เทศบาลนครหาดใหญ่ ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 63 ถึงเดือนตุลาคมนี้

เทศบาลนครหาดใหญ่ ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 63 ถึงเดือนตุลาคมนี้

วันที่ 21 ก.ย. 63 เทศบาลนคราหาดใหญ่ ประกาศประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 เนื่องจากแต่ติดช่วงสถานการณ์ COVID-19 ทำให้หน่วยราชการต่างๆ ไม่ได้เปิดรับการชำระภาษี
1) การชำระภาษีตามแบบแจ้งประเมินภาษี จากเดิม >> ภายในเดือนสิงหาคม 2563 เป็น >> ภายในเดือนตุลาคม 2563
2) การผ่อนชำระขยายเวลาจากเดิม เป็น
งวดที่ 1 ภายในเดือนตุลาคม 2563
งวดที่ 2 ภายในเดือนพฤศจิกายน 2563
งวดที่ 3 ภายในเดือนธันวาคม 2563
3) การมีหนังสือแจ้งเตือน (ภาษีค้างชำระ) จากเดิม >> ภายในเดือนกันยายน 2563 เป็น >> ภายในเดือนพฤศจิกายน 2563

4) การแจ้งรายการภาษีค้างชำระให้สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา จากเดิม >> ภายในเดือนตุลาคม 2563 เป็น >> ภายในเดือนธันวาคม 2563

โดยทางคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ร.ฎ. ลดภาษีที่ดินฯ  เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เพื่อช่วยบรรเทาภาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแก่ประชาชนและผู้ประกอบการทั่วประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ด้วยการลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในอัตราร้อยละ 90 ของจำนวนภาษีที่คำนวณได้ สำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม ใช้เป็นที่อยู่อาศัยใช้ประโยชน์อื่นนอกจากเกษตรกรรมและที่อยู่อาศัย และที่ดินรกร้างว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ

 

แต่ติดช่วงสถานการณ์ COVID-19 ทำให้หน่วยราชการต่างๆ ไม่ได้เปิดรับการชำระภาษี
 เทศบาลนคราหาดใหญ่ ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 63 ถึงเดือนตุลาคมนี้

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : เทศบาลนคราหาดใหญ่

Next Post

เทศบาลนครหาดใหญ่ จัดกิกรรมขยะอันตรายแลกไข่ไก่ วันที่ 26 ก.ย. 63 นี้

Tue Sep 22 , 2020
เทศบาลนครหาดใหญ่ จัดกิกรรมขยะอันตรายแลกไข่ไก่ วันที่ 26 ก.ย. 63 นี้ ประชาสัมพันธ์ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม ” ขยะอันตรายแลกไข่ไก่ ” วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 เวลา 08.00-12.00 น. ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ *อัตราการแลกเปลี่ยน ดังนี้ 1.หลอดไฟทุกชนิด 2 หลอด = ไข่ไก่ 1 ฟอง 2.ขวดน้ำยาล้างห้องน้ำ 3 ขวด = ไข่ไก่ 2 ฟอง 3.แบตเตอรี่โทรศัพท์ 3 ก้อน = ไข่ไก่ 2 ฟอง 4.ถ่านไฟฉาย 6 ก้อน = ไข่ไก่ 1 ฟอง […]
ปกข่าวใหม่ 01