สงขลายกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ตามมาตรการควบคุมแบบบูรณาการเร่งด่วนของ ศบค.

สงขลายกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ตามมาตรการควบคุมแบบบูรณาการเร่งด่วนของ ศบค.

วันที่ 20 ก.ค. 64 นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และนายแพทย์ปพน ดีไชยเศรษฐ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา ร่วมแถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดสงขลา พร้อมชี้แจงการยกระดับมาตรการตามข้อกำหนด พ.ร.ก ฉุกเฉินฯ ฉบับที่ 28 ของ ศบค.

218102125 463490941638303 2078156994414123775 N

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 64 ที่ผ่านมา ศบค. ได้ออกประกาศข้อกำหนด พ.ร.ก ฉุกเฉินฯ ฉบับที่ 28 ยกระดับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด กำหนดมาตรการที่จำเป็นและเร่งด่วน เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด โดยให้มีผลบังคับใช้วันที่ 20 ก.ค .64 ซึ่งจังหวัดสงขลาเป็นหนึ่งในจังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ประกอบด้วย การปรับเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเป็น 13 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดชายแดนใต้ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา มีมาตรการจำกัดการเดินทางออกนอกเคหสถานของประชาชนให้อนุญาตแค่ที่จำเป็นสูงสุดเท่านั้น มาตรการลดและจำกัดการเดินทาง หรืองดเว้นภารกิจที่ต้องเดินทางออกนอกเคหสถาน ยกเว้น การเดินทางในบางกรณีที่จำเป็น เช่น จัดหาเครื่องอุปโภคบริโภค ยาหรือเวชภัณฑ์ พบแพทย์ การรับวัคซีนป้องกันโรค

217495080 1462774150736884 3593605416028823473 N 1

หรือมีความจำเป็นเพื่อปฏิบัติงานที่ไม่สามารถปฏิบัตินอกสถานที่ตั้งได้ มาตรการกำหนดพื้นที่ห้ามออกนอกเคหสถานเพิ่มคือ ห้ามออกนอกเคหสถานในระหว่างเวลา 21.00 น. ถึง 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ต่อเนื่องเป็นระยะเวลาอย่างน้อยอีก 14 วัน การตั้งจุดตรวจ จุดคัดกรองการเดินทาง ในเส้นทางคมนาคม เข้า-ออก ไปยังพื้นที่อื่น ๆ อย่างน้อย 14 วัน การขนส่งสาธารณะ จำกัดจำนวนผู้โดยสารไม่เกินร้อยละ 50 ของความจุผู้โดยสาร

สำหรับมาตรการควบคุมแบบบูรณาการเร่งด่วน ในข้อกำหนด พ.ร.ก ฉุกเฉินฯ ฉบับที่ 28 ประกอบด้วย เรื่องของการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม เปิดบริการได้ถึงเวลา 20.00 น โดยซื้อกลับบ้านเท่านั้น ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายกัน เปิดบริการเฉพาะแผนกซูเปอร์มาร์เก็ต แผนกยาและเวชภัณฑ์เท่านั้น และเปิดได้สำหรับการให้บริการฉีดวัคซีน หรือการบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขอื่นๆ ของภาครัฐ เปิดดำเนินการถึงเวลา 20.00 น ในส่วนของโรงแรม ให้เปิดดำเนินการได้ตามปกติ แต่งดการจัดประชุม สัมมนา หรือจัดเลี้ยง สำหรับพื้นที่นอกห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ และตลาดสด เปิดดำเนินการถึงเวลา 20.00 น โดยจำกัดเวลาสำหรับร้านสะดวกซื้อให้บริการระหว่างเวลา 20.00 – 04.00 น.

207495953 790265978322507 1846888807817557250 N 1

ด้านของโรงเรียน สถาบันการศึกษาหรือฝึกอบรมและสถานศึกษาต่าง ๆ ให้ ปฏิบัติตามมาตรการที่ประกาศไว้แล้วก่อนหน้านี้ และยังไม่อนุญาตให้เปิดสอนในระบบโรงเรียน นอกจากนี้มีมาตรการห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มของบุคคลมากกว่า 5 คน และมาตรการ Work From Home คือให้หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐดำเนินมาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งขั้นสูงสุดเต็มจำนวน โดยให้ใช้วิธีการทำงานทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มากที่สุด ยกเว้นการปฏิบัติงานที่มีความจำเป็นต้องปฏิบัตินอกพื้นที่ หรือไม่สามารถปฏิบัตินอกสถานที่ตั้งได้ เช่น งานบริการด้านต่างๆ ที่จะมีผลต่อประโยชน์หรือความจำเป็นของประชาชน ทั้งนี้จะดำเนินการตามมาตรการนี้จำนวน 14 วัน จากนั้นทาง ศบค.จะพิจารณาอีกครั้งต่อไป อย่างไรก็ตามมาตรการต่าง ๆ ข้างต้นเป็นข้อบังคับจาก ศบค. ซึ่งมีการยกระดับให้เข้มงวดขึ้น จังหวัดสงขลาจึงต้องยึดมาตรการตามที่ ศบค. กำหนด โดยไม่สามารถลดมาตรการความเข้มต่ำกว่า ศบค.

74d0e112021cee6127ba7e68647fab00 Small

นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ชี้แจงเกี่ยวกับการขอหนังสือรับรองอนุญาตออกนอกจังหวัดสงขลา มติของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสงขลาคือ ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ค. 64สามารถขอใบรับรองอนุญาตการเดินทางได้เฉพาะ ที่ว่าการอำเภอโดยนายอำเภอหรือผู้ที่มอบหมาย และสถานีตำรวจโดยหัวหน้าสถานีตำรวจหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งการขอใบรับรองจะต้องขอเป็นรายบุคคลเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ขอเป็นรายกลุ่ม หากเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เข้ามาในจังหวัดสงขลาทุกช่องทาง จะต้องแสดงเอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทาง แสดงผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่มีผลเป็นลบ ก่อนเดินทาง 72 ชม. หรือฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แล้วตามกำหนด สำหรับด้านการคมนาคม ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่งดการบินทุกเที่ยวบิน และงดการคมนาคมทางสถานีรถไฟที่มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด สำหรับในส่วนของรถ บขส.ที่มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดก็ให้งดเข้า-ออกจังหวัดสงขลาเช่นเดียวกัน โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 ก.ค.64 เป็นต้นไปจนครบ 14 วัน

อ้างอิง : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

Next Post

เทศบาลหาดใหญ่ ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยและจัดระเบียบตลาดพลาซ่า 3

Tue Jul 20 , 2021
เทศบาลหาดใหญ่ ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยและจัดระเบียบตลาดพลาซ่า 3 เมื่อเย็นวันที่ 19 ก.ค. 64 พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ มอบหมาย ดร.กิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ปลัดเทศบาลนครหาดใหญ่ พร้อมด้วย นางปฏิมา ตันติเมตตา หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นายสันติ คุ้มเคี่ยม หัวหน้าฝ่ายปกครอง นายวีระศักดิ์ หนูเกตุ หัวหน้าเทศพานิชย์ เจ้าหน้าที่เทศกิจ และHatyai Marshal ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยและการจัดระเบียบตลาดพลาซ่า 3 และบริเวณโดยรอบ หลังจากการมีมาตรการคุมเข้ม ในการวางจำหน่ายสินค้า ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อ้างอิง : เทศบาลนครหาดใหญ่ Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
ปกข่าว 01