กฎหมายภาษี เพื่อเยียวยาผลกระทบ COVID-19 มีผลบังคับใช้แล้ว

กฎหมายภาษี เพื่อเยียวยาผลกระทบ COVID-19 มีผลบังคับใช้แล้ว

    นายกรัฐมนตรีชื่นชมความร่วมมือกันของหน่วยงานภาครัฐที่ดูแลประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล แม้วันนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จะดีขึ้นตามลำดับ แต่รัฐบาลยังต้องให้ความใส่ใจกับสุขภาพด้านอื่นๆ ยกระดับการแพทย์ การสาธารณสุขของประเทศไทยด้วย พร้อมทั้งปลดล็อกกฎหมายภาษีเพื่อเยียวยาประชาชนทุกอาชีพ

  •   SMEs ไม่ปลดแรงงานจ้างต่อเนื่อง หักรายจ่ายค่าจ้างงานได้ 3 เท่า สำหรับรายจ่ายค่าจ้างช่วง 4 เดือน (เม.ย. – ก.ค.63) ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีรายได้จากกิจการหรือ เนื่องจากกิจการที่กระทำในรอบระยะเวลาบัญชีสุดท้ายไม่เกินห้าร้อยล้านบาท และมีการจ้างแรงงานไม่เกินสองร้อยคน สำหรับเงินได้เป็นจำนวนร้อยละสองร้อยของรายจ่ายที่ได้จ่ายไปตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นค่าจ้างสำหรับการจ้างงานลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้แก่ผู้ประกอบการ และส่งเสริมเสถียรภาพของการจ้างงานภาคธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกฎหมายภาษี เพื่อเยียวยาผลกระทบ COVID-19 มีผลบังคับใช้แล้ว
  •  ยกเว้นค่าตอบแทนให้บุคลากรทางการแพทย์ สำหรับเงินได้ของปี 2563 กำหนดให้เจ้าหน้าที่และบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ได้รับเงินค่าตอบแทนจากทางราชการเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานดังกล่าวและเพื่อให้การเฝ้าระวังสอบสวนป้องกันควบคุมและรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ.2558 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสมควรกำหนดให้เงินได้ที่เป็นค่าตอบแทนซึ่งกระทรวงสาธารณสุขจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่และบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ตามที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังเป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณ เพื่อเสียภาษีเงินได้กฎหมายภาษี เพื่อเยียวยาผลกระทบ COVID-19 มีผลบังคับใช้แล้ว
  •  ค่าลดหย่อนค่าเบี้ยประกันสุขภาพ จากเดิมไม่เกิน 15,000 บาท เพิ่มเป็นไม่เกิน 25,000 บาท  รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมและจูงใจให้ประชาชนทำประกันสุขภาพอันจะเป็นการบรรเทาภาระของประชาชนที่ได้รับผลกระทบทางสุขภาพโดยตรงและโดยอ้อมจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019และส่งเสริมให้ประชาชนดูแลสุขภาพสมควรเพิ่มวงเงินของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้สำหรับเงินได้ที่จ่ายเป็นเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันสุขภาพของผู้มีเงินได้กฎหมายภาษี เพื่อเยียวยาผลกระทบ COVID-19 มีผลบังคับใช้แล้ว

    HATYAITODAYNEWS

    อ้างอิง : กรมข่าวประชาสัมพันธ์

 

Next Post

ชาวมุสลิมเริ่มประกอบพิธีฮัจญ์ภายใต้ข้อจำกัดท่ามกลางโรคระบาดโควิด-19

Thu Jul 30 , 2020
ชาวมุสลิมเริ่มประกอบพิธีฮัจญ์ภายใต้ข้อจำกัดท่ามกลางโรคระบาดโควิด-19      สำหรับ วันฮารีรายอ อีฎิ้ลอัดฮา หรือ วันฮารีรายอฮัจยี เป็นวันที่ชาวมุสลิมทั่วโลก เฉลิมฉลองวันแรกของการประกอบพิธีฮัจญ์ ที่นครเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ซึ่งวันนี้มุสลิมทั่วโลกจะต้องปฏิบัติศาสนกิจที่สำคัญ คือ การทำพิธีละหมาดวันฮารีรายอ ในช่วงเช้า ก่อนจะทำพิธี “กรุบ่าน” หรือ ฆ่าวัว เพื่อนำเนื้อวัวไปแจกจ่ายให้กับคนยากจน รวมทั้งจะเดินทางไปยังกุโบร์ (สุสาน) และเดินทางไปเยี่ยมญาติมิตรสหาย เนื่องในวันฮารีรายอ โดยปีนี้ นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ได้ประกาศให้วันอีฎิ้ลอัดฮา ฮิจเราะห์ศักราช 1441 ตรงกับวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เพื่อให้ให้พี่น้องมุสลิมทั่วประเทศได้ปฏิบัติศาสนกิจในวันดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งวันนี้ประชาชนชาวไทยมุสลิม ทยอยเดินทางออกมาจับจ่ายเลือกซื้ออาหารกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมนำไปประกอบอาหารสำหรับจัดเลี้ยงครอบครัว ญาติพี่น้อง และเพื่อนฝูง ต้อนรับ วันอีฎิ้ลอัดฮา ฮิจเราะห์ศักราช 1441 ที่จะมาถึงในวันพรุ่งนี้ (31 ส.ค. 63) ทำให้บรรยากาศ […]
ชาวมุสลิมเริ่มประกอบพิธีฮัจญ์ภายใต้ข้อจำกัดท่ามกลางโรคระบาดโควิด-19