เทศบาลเมืองเขารูปช้าง จังหวัดสงขลา เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565

เทศบาลเมืองเขารูปช้าง จังหวัดสงขลา เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565

 เทศบาลเมืองเขารูปช้าง จังหวัดสงขลา เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ ประจำปีงประมาณ 2565 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563-30 พฤศจิกายน 2563 และ 1 มกราคม 2564-30 กันยายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

คุณสมบัติผู้ลงทะเบียน 1.มีสัญชาติไทย 2.มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ตามทะเบียนบ้านและที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาใหม่ 3.มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ในปีงบประมาณถัดไป พ.ศ.2565 (เกิดก่อน 2 กันยายน 2505) 4.ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการ หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกสารหลักฐานประกอบแบบคำขอลงทะเบียน 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2.สำเนาทะเบียนบ้าน 3.สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 4.หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ (กรณีไม่สามารถดำเนินการด้วยตนเอง)

ทั้งนี้ ขอให้ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติดังกล่าวดำเนินการลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ที่ กองสวัสดิการสังคม ทเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ต้องการทราบรายละเอียด ติดต่อสอบถามได้ที่ กองสวัสดิการสังคม โทร.0-7430-2555 ต่อ 332

  เทศบาลเมืองเขารูปช้าง จังหวัดสงขลา เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565
อ้างอิง : สวท.สงขลา

Next Post

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 31 ตุลาคม 2563 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 5 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)

Sat Oct 31 , 2020
สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 31 ตุลาคม 2563 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 5 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) วันที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 11.00 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) หรือศบค.ได้เสนอข้อมูลสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย ซึ่งในวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 5 ราย เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศเข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) สำหรับรายละเอียดของผู้ป่วยรายใหม่ 5 ราย มีดังนี้ เป็นคนไทย 3 ราย สัญชาติปากีสถาน 1 ราย อินเดีย 1 ราย ทั้งหมดเดินทางมาจากต่างประเทศ จาก บาห์เรน 1 ราย ปากีสถาน 1 ราย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ […]
สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 31 ตุลาคม 2563 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 5 ราย