คาดการแผนโครงการรถไฟฟ้า Monorail หาดใหญ่ของอบจ.สงขลา ผ่าน EIA แล้ว

คาดการแผนโครงการรถไฟฟ้า Monorail หาดใหญ่ของอบจ.สงขลา ผ่าน EIA แล้ว

วันที่ 4 พ.ค. 64 โครงการสร้างระบบรถไฟรางเดี่ยว (Monorail) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยมีแนวเส้นทางรถไฟฟ้ารางเดี่ยวที่มีศักยภาพ มีจุดเริ่มต้นที่คลองหวะ สิ้นสุดที่สถานีรถตู้ ระยะทางประมาณ 12.54 กิโลเมตร แนวเส้นทางรถไฟฟ้ารางเดี่ยวชนิดคร่อมทางวิ่งจะไปตามถนนกาญจนวนิชและถนนเพชรเกษมที่มีเขตทาง 30 , 40 และ 60 เมตร ตามลำดับ ทั้งนี้ จะมีสถานีทั้งสิ้น 12 สถานี ได้จัดเตรียมพื้นที่อาคารศูนย์ควบคุมการเดินรถ อาคารโรงจอด และซ่อมบำรุง รวมถึงพื้นที่จุดเชื่อมต่อการเดินทางไว้เพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวก

ซึ่งความเป็นมาของโครงการ จังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดหนึ่งของภาคใต้ที่มีศักยภาพในการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ถือว่าเป็นหัวเมืองหลักที่สำคัญของภาคใต้ที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวจำนวนมาก ซึ่งมีบทบาทสำคัญในฐานะเป็นศูนย์กลางความเจริญทั้งในด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในระดับภูมิภาค (ภาคใต้ตอนล่าง) ของประเทศ

ปัจจุบันเมืองหาดใหญ่กำลังประสบปัญหาการจราจรติดขัดเป็นอันมากผลการศึกษาการจัดทำระบบขนส่งมวลชนเมืองหาดใหญ่และเชื่อมโยงเมืองสงขลาที่สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) พบว่าสาเหตุหลักของปัญหาจราจรในเมืองหาดใหญ่ คือ การขาดแคลนระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของเมืองและเป็นการป้องกันปัญหาจราจรในตัวเมืองหาดใหญ่ได้ในอนาคต องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ดำเนินการศึกษาโครงการเพื่อพัฒนาระบบขนส่งโดยระบบรางในเขตเมืองหาดใหญ่และพื้นที่ต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเข้าร่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 และเป็นทางเลือกในการเดินทางให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว อันจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว รวมทั้งเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อศึกษาความเหมาะสมในการก่อสร้าง การดำเนินการและพัฒนาระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Monorail) เพื่อรองรับการเดินทางในเขตเมืองหาดใหญ่และพื้นที่ต่อเนื่อง

2. เพื่อออกแบบกรอบรายละเอียด (Definitive Engineering and Architectural Design) ระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Monorail)

3. จัดทำเอกสารรายละเอียดคุณลักษณะสำหรับการจ้างออกแบบและก่อสร้าง

4. จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

ซึ่งโครงการรถไฟฟ้า Monorail หาดใหญ่ตอนนี้ผ่าน EIA แล้ว และเตรียมเข้าคณะกรรมการ PPP เพื่อเปิดประมูลร่วมทุน ในปี 65 จากการศึกษาปริมาณจราจร และจำนวนประชากรในพื้นที่ ซึ่งจะอยู่ในพื้นที่เทศบาลต่างๆ รอบๆเทศบาลนครหาดใหญ่
จึงทำให้ออกมาเป็นเส้นทางรถไฟฟ้า 1 สาย คือ สถานีรถตู้ – คลองหวะ
พร้อมกับขนส่งมวลชนรอง 3 สาย คือ
เส้นที่ 1 : แยกคอหงส์–สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ รวมระยะทางทั้งสิ้น 2.8 กิโลเมตร เพื่อเชื่อมโยงการเดินทางกับเมืองสงขลา
เส้นที่ 2 : แยกวงเวียนน้ําพุ–ถนนลพบุรีราเมศวร์ รวมระยะทางทั้งสิ้น 3.4 กิโลเมตร เพื่อ เชื่อมโยงการเดินทางกับชุมชนคลองแห
เส้นที่ 3 : แยกหาดใหญ่ใน–แยกคลองเรียน รวมระยะทางทั้งส้ิน 3.6 กิโลเมตร เพื่อเช่ือมโยง เส้นทางให้เป็นลักษณะวงกลมเพื่อรองรับและกระจายการเดินทางในตัวเมืองหาดใหญ่
ส่วนของเส้นทางโครงการรถไฟฟ้าเมืองหาดใหญ่ เริ่มต้นที่ สถานีรถตู้ วิ่งตามแนวถนนเพชรเกษม ผ่านคลองอู่ตะเภา โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สถานีรถไฟหาดใหญ่ ตลาดกิมหยง วงเวียนน้ำพุ อาคารเทศบาลหาดใหญ่ แยกคอหงส์ แล้วเลี้ยวขวา ไปบนถนนกาญจนวนิช ผ่านมหาลัยสงขลานครินทร์ ผ่านแยกคลองเรียน ผ่านเซ็นทรัลหาดใหญ่ สิ้นสุดที่แยกคลองหวะ
ระยะทางรวม 12.54 กิโลเมตร
มีสถานีทั้งหมด 12 สถานี ได้แก่
1.สถานีคลองหวะ
2.สถานีขนส่ง หาดใหญ่ (เซ็นทรัล)
3.สถานีคลองเรียน
4.สถานีมอ.
5.สถานี คอหงส์
6.สถานีราษฎร์ยินดี (บิ๊กซี)
7.สถานีหาดใหญ่วิทยาลัย
8. สถานีน้ำพุ
9. สถานีตลาดกิมหยง
10.สถานีชุมทางรถไฟหาดใหญ่ (ตั้งอยู่บนถนนเพชรเกษม ห่างจากสถานีรถไฟหาดใหญ่ถึง 500 เมตร เสียดายโอกาสในการเชื่อมต่อมากๆ)
11.สถานีหาดใหญ่ใน
12.สถานีรถตู้ (ตลาดเกษตร)
รูปแบบสถานี ออกแบบเป็นรูปวงกลม หลายขนาด ซ้อนอยู่บนชบนชานชาลา ซึ่งเอาน้ำทะเลและน้ํามาเป็นแนวความคิดหลักในการออกแบบสถานีเป็นการ ดึงเอาความมีชีวิตชีวาเข้าสู่เมืองหาดใหญ่ อีกทั้งเส้นสายเกลียวคลื่นสามารถสะท้อนและสื่อถึง ความทันสมัยและความเป็นสมัยใหม่ของเมืองหาดใหญ่
วัสดุที่หลักที่ใช้ได้แก่ โครงสร้างหลักเป็น โครงเหล็กที่มีลักษณะเป็น PORTAL FRAME ที่ยึดกับด้านของโครงสร้างหลัก และวัสดุ ภายนอกได้แก่ METAL SHEET สีฟ้า อย่างไรก็ตามหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมทางทีมข่าวหาดใหญ่ทูเดย์นิวส์จะมารายงานให้ทราบต่อไป

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา , โครงสร้างพื้นฐาน ประเทศไทย

Next Post

สถานการณ์โควิดประเทศไทยวันที่ 4 พ.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1,763 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 27 ราย

อังคาร พ.ค. 4 , 2021
สถานการณ์โควิดประเทศไทยวันที่ 4 พ.ค. 64 พบผู้ติดเช […]