สพฐ. จัดการเรียนผ่านทีวีดิจิทัล  Learn From Home ในสถานการณ์โควิด-19

สพฐ. จัดการเรียนผ่านทีวีดิจิทัล  Learn From Home ในสถานการณ์โควิด-19

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายเรื่องการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference ให้แก่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ เพื่อสร้างความเข้าใจ เตรียมพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยได้กำหนดมาตรการสำหรับการจัดการเรียนการสอนไว้ 3 มาตรการ คือ หากสถานการณ์ดีขึ้น ก็สามารถจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนได้ หากทำไม่ได้ก็จะจัดการเรียนการสอนแบบทางไกลแทน ช่องทางหนึ่งคือการเรียนผ่านทีวีดิจิทัล

ซึ่งขณะนี้ได้ประสานกับ กสทช. ในการจัดสรรช่องทีวีที่จะใช้เป็นทีวีเพื่อการศึกษา ช่องทางต่อมาคือการเรียนในระบบทางไกลผ่านดาวเทียม โดยความอนุเคราะห์ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (DLTV) สำหรับชั้นอนุบาลถึงชั้นม.3 และอีกช่องทางคือการเรียนแบบออนไลน์ สำหรับนักเรียนชั้นม.4-6 เป็นการเรียนแบบสองทาง ครูสามารถสื่อสารกับนักเรียนได้ ซึ่งจากการสำรวจพบว่านักเรียนชั้นม.ปลายกว่า 90% มีอุปกรณ์ที่พร้อมใช้งานทั้งสมาร์ทโฟน แท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะมีการทดลองการเรียนการสอนทางไกล ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม – 30 มิถุนายนนี้

“ในปัจจุบันเรายังไม่คุ้นเคยกับการเรียนการสอนทางไกล ถือว่านี่เป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้เรียนรู้และปรับตัวเข้ากับการเรียนการสอนในโลกยุคใหม่ โดยเบื้องต้นเราได้วางแผนการเรียนการสอนใน 3 ช่องทาง ซึ่งเมื่อถึงเวลาเปิดภาคเรียนหากพื้นที่ไหนมีความพร้อมก็สามารถจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนได้ โดยต้องอยุ่ภายใต้มาตรการของกรมควบคุมโรค ส่วนในเรื่องที่ไม่มีวันหยุดระหว่างภาคเรียนที่ 1 นั้น ทางโรงเรียนสามารถดูชั่วโมงการสอน หรือจัดตารางเรียนที่เหมาะสม เพื่อให้มีวันหยุดภาคเรียนได้”

ตามที่ สพฐ. ได้รับมอบหมายจากรมว.ศธ. (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) และมติคณะรัฐมนตรี ในการเลื่อนการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563 จากเดิมวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เพื่อรับมือกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 สพฐ. จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการจัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้จากที่บ้าน หรือ Learn From Home ด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจัดการเรียนการสอน ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งในระบบทางไกลผ่านดาวเทียมโดยความอนุเคราะห์ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และระบบออนไลน์ ออฟไลน์ ในระยะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ให้เหมาะสมครอบคลุมตามความพร้อมของผู้เรียน

สพฐ. จึงได้จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นหน่วยงานกลางด้านการประสานงานและการกำกับติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาทางไกล โดยในระยะแรกนี้ สพฐ. ได้ดำเนินการสำรวจความพร้อมด้านอุปกรณ์การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของนักเรียน ผู้ปกครอง ครู และระบบการบริหารจัดการเรียนการสอน การกำหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้สื่อออนไลน์ แบ่งเป็นระดับชั้นอนุบาล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ใช้สื่อการเรียนการสอนของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV และในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4–6 ใช้สื่อของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ผลิตขึ้นมาสำหรับการจัดการเรียนการสอนทางไกลในครั้งนี้ อนาคตจะมีการพัฒนาไปสู่การจัดการเรียนการสอนแบบสื่อสารสองทาง ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–6 โดยจะจัดให้มีการทดลองการเรียนการสอนทางไกลในวันที่ 18 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563 นี้

“ในส่วนของทีวีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 เม.ย. ที่ผ่านมา มีมติให้ใช้ช่องทีวีรวมทั้งสิ้น 17 ช่อง แบ่งเป็นช่องทีวีดิจิทัล 15 ช่อง รวมกับช่องไทยพีบีเอส (Thai PBS) และกรมประชาสัมพันธ์ (NBT) อีก 2 ช่อง ใช้เป็นทีวีเพื่อการศึกษา เมื่อผ่านการพิจารณาจัดสรรจาก กสทช. แล้ว สพฐ. จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไป”

 

โควิด-19

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : ศูนย์ข้อมูล COVID-19

Next Post

จับได้แล้ว เก๋งขนใบกระท่อมแหกด่านตำรวจทั่วเมืองหาดใหญ่

อาทิตย์ พ.ค. 3 , 2020
จับได้แล้ว เก๋งขนใบกระท่อมแหกด่านตำรวจทั่วเมืองหาด […]
โควิด-19