ปัตตานียอดยังพุ่ง โควิด-19 ยอดสะสม 66 ราย เตรียมรับมือช่วงถือศีลอด

ปัตตานียอดยังพุ่ง โควิด-19 ยอดสะสม 66 ราย เตรียมรับมือช่วงถือศีลอด
ปัตตานียอดยังพุ่ง โควิด-19 ยอดสะสม 66 ราย เตรียมรับมือช่วงถือศีลอด

ปัตตานียอดยังพุ่ง โควิด-19 ยอดสะสม 66 ราย เตรียมรับมือช่วงถือศีลอด

วันที่ 9 เมษายน 2563 (วานนี้) ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ในฐานะประธานคณะทำงานควบคุมการแพร่ระบาดโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงเทศกาลถือศีลอดที่จะมีขึ้นในปลายเดือนนี้ ได้เรียกประชุมคณะทำงานที่ประกอบด้วยภาคส่วนต่างๆ เพื่อออกมาตรการเฝ้าระวัง และการควบคุมการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในทุกพื้นที่ของจังหวัดปัตตานี

นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีมอบหมายให้ นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในการประชุมคณะทำงาน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 ในช่วงเทศกาลการถือศีลอด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศรีวาโย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีการพิจารณามาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 การวางมาตรการในตลาดช่วงเดือนรอมฎอน พิจารณาแนวปฏิบัติเรื่องการปฏิบัติศาสนกิจช่วงเดือนรอมฎอน และพิจารณาระบบการกำกับติดตาม

ทั้งสถานการณ์ COVID-19 ในจังหวัดปัตตานี พบมีผู้ป่วยเพิ่มอีก 11 ราย จากเดิม 55 ราย เป็น 66 ราย ประกอบด้วย พบเชื้อจากกลุ่มโยร์ หรือดาวะห์ ที่กลับจากประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 5 คน กลุ่มผู้สัมผัสในครอบครัว 3 คน และกลุ่มผู้ติดเชื้อในชุมชน 3 คน ขณะนี้พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลจังหวัดและโรงพยาบาลสนามรวม 39 ราย กลับบ้าน 26 ราย เสียชีวิต 1 ราย และมีผู้เข้าเกณฑ์เฝ้าระวัง 626 ราย

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิงข้อมูลจาก : นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี

ทั้งนี้ท่านสามารถติดตามรายงานสถานการณ์โควิด-19 ได้ในแบบเรียลไทม์

Next Post

แนวทางปฏิบัติชาวประมง ในช่วง COVID-19

Fri Apr 10 , 2020
แนวทางปฏิบัติชาวประมง ในช่วง COVID-19 นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรและได้ออกข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 “ห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 22.00 น. – 04.00 น.ของวันรุ่งขึ้น เว้นแต่มีความจำเป็นหรือเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ การธนาคาร การขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค ผลผลิตการเกษตร ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ หนังสือพิมพ์ การขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง การขนส่งพัสดุภัณฑ์ การขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้าหรือส่งออก การขนย้ายประชาชนไปสู่ที่เอกเทศเพื่อกักกันตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ การเข้าออกเวรทำงานผลัดกลางคืนตามปกติ หรือการเดินทางมาจากหรือไปยังท่าอากาศยาน โดยมีเอกสารรับรองความจำเป็นหรือเอกสารเกี่ยวกับสินค้าหรือการเดินทาง หรือคำสั่งต่างๆ ของทางราชการ หรือมีเหตุจำเป็นอื่นๆ โดยได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่” ในการนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบอาชีพด้านการประมงตลอดภาคการผลิต อาทิ เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ผู้ประกอบการ ชาวประมง ฯลฯ เข้าใจและมีแนวทางในการประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและสอดคล้องตามเจตนารมย์ของรัฐบาล ที่ต้องการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ภายในประเทศ โดยในส่วนของผู้ประกอบอาชีพทางการประมงที่จะได้รับการยกเว้นให้ออกนอกเคหสถานในช่วงเวลาเคอร์ฟิว มีแนววิธีปฏิบัติที่เป็นไปตามข้อกำหนด […]
ปกข่าวสำหรับเว็บ ต้นฉบับ 01