สงขลา เร่งขับเคลื่อนพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสู่การเป็นพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

สงขลา เร่งขับเคลื่อนพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสู่การเป็นพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

วันที่ 21 ก.ย. 65 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานและปาฐกถาพิเศษกิจกรรมขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างการรับรู้และส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยว พื้นที่ลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา “มหัศจรรย์แห่งวิถีลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา สู่การเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อสร้างการรับรู้และความตระหนักถึงประโยชน์ต่อการขับเคลื่อน พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา สร้างโอกาสในการพัฒนาเครือข่ายและส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยว สู่การสร้างความสุข สร้างรายได้ให้กับชุมชุนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

305307867 398834322436281 664350563172309479 N

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนลุ่มน้ํา ทะเลสาบสงขลา เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงที่สามารถพัฒนา และขับเคลื่อนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีการ บริหารจัดการอย่างยืน เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่จะทําให้นักท่องเที่ยวคุณภาพมาเยือน ในอนาคตข้างหน้า จึงอยากเห็นแหล่งท่องเที่ยวในลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลามีมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล รองรับนักท่องเที่ยวคุณภาพ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเกิดขึ้นในพื้นที่ เช่นเดียวกับหลายพื้นที่พิเศษขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท. ซึ่งประสบความสําเร็จ ได้รับรางวัล Sustainable Destination Top 100 ของโลก เช่น ในเวียงที่น่าน เชียงคาน ที่เลย หรือเมืองเก่าสุโขทัย เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การจะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่พิเศษฯ ลุ่มน้ํา ทะเลสาบสงขลา ให้เป็นไปตามเป้าหมายจะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม และสิ่งแวดล้อม จะต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมใจของทุกภาคส่วนทั้งส่วนราชการ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง

305758029 398840105769036 3162735789990429126 N
307447675 398840319102348 5418026069547103539 N

ด้าน นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กล่าวว่า อพท. ได้ดําเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา ให้ อพท. ดําเนินการศึกษาศักยภาพและประเมินความเหมาะสมเพื่อประกาศเป็นพื้นท่ี พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ที่ต้องการ พัฒนาการท่องเท่ียวของลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลาให้เกิดความยั่งยืน โดยครอบคลุมพื้นที่ใน 15 อําเภอ ของ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสงขลา 8 อําเภอ พัทลุง 5 อําเภอ และนครศรีธรรมราช 2 อําเภอ ซึ่งจากผลการศึกษาศักยภาพ และความเหมาะสมของพื้นที่ลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา พบว่า พื้นที่ ลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูง มีคุณค่าของทรัพยากรการท่องเที่ยวทั้ง 3 คุณค่า คือ คุณค่าทางธรรมชาติ คุณค่าทางประวัติศาสตร์ และคุณค่าทางวัฒนธรรม และเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่ อพท. กําหนด

306010802 398839955769051 4902348761938743934 N
305621609 398840149102365 2768321814495037429 N

ทั้งนี้ทะเลสาบสงขลาเป็นทะเลแบบลากูน หนึ่งเดียวของประเทศไทย หนึ่งเดียวใน 117 แห่งทั่วโลก ลากูน (Lagoon) คือ แหล่งน้ำตื้น พบในบริเวณชายฝั่งทะเลที่แยกจากทะเลโดยการกั้นของเนินทรายซึ่งอาจจะเปิดออกสู่ทะเลเป็นระยะๆ ลากูลสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อแม่น้ำไหลลงสู่ทะเลโดยที่บางส่วนเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่

Lumpic 1
Songkla 724x1024 1

อ้างอิง : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา , สวท.สงขลา

Next Post

ห้ามพลาด 23 ก.ย. คลังเปิด คนละครึ่ง รอบเก็บตกอีก 3 ล้านสุดท้าย

Wed Sep 21 , 2022
ห้ามพลาด 23 ก.ย. คลังเปิด คนละครึ่ง รอบเก็บตกอีก 3 ล้านสุดท้าย วันที่ 21 ก.ย. 65 นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า จากกรณีที่โครงการคนละครึ่ง เฟส 5 มีสิทธิคงเหลือประมาณ 3.09 ล้านสิทธิ จากประชาชนกลุ่มที่ได้รับสิทธิแล้ว แต่ไม่ได้มีการใช้จ่ายครั้งแรกภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังจะนำสิทธิคงเหลือดังกล่าวมาเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรอบใหม่ โดยกระทรวงการคลังจะเปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ รอบใหม่ ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน-วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชันเป๋าตัง หรือ www.คนละครึ่ง.com ระหว่างเวลา 06.00-22.00 น. นายพรชัย กล่าวว่า ประชาชนที่จะลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ต้องมีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน มีหมายเลขประจำตัวประชาชน […]
ปกข่าว 01