เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประกวดนางนพมาศและร่วมประกวดหนูน้อยรักษ์ไทย ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563

เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประกวดนางนพมาศและร่วมประกวดหนูน้อยรักษ์ไทย ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563

   เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประกวดนางนพมาศ และ ร่วมประกวดหนูน้อยรักษ์ไทย ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 ซึ่งกำหนดจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่31 ตุลาคม 2563 ณ เวทีศาลากลางน้ำ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และประเพณีของไทยแต่โบราณ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว

โดยมีกำหนดระเบียบการรับสมัครผู้เข้าประกวดนางนพมาศ และ หนูน้อยรักษ์ไทย ตามรายละเอียด ดังนี้

การประกวดหนูน้อยรักษ์ไทย 

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

1. เพศชาย/ เพศหญิง

2. เกิดระหว่างปี พ.ศ.2557-2559  (อายุ 4-6 ปี)

3. มีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 1 ปี

4. ไม่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดหนูน้อยนพมาศของเทศบาลนครหาดใหญ่

การรับสมัครผู้เข้าประกวด 

กรอกแบบฟอร์มการรับสมัคร โดยสแกนรหัสคิวอาร์ หรือเข้าไปที่เว็บไซต์  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6XNXvPGnyAmGwSnXAkKcO2BRPigVh9-yYiA1AqEO5TXSb7Q/viewform

ผู้ปกครองของผู้สมัครต้องตรวจสอบและรับรองผู้สมัครว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเข้าร่วมประกวด หากภายหลังตรวจพบว่าคุณสมบัติไม่ครบตามกำหนด กองประกวดจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมประกวด รวมถึงได้รับรางวัลใดๆ ในการประกวดครั้งนี้

วันฝึกซ้อมและคัดเลือก คือ วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563  เวลา 12.30 – 16.30 น. ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่

** เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันอังคารที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563**

 

การประกวดนางนพมาศ

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด

1.  เพศหญิง

2.  สัญชาติไทย

3.  อายุ 17 ปี และ ไม่เกิน 24 ปี (เกิดระหว่างวันที่ พ.ศ.2539 – พ.ศ.2546)

4. ไม่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศ และ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1-4 ในการประกวดนางนพมาศและการประกวดนางสงกรานต์ของเทศบาลนครหาดใหญ่

5. ผู้สมัครต้องตรวจสอบและรับรองผู้สมัครว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเข้าร่วมประกวด หากภายหลังตรวจพบว่าคุณสมบัติไม่ครบตามกำหนด กองประกวดจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมประกวด รวมถึงได้รับรางวัลใดๆ ในการประกวดครั้งนี้

การรับสมัครผู้เข้าประกวด  กรอกแบบฟอร์มการรับสมัคร โดยสแกนรหัสคิวอาร์ หรือเข้าไปที่เว็บไซต์  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0vuvxZrq9FYndp2EnlyFoYWasu21e0AGkyG2lrGLlW6URjA/viewform

ผู้สมัครต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงมาแสดง และส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ต่อเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนในวันคัดเลือก

วันฝึกซ้อมและคัดเลือก คือ วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563  เวลา 09.30-12.00 น.  ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่

**เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันอังคารที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563**

ผู้สนใจอ่านรายละเอียดได้ที่

https://www.hatyaicity.go.th/news/detail/176861

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สำนักการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 074-200101 หรือ 094-5932172

เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประกวดนางนพมาศและร่วมประกวดหนูน้อยรักษ์ไทย ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : เทศบาลนครหาดใหญ่

Next Post

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 9 ตุลาคม 2563 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 6 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)

Fri Oct 9 , 2020
สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 9 ตุลาคม 2563 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 6 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) วันที่ 9  ตุลาคม 2563 เวลา 11.00 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) หรือศบค.ได้เสนอข้อมูลสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย ซึ่งในวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 6 ราย เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศเข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) สำหรับรายละเอียดของผู้ป่วยรายใหม่ 6 ราย มีดังนี้ วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 11.00 น. สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ผู้ป่วยรายใหม่ 6 ราย ( ประเทศเนปาล 1 ราย, นอร์เวย์ 1 […]
สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 9 ตุลาคม 2563 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 6 ราย