลเพิ่มเติมจาก : กรมประชาสัมพันธ์

ทั้งนี้ท่านสามารถติดตามรายงานสถานการณ์โควิด-19 ได้ในแบบเรียลไทม์

Next Post

จังหวัดสงขลา รับคนไทยเดินทางกลับจากซาอุดิอารเบีย 39 ราย ด่านพรมแดนปาดังเบซาร์

Mon May 25 , 2020
จังหวัดสงขลา รับคนไทยเดินทางกลับจากซาอุดิอารเบีย 39 ราย ด่านพรมแดนปาดังเบซาร์       จังหวัดสงขลา รับคนไทยในประเทศซาอุดิอะราเบีย 39 รายได้แจ้งความประสงค์เดินทางกลับสู่ประเทศไทย ผ่านทางประเทศมาเลเซีย เข้าสู่ด่านพรมแดนปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา โดยวันนี้ (25 พ.ค. 63) ทางสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด ได้ส่งคนไทยในประเทศซาอุดิอาระเบียเดินทางกลับเข้ามา จำนวน 39 ราย จากจำนวนทั้งหมด 45 ราย เนื่องจากมีนักศึกษาไทย 6 ราย ได้รับผลตรวจ COVID-19 เป็น positive จึงไม่สามารถส่งกลับได้ โดยในจำนวน 39 รายนี้ เป็นเด็ก 1 ราย อายุ 14 เดือน และมารดาของเด็ก และเป็นนักศึกษาชาวไทย-มุสลิม ที่ได้รับทุนจากรัฐบาลซาอุดิอาระเบีย 37 ราย […]
จังหวัดสงขลา รับคนไทยเดินทางกลับจากซาอุดิอารเบีย 39 ราย ด่านพรมแดนปาดังเบซาร์