เทศบาลนครหาดใหญ่ เร่งประชุมผู้ประกอบการตลาด เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดCOVID-19อย่างเข้มงวด

เทศบาลนครหาดใหญ่ เร่งประชุมผู้ประกอบการตลาด เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด COVID-19 อย่างเข้มงวด

เมื่อวานนี้ 7/1/64 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ ดร.กิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เรียกประชุมกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แก่ผู้ประกอบการตลาดทั้งหมดภายในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จำนวน 17 แห่ง ประกอบด้วย ตลาดสด 11 แห่ง ตลาดนัด 5 แห่ง และตลาดค้าผลไม้ 1 แห่ง

ทศบาลนครหาดใหญ่ เร่งประชุมผู้ประกอบการตลาด เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดCOVID-19อย่างเข้มงวด

ซึ่งการประชุมนางปุณยาพร แสนศรีจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นางสาวรุจิยา สุขมี ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และเจ้าของตลาด แจ้งแนวทางรณรงค์ป้องกันให้ประชาชน ผู้ประกอบการและพ่อค้าแม่ค้า ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 รอบที่ 2 ที่เป็นอยู่ในขณะนี้ ซึ่งมาตรการป้องกันได้แก่

1.กำหนดขอบเขตบริเวณตลาดให้ชัดเจน กำ หนดให้มีทางเข้า-ออก ที่ชัดเจน และมีการคัดกรองพ่อค้าแม่ค้า เจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ พร้อมทำสัญลักษณ์ให้กับผู้ที่ผ่านการคัดกรอง หากพบว่า มีอำการไข้หรือวัดอณุหภมิได้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ควรให้นั่งพักแล้ววัดอุณหภูมิใหม่ หรือไม่ควรให้เข้าในตลาดและแนะนำให้ไปพบแพทย์ รวมถึงกำหนดมาตรการเพื่อลดความแออัด เช่น กำหนดจำนวนคนต่อพื้นที่ กำหนดระยะเวลาที่ให้บริการ

  1. การสแกนแอพพลิเคชั่นไทยชนะ เพื่อเข้มงวดผู้เข้ามาใช้บริการภายในตลาด
  2. ใช้มาตรการ Social Distansing ในการซื้อสินค้า
  3. เข้มงวดผู้มาใช้บริการและผู้ประกอบการต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่อยู่ในตลาด
  4. จัดให้มีที่ล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ให้เพียงพอ
  5. ผู้บริโภคควรวางแผนในการเลือกซื้อสินค้า เพื่อความรวดเร็วในการเลือกซื้อสินค้า และลดระยะเวลาที่อยู่ภายในตลาด
  6. ใหทำความสะอาดโดยการเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของร้าน อปุกรณ์ก่อนและหลังการให้บริการและให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน
    “คนหาดใหญ่ การ์ดไม่ตก ล้าง เลี่ยง ลด ป้องกัน covid – 19 ” (ล้างมือ เลี่ยงการติดโรค ลดการแพร่กระจายเชื้อ)

HATYAITODAYNEWS

Next Post

สคบ.สงขลาระดมสรรพกำลังเร่งแก้ปัญหาคอนโด A Time เร่งทำเอกสารดำเนินคดีฟ้องต่อศาล

Fri Jan 8 , 2021
สคบ.สงขลาระดมสรรพกำลังเร่งแก้ปัญหาคอนโด A Time เร่งทำเอกสารดำเนินคดีฟ้องต่อศาล เมื่อวานนี้ 7/1/64 เวลา 15.00 น. ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า) นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา พร้อมทีมงาน สคบ.สงขลา และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ระดมจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับคอนโด A Time สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.ส่วนกลาง) ได้มีมติดำเนินคดีแทนผู้บริโภคแล้ว จึงจำเป็นที่จะต้องจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการพิจารณาดำเนินคดี สำหรับคดีดังกล่าว สืบเนื่องจากมีผู้เสียหายร่วม 200 ราย มูลค่าความเสียหายกว่า 50 ล้านบาท ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการทำสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด โครงการ A Time คอนโดมีเนี่ยม สูง 17 ชั้น จำนวน 463 ห้อง จึงได้จัดตัวแทนมายื่นเรื่องต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา และผ่านสื่อมวลชน […]
ปกข่าวสำหรับเฟส8 1 1