เชิญชวนชาวสงขลา รับฟังความคิดเห็นถนนสาย สข.4040 เชื่อมโยง สนามบินหาดใหญ่ – ด่านชายแดนสะเดาและด่านชายแดนปาดังเบซาร์

เชิญชวนชาวสงขลา รับฟังความคิดเห็นถนนสาย สข.4040 เชื่อมโยง สนามบินหาดใหญ่ – ด่านชายแดนสะเดาและด่านชายแดนปาดังเบซาร์

   วันนี้ (5 ก.ค. 63) กรมทางหลวงชนบท ลงพื้นที่จังหวัดสงขลารับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นการแนะนำโครงการสำรวจออกแบบส่วนต่อขยายถนนสาย สข.4040 แนวใหม่ด้านทิศใต้ แยก ทล.4145-ทล.4054 อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และสื่อมวลชนในพื้นที่ ฯลฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ท่ามกลางมาตรการคุมเข้ม COVID-19

นายอนุพงค์ จงหวัง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสงขลา กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการสำรวจออกแบบส่วนต่อขยายถนนสาย สข.4040 แนวใหม่ด้านทิศใต้ แยก ทล.4145-ทล.4054 อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ว่า เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กรมทางหลวงชนบท ได้ว่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบดำเนินการสำรวจออกแบบรายละเอียดโครงการสำรวจออกแบบถนนสาย สข.4040 แยก ทล.4135 (กม.8+300)-ทล.4145 อำเภอสะเดา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร จังหวัดสงขลา ได้ประชุมคณะอนุกรรมการการจัดการระบบการจราจรทางบกจังหวักขลา เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 พิจารณาเห็นว่าโครงการสำรวจและออกแบบส่วนต่อขยายทางหลวงชนบท สข.4040 แนวใหม่ด้านทิศใต้ แยก ทล.4145-ทล.4054 อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นโครงข่ายที่ช่วยเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ เชื่อมต่อไปสู่ชายแดน (ด่านชายแดนสะเดา และชายแดนปาดังเบซาร์) เพื่อรองรับปริมาณจราจรในอนาคตและการ

เชิญชวนประชาชนชาวสงขลา รับฟังความคิดเห็น โครงการถนนสาย สข.4040 เชื่อมโยงสนามบินหาดใหญ่ – ด่านชายแดนสะเดาและด่านชายแดนปาดังเบซาร์

เชิญชวนประชาชนชาวสงขลา รับฟังความคิดเห็น โครงการถนนสาย สข.4040 เชื่อมโยงสนามบินหาดใหญ่ – ด่านชายแดนสะเดาและด่านชายแดนปาดังเบซาร์

สัญจรให้ได้รับความสะดวก ปลอดภัย ตลอดจนแก้ไขปัญหาด้านการจราจร โดยออกแบบให้เป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล และสนับสนุนการเชื่อมต่อโครงข่ายระบบคมนาคมขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transport) จากทางอากาศ ทางบกมุ่งสู่ชายแดนฯ อีกทั้ง ยังส่งเสริม และอำนวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ให้กับจังหวัดสงขลา และพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท จึงได้ว่าจ้าง บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่งคอนซัลแต้นส์ จำกัด ให้ดำเนินโครงการสำรวจและออกแบบส่วนต่อขยายถนนสาย สข.4040 แนวใหม่ด้านทิศใต้ แยก ทล.4145-ทล.4054 อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ระยะทางรวมประมาณ 18 กิโลเมตร เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่ง และส่งเสริมศักยภาพพื้นที่เศรษฐกิจด่านการค้าชายแดน อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลาโดยมีกำหนดระยะเวลาศึกษาโครงการ 270 วัน เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 ถึง 9 มกราคม 2564

ทั้งนี้ ในส่วนของวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อศึกษาและคัดเลือกรูปแบบ หรือแนวสายทางที่เหมาะสม พร้อมศึกษาความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์ เป็นการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นในการดำเนินโครงการพร้อมประชาสัมพันธ์โครงการ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินโครงการสำรวจออกแบบ และประมาณราคาถนนสาย สข.4040 แนวใหม่ด้านทิศใต้ แยก ทล.4145-ทล.4054 อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร และออกแบบทางต่างระดับ 3 แห่ง ประกอบด้วย 1.จุดตัดทางหลวงหมายเลข 4145 2.จุดตัดข้ามทางรถไฟสายใต้ 3.จุดตัดทางหลวงหมายเลข 4045

นอกจากนี้ ยังเป็นการศึกษาผลตอบแทนทางต้านการลงทุน และค่าความเสี่ยงในการลงทุนของโครงการเพื่อประสานความร่วมมือจากหน่วยงานในจังหวัดสงขลา และองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการอีกด้วย

สำหรับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการดังกล่าว จะเป็นการเชื่อมต่อโครงข่ายการเดินทางระหว่างอำเภอหาดใหญ่ บริเวณท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ และอำเภอสะเดา ต่อเนื่องไปยังด่านชายแดนปาดังเบซาร์ และด่านชายแดนสะเดา เป็นเส้นทางรองรับการขนส่งผลิตผล ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรขยาย และเพิ่มประสิทธิภาพระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่ พร้อมรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต สามารถพัฒนา และยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบทเพื่อเชื่อมโยงต่อเติมโครงข่ายคมนาคมและการขนส่งด้วยการสร้างทางเชื่อม (Missing Link) ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น สามารถยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน รวมทั้งช่วยบรรเทาปริมาณจราจรของถนนทางหลวง แก้ไขปัญหาจราจรติดขัดบริเวณทางแยก และพัฒนาเป็นทางลัด (By pass) ทางเลี่ยง (Shortcut) ระหว่างอำเภอ จังหวัด ตลอดจนบรรเทาปริมาณจราจรบนทางหลวงหมายเลข 4 และระบบคมนาคมอื่น ๆ ที่มุ่งสู่ด่านชายแดนระหว่างไทย-มาเลเซีย

เชิญชวนประชาชนชาวสงขลา รับฟังความคิดเห็น โครงการถนนสาย สข.4040 เชื่อมโยงสนามบินหาดใหญ่ – ด่านชายแดนสะเดาและด่านชายแดนปาดังเบซาร์

เชิญชวนประชาชนชาวสงขลา รับฟังความคิดเห็น โครงการถนนสาย สข.4040 เชื่อมโยงสนามบินหาดใหญ่ – ด่านชายแดนสะเดาและด่านชายแดนปาดังเบซาร์

เชิญชวนประชาชนชาวสงขลา รับฟังความคิดเห็น โครงการถนนสาย สข.4040 เชื่อมโยงสนามบินหาดใหญ่ – ด่านชายแดนสะเดาและด่านชายแดนปาดังเบซาร์ เชิญชวนประชาชนชาวสงขลา รับฟังความคิดเห็น โครงการถนนสาย สข.4040 เชื่อมโยงสนามบินหาดใหญ่ – ด่านชายแดนสะเดาและด่านชายแดนปาดังเบซาร์

 

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : สำนักงานและออกแบบกรมทางหลวงชนบท

Next Post

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 5 สิงหาคม 2563 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 7 ราย 

Wed Aug 5 , 2020
สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 5 สิงหาคม 2563 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย  วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 11.30 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.ได้เสนอข้อมูล สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย ผู้ป่วยยืนยันเพิ่มขึ้น 7 ราย เป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ โดยเดินทางมาจาก  สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย อียิปต์ 5 ราย สหรัฐอเมริกา 1 ราย HATYAITODAYNEWS อ้างอิงข้อมูลจาก : ศูนย์ข้อมูล COVID-19 ทั้งนี้ท่านสามารถติดตามรายงานสถานการณ์โควิด-19 ได้ในแบบเรียลไทม์ Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
โควิด-19