รายงานสถานการณ์ โควิด-19 จังหวัดสงขลา พบเข้าเกณฑ์ 383 ราย

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 3 เมษายน 2563 ในจังหวัดสงขลา

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 3 เมษายน 2563 พลังจากมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เป็นโรคติดต่ออันตรายเพื่อให้สามารถใช้ข้อกำหนดตาม พ.ร.บ ดังกล่าวในการป้องกันการแพร่กระจายของเชื่อโรคสามารถควบคุมโรคได้มีประสิทธิภาพลดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมอำนวยความสะดวกกับเจ้าหน้าที่ในการค้นหาผู้ป่วยสอบสวนและควบคุมโรคได้เร็ว คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา (จากข้อมูล ณ วัวันที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.) มีรายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังโรค (สะสม) 383 ราย

ส่งตรวจไม่พบเชื้อ 327 ราย
รอผลตรวจยืนยันรอบที่สองจากส่วนกลาง 22 ราย
มีผู้ป่วยยืนยันจำนวน 34 ราย
เป็นคนจังหวัดสงขลา 29 ราย
คนจังหวัดอื่น 5 ราย
รักษา 18 ราย
หายแล้ว 16 ราย

ทั้งนี้ขอให้ทุกท่าน ใส่หน้ากากอนามัย , ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ ,เลี่ยงเอามือแตะใบหน้า แคะจมูก ขยี้ตา และไม่ไปสถานที่เสี่ยง คนแออัด เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส

รายงานสถานการณ์ โควิด-19 จังหวัดสงขลา พบเข้าเกณฑ์ 383 ราย
รายงานสถานการณ์ โควิด-19 จังหวัดสงขลา พบเข้าเกณฑ์ 383 ราย

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิงข้อมูลจาก : สนง ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา กรมประชาสัมพันธ์

ทั้งนี้ท่านสามารถติดตามรายงานสถานการณ์โควิด-19 ได้ในแบบเรียลไทม์

Next Post

ประกาศแล้ว สิทธิบัตรทอง 'ครอบคลุมการรักษาโควิด-19'

Fri Apr 3 , 2020
ประกาศแล้ว สิทธิบัตรทอง ‘ครอบคลุมการรักษาโควิด-19’ เมื่อวันที่ 2 เมษายน (วานนี้) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2563 โดยมีเนื้อหาระบุดังนี้ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุขที่ผู้มีสิทธิ จะได้รับตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็นการอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 (3) และมาตรา 5 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ประกอบมติการประชุมของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2563” ข้อ […]
ปกข่าวสำหรับเว็บ (2) 01