โครงการบ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิต พื้นที่ 16 อำเภอ ในจังหวัดสงขลา มอบต้นพันธุ์ผักและสมุนไพร จำนวน 1,088 ต้น

โครงการบ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิต พื้นที่ 16 อำเภอ ในจังหวัดสงขลา

เมื่อวันที่ 8 ก.ค.63  นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่แปลงเกษตรกรต้นแบบ หมู่ที่ 5 ต.โรง อ.กระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นประธานเปิดโครงการบ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิตสู้โควิด-19 พื้นที่ 16 อำเภอ ในจังหวัดสงขลา แปลงเกษตรกรต้นแบบ พ.จ.อ. สมปอง เพชรสงคราม อ.กระแสสินธุ์ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การติดเชื้อโรคโควิด-19 โดยมี นายครรชิต กปิลกาญจน์ นายอำเภอกระแสสินธุ์ นายวิชัย ศรีสมโภชน์ เกษตรจังหวัดสงขลา รวมถึง หัวหน้าส่วนราชการ และเกษตรกร เข้าร่วมโครงการ
โดยโครงการบ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิตสู้โควิด-19 ในพื้นที่ 16 อำเภอ ในจังหวัดสงขลา กรมส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการสนับสนุนต้นพันธุ์ผักและสมุนไพรแก่เกษตรกร เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ให้เกษตรกรและผู้ได้รับผลกระทบมีพืชอาหารบริโภค สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยการพึ่งตนเอง ช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรและชุมชน โดยการสนับสนุนต้นพันธุ์ผักและสมุนไพรจำนวน 49,808 ต้น เกษตรกร จำนวน 3,113 ครัวเรือน
สงขลา
ผู้ว่าราการจังหวัดสงขลา เผยว่า จากมาตรการเร่งด่วนในการควบคุมและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้เกิดปัญหาการกระจายสินค้าและเกิดการขาดแคลนพืชอาหารเพื่อการบริโภค จึงต้องบูรณาการความร่วมมือทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนทุกภาคส่วน ในการแก้ปัญหาภาคเกษตร เพื่อสร้างความเข้มแข็งของภาคการเกษตรและทำให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน โครงการบ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิตสู้ภัยโควิด-19 เป็นมาตรการเสริมในการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ให้เกษตรกรและผู้ได้รับผลกระทบมีพืชอาหารบริโภคสมารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยการพึ่งตนเอง
อย่างไรก็ตามกิจกรรมในโครงการบ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิตสู้โควิด-19 มีการมอบต้นพันธุ์ผักและสมุนไพร จำนวน 1,088 ต้น แก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอกระแสสินธุ์ จำนวน 68 ครัวเรือน
โดยมีพืช 4 ชนิด ประกอบด้วย ฟ้าทะลายโจน มะละกอ พริก และมะเขือ นอกจากนี้ยังมีพืชเสริมอีก 3 ชนิด ประกอบด้วย มะรุม แคบ้าน และมะเขือเทศกินผลสด และกิจกรรมปลูกพืชผัก ถือเป็นตัวอย่างที่ดีของเกษตรกรในการเริ่มต้นของกิจกรรมบ้านพอเพียง เพื่อเลี้ยงชีวิตสู้ภัยโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี
สงขลา

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

Next Post

ครม.อนุมัติผ่านร่าง พ.ร.บ. คู่ชีวิต คู่รักเพศเดียวกันสามารถจดทะเบียนได้

Thu Jul 9 , 2020
ครม.อนุมัติผ่านร่าง พ.ร.บ. คู่ชีวิต คู่รักเพศเดียวกันสามารถจดทะเบียนได้    เมื่อวานนี้(8/7/63) ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบร่างพ.ร.บ.คู่ชีวิต พ.ศ. …. และร่างพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่..) พ.ศ. ….ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างพ.ร.บ. แล้ว สาระสำคัญ ของร่าง พ.ร.บ. คู่ชีวิต มีดังนี้ 1. “คู่ชีวิต” หมายถึง บุคคลสองคนซึ่งเป็นเพศเดียวกันโดยกำเนิด และได้จดทะเบียนคู่ชีวิตตาม พ.ร.บ. นี้ 2. กำหนดให้ศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีเยาวชนและครอบครัว มีอำนาจ พิจารณาพิพากษาคดีตาม พ.ร.บ. นี้ 3. กำหนดให้การจดทะเบียนคู่ชีวิตจะทำได้ต่อเมื่อบุคคลทั้งสองฝ่ายยินยอม มีอายุ 17 ปีบริบูรณ์ และทั้งสองฝ่ายมีสัญชาติไทย หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสัญชาติไทย 4. กำหนดให้ในกรณีที่ผู้เยาว์จะจดทะเบียนคู่ชีวิต ต้องได้รับความยินยอมของบิดา […]
ครม.อนุมัติผ่านร่าง พ.ร.บ. คู่ชีวิต คู่รักเพศเดียวกันสามารถจดทะเบียนได้