ภูเก็ตประกาศเคอร์ฟิวฉบับ 4 ห้ามออกนอกบริเวณ

ภูเก็ตประกาศเคอร์ฟิวฉบับ 4 ห้ามออกนอกบริเวณ
ภูเก็ตประกาศเคอร์ฟิวฉบับ 4 ห้ามออกนอกบริเวณ
ภูเก็ตประกาศเคอร์ฟิวฉบับ 4 ห้ามออกนอกบริเวณ
เมื่อคืนวานนี้ นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ในฐานะ ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตได้ออกประกาศฉบับที่ 4/2563 ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ต มิให้ออกนอกบริเวณที่พักของตนตั้งแต่เวลา 17.00 – 24.00 น. ของวันที่ 25 มีนาคม 2563
โดยเนื้อหาในประกาศ ฉบับดังกล่าว ระบุว่า ประกาศจังหวัดภูเก็ต ฉบับที่ 4/2563 เรื่อง ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวในการเคลื่อนไหว เคลื่อนที่ หรือรวมกลุ่มนอกสถานที่พำนัก สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั่วไป ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศให้การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นการระบาดใหญ่และให้ทุกประเทศเพิ่มมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคให้สูงขึ้น
แต่ปัจจุบันยังคงพบการระบาดมีแนวโน้มผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจากโรดังกล่าวเพิ่มสูงขึ้น อันส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนเป็นอย่างยิ่ง สำหรับการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดภูก็ต ส่วนที่เกี่ยวข้องได้ยกระดับมาตรการเข้มงวดและเร่งด่วน เพื่อควบคุมไม่ให้โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาดออกไปในวงกว้าง
ตามมาตรการที่คณะรัฐมนตรีได้มีติ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2563 และมาตรการเข้มงวดอื่นๆ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตอย่างเคร่งครัด ทั้งมาตรการป้องกันและสกัดกั้นการนำเชื้อเข้าสู่พื้นที่ และมาตรการการยับยั้งการระบาดภายในพื้นที่ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้ออกประกาศกำหนดให้ปิดสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 3 ฉบับ เป็นลำดับอย่างต่อเนื่องแล้วนั้น
เพื่อเป็นการดำเนินการตามมาตรการ การเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรคติดต่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามมาตรา 22, 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตโดย ความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ในคราวประชุมครั้งที่8/2563 เมื่อวันที่ 25 มีนาคมพ.ศ.2563
จึงขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางมาพำนักอาศัยในโรงแรม คอนโดอาคารชุด สถานที่พักหรือสถานที่อื่นใดที่มีลักษณะเดียวกันให้ได้ใช้ชีวิตประจำวันโดยปกติ โดยมิให้ออกนอกบริเวณเขตพื้นที่สถานที่พำนักนั้นไปยังสถานที่อื่นใด ตั้งแต่เวลา 17.00 น. ถึงเวลา 24.00น. ของวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563
ภูเก็ตประกาศเคอร์ฟิวฉบับ 4 ห้ามออกนอกบริเวณ
ภูเก็ตประกาศเคอร์ฟิวฉบับ 4 ห้ามออกนอกบริเวณ

Next Post

หยุดบินทุกสายการบิน เพราะ เธอเลยโควิด19

Thu Mar 26 , 2020
หยุดบินทุกสายการบิน เพราะ เธอเลยโควิด-19         จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ #COVID19 ทำให้เกิดผลกระทบตามมาอย่างหลากหลาย แต่ที่แน่นอนคือ ธุรกิจการบิน หลายสายการบินออกมาประกาศลด/หยุดเที่ยวบิน ในช่วงระยะเวลานี้  เมื่อวานนี้ 25 มี.ค.63  นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ระบุว่า ภายหลังหารือร่วมกับสายการบินที่จดทะเบียนในประเทศไทย 9 สายการบิน ตนได้ชี้แจงว่า สายการบินใดที่มีความประสงค์ยกเลิกเที่ยวบิน ทั้งเที่ยวบินภายในประเทศและเที่ยวบินระหว่างประเทศเกิน 15 วัน ต้องขออนุญาตมายัง กพท. และต้องได้รับการอนุญาตก่อน ตามข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 97 ว่าด้วยการอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือนประเภทการขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์และประเภทการทำงานทางอากาศ ส่วนสายการบินที่ได้ทำการยกเลิกเที่ยวบินไปแล้ว ต้องดูแลผู้โดยสารอย่างเคร่งครัดตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง การคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินของไทยในเส้นทางบินประจำภายในประเทศ พ.ศ. 2553 สำหรับสายการบินที่จดทะเบียนใน ประเทศไทยทั้งหมด 9 สายการบิน เข้าประชุมเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการยกเลิกเที่ยวบิน มีสายการบินเข้าร่วม ได้แก่ 1. สายการบินไทย 2. […]
หยุดบินทุกสายการบิน เพราะ เธอเลยโควิด-19