พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มอบประกาศนียบัตรผู้ต้องราชทัณฑ์ จำนวน 100 คน ณ เรือนจำกลางสงขลา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มอบประกาศนียบัตรผู้ต้องราชทัณฑ์ จำนวน 100 คน ณ เรือนจำกลางสงขลา

 วันนี้ (2 ต.ค. 63) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ผ่านการเข้าฝึกอบรมโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” จำนวน 80 คน ณ ทัณฑสถานหญิงสงขลา โดยมีนางณิชกมล ไตรรัตนคุ้ม ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงสงขลา และเจ้าหน้าที่ทัณฑสถานหญิงสงขลา เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มีการฝึกโครงการพระราชทาน โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง ทัณฑสถานหญิงสงขลา กรมราชทัณฑ์ ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา เพื่อสร้างต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ ขนาดเล็ก โดยสามารถดำเนินการได้ในทุกเงื่อนไขของพื้นที่ และมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพื้นฐานความคิดการฝึกวินัย การลงมือปฏิบัติ ตลอดจนการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง เพื่อให้ผู้ต้องราชทัณฑ์สามารถพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับความเดือนร้อนได้ เมื่อพ้นโทษออกไปภายนอก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มอบประกาศนียบัตรผู้ต้องราชทัณฑ์ จำนวน 100 คน ณ เรือนจำกลางสงขลา
สำหรับโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” ปฏิบัติการฝึกอบรมเป็นเวลา14 วัน ระหว่างวันที่ 18 กันยายน ถึง วันที่ 1 ตุลาคม 2563 โดยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นที่ 1 อบรมพึ่งตนเองด้วยทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ขั้นที่ 2 แปลงทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ เช่น การออกแบบแนวความคิดการบริหารจัดการพื้นที่ขนาดเล็ก การสร้างพื้นที่จำลองและวางแผนการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง พออยู่ พอกิน พอใช้ การปฏิบัติในพื้นที่จริง และขั้นที่ 3 สรุปและประเมินผล
ทั้งนี้ ผู้สำเร็จการอบรมในโครงการฯ ถือได้ว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถที่จะนำไปไประกอบอาชีพการงาน พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและผู้อื่น รวมทั้งเป็นกำลังสำคัญ ในการสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ชาติบ้านเมืองต่อไป
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มอบประกาศนียบัตรผู้ต้องราชทัณฑ์ จำนวน 100 คน ณ เรือนจำกลางสงขลา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มอบประกาศนียบัตรผู้ต้องราชทัณฑ์ จำนวน 100 คน ณ เรือนจำกลางสงขลา

 

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิงข้อมูลจาก : สนง ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา กรมประชาสัมพันธ์

Next Post

สงขลาเปิดตลาดน้ำบางกล่ำ3ดี กระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน

Fri Oct 2 , 2020
สงขลาเปิดตลาดน้ำบางกล่ำ3ดี กระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน   นายสุรัตน์ ลายจันทร์ นายอำเภอบางกล่ำ เปิดเผยว่า อำเภอบางกล่ำ ร่วมกับชมรมผู้ประกอบการตลาดน้ำบางกล่ำและเครือข่ายท่อง เที่ยวบางกล่ำควนเนียง จะจัดให้มี “ตลาดน้ำบางกล่ำ3ดี” ที่บริเวณท่าน้ำวัดบางหยี อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา “บรรยากาศดี” ตั้งอยู่ริมคลองธรรมชาติไม่ไกลจากตัวเมืองหาดใหญ่ ในวันเสาร์ของทุกสัปดาห์ ตั้งแต่เวลา10.00-20.00น โดยเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่10ตุลาคม2563เป็นต้นไป ทั้งนี้โดยที่วัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้ชุมชน ภายหลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ในห้วงที่ผ่านมา นายอำเภอบางกล่ำ เปิดเผยต่อไปว่า ภายในบริเวณตลาดน้ำจะแบ่งเป็น9โซนหลักๆคือ 1)ท่าน้ำ3มิติ เป็นจุด”เช็คอิน”ของตลาด โดยมีจุดเด่นคือ ภาพวาดสตรีทอาร์ต 3 มิติ ประติมากรรมนกกระยางยักษ์และสะพานสายรุ้ง 2)ของกินถูกปาก 3)ของฝากถูกใจ 4)เกษตรปลอดภัย 5)ลานเด็กยิ้ม 6)มุมอินดี้ 7)สุขใจวัยเก๋า 8)กิจกรรมทางน้ำ 9)บริการนำเที่ยว ทั้งนี้ตลาดน้ำบางกล่ำ3ดี จะให้ความสำคัญเป็นพิเศษในเรื่องสุขภาพของประชาชน โดยกำหนดให้เป็น “ตลาดปลอดโฟม ปลอดแอลกอฮอล์ ปลอดบุหรี่ และปลอดภัย” […]
สงขลาเปิดตลาดน้ำบางกล่ำ3ดี กระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน