คณะประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการลงพื้นที่ตรวจ ประเมินมาตรฐานงานบริการประชาชนของหน่วยงานรัฐในจังหวัดสงขลา

คณะประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการลงพื้นที่ตรวจ ประเมินมาตรฐานงานบริการประชาชนของหน่วยงานรัฐในจังหวัดสงขลา

        ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีนโยบายในคราวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 ให้ทุกกระทรวง กรม จังหวัด และรัฐวิสาหกิจ ดำเนินการให้มีศูนย์ราชการสะดวก หรือ Government Easy Contact Center ชื่อย่อว่า “GECC” เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำและ อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ขอรับบริการอย่างมีประสิทธิภาพและ สร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนต่อการให้บริการจากหน่วยงานภาครัฐ เพื่อยกระดับเป็นศูนย์บริการประชาชนมาตรฐานระดับประเทศ ให้มีมาตรฐานสูงขึ้นเทียบเท่าเกณฑ์มาตรฐานของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นให้หน่วยงานราชการต่างๆ ได้เกิดการตื่นตัวในการยกระดับการพัฒนา คุณภาพของงานบริการให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

         วันนี้(17/07/63) คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก นำโดย นายวชิระ เพ่งผล ประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐาน(GECC) ลงพื้นที่ตรวจ ประเมินมาตรฐานงานบริการประชาชนของหน่วยงานรัฐในจังหวัดสงขลา ที่ทางหน่วยงานได้ทำการยื่นเรื่องขอสมัครนำจุดบริการประชาชน เข้ารับการประเมิน สำหรับการลงพื้นที่ตรวจ

 การประเมินมาตรฐานงานบริการประชาชนของหน่วยงานรัฐในจังหวัดสงขลา ได้แก่ สำนักงานสรรพสามิตจังหวัดสงขลา และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา การลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยในการตรวจประเมิน เป็นไปตามหลักที่กำหนด คือ ให้ประชาชนเข้าสู่บริการภาครัฐได้อย่างสะดวก โดยองค์ประกอบสำคัญ ด้านสถานที่ เข้าถึงง่าย ไม่สร้างภาระให้แก่ประชาชน ด้านบุคลากร มีจิตบริการ การบริการมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ด้านงานบริการ ตอบสนองความต้องการ ขั้นตอนการขอรับบริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีความง่ายในการให้บริการ และด้านอื่นๆ ตามความเหมาะสม ตามภารกิจ โดยทุกด้านต้องมีมาตรฐานในการบริการประชาชน

ทั้งนี้ เนื่องจากในปีนี้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงได้มีการประชุม VDO conference เพื่อติดตามบรรยากาศภายในหน่วยงานที่เข้ารับการคัดเลือก และเป็นการลงพื้นที่จริงเพื่อประเมินรอบสุดท้าย ก่อนที่คณะกรรมการรวม 10 คณะ จะสรุปและ นำเสนอคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวกเพื่อพิจารณารับรองมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก พร้อมมอบตราสัญลักษณ์และโล่แก่ผู้บริหารศูนย์ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2563 นี

คณะประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการลงพื้นที่ตรวจ ประเมินมาตรฐานงานบริการประชาชนของหน่วยงานรัฐในจังหวัดสงขลา

คณะประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการลงพื้นที่ตรวจ ประเมินมาตรฐานงานบริการประชาชนของหน่วยงานรัฐในจังหวัดสงขลา

คณะประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการลงพื้นที่ตรวจ ประเมินมาตรฐานงานบริการประชาชนของหน่วยงานรัฐในจังหวัดสงขลา

คณะประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการลงพื้นที่ตรวจ ประเมินมาตรฐานงานบริการประชาชนของหน่วยงานรัฐในจังหวัดสงขลา

คณะประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการลงพื้นที่ตรวจ ประเมินมาตรฐานงานบริการประชาชนของหน่วยงานรัฐในจังหวัดสงขลา

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิงข้อมูลเพิ่มเติม : สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

Next Post

20 ก.ค.นี้ โอนแน่ กลุ่มเปราะบาง มาตรการเยียวยาโควิด-19 เงินโอนแน่นอนครั้งเดียว 3,000 บาท

Fri Jul 17 , 2020
20 ก.ค.นี้ โอนแน่ กลุ่มเปราะบาง มาตรการเยียวยาโควิด-19 เงินโอนแน่นอนครั้งเดียว 3,000 บาท จุติ ไกรฤกษ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ได้ลงโพสต์อัปเดตลงในเฟสบุ๊คส่วนตัวว่า “20 ก.ค.นี้ โอนแน่ 3,000 กลุ่มเปราะบาง มาตรการเยียวยากลุ่มเปราะบาง จากผลกระทบที่เกิดจากไวรัสโควิด-19 เดิมรายละ 1,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน” ขณะนี้ได้รับการยืนยันจากกรมบัญชีกลางแล้ว จะดำเนินการจ่ายเงินภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 นี้ โดยการจ่ายเงินจะเป็นการจ่ายครั้งเดียว 3,000 บาท ให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิทั้ง 3 กลุ่ม รวมทั้งสิ้น 6,781,881 ราย แบ่งเป็น เด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 1,394,756 ราย, ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ 4,056,596 ราย และคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ 1,330,529 ราย […]
ปกข่าวสำหรับเฟส [recovered] 01