กกต.สงขลา เตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้ง อบจ. ในรูปแบบ New Normal ป้องกันโควิด-19

กกต.สงขลา เตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้ง อบจ. ในรูปแบบ New Normal ป้องกันโควิด-19

วันที่ 28 ต.ค. 63 นายเสน่ห์ รักรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า หลังจาก กกต.กลาง ได้ออกประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศ โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2563 และกำหนดวันเลือกตั้งในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 นั้น ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

โดยว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาฯ จะต้องหาเสียงตามข้อปฏิบัติของกรรมการเลือกตั้งท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ทั้งการติดตั้งป้ายหาเสียง การใช้รถแห่หาเสียง และการหาเสียงผ่านโซเชียลมีเดีย หรือสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ฯลฯ

ทั้งนี้จังหวัดสงขลาได้แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 36 เขต มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 36 คน ซึ่งในการเลือกตั้งครั้งนี้ มีอำเภอที่เปลี่ยนแปลงเขตเลือกตั้ง 2 อำภอ ประกอบด้วย อำเภอนาทวี จากเดิมมี 1 เขตเลือกตั้ง เพิ่มเป็น 2 เขตเลือกตั้ง และอำเภอระโนด จากเดิมมี 2 เขตเลือกตั้ง แต่ในครั้งนี้เหลือเพียง 1 เขตเลือกตั้ง ซึ่งเป็นผลมาจากจำนวนของประชากรในแต่ละพื้นที่ และเนื่องจากยังมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กกต.จึงได้ปรับรูปแบบการลงคะแนนตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด (New Normal) โดยที่บริเวณหน้าหน่วยเลือกตั้งทุกแห่ง จะมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย การวางเจลล้างมือ และการจัดระยะห่างระหว่างบุคคล เพื่อให้การป้องกันโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 กกต.สงขลา เตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้ง อบจ. ในรูปแบบ New Normal ป้องกันโควิด-19

การสมัครรับเลือกตั้ง

ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งหลักฐานการสมัครและค่าธรรมเนียมการสมัคร ดังนี้

๓.๑ หลักฐานและเอกสารประกอบการยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง

(๑) ใบสมัครรับเลือกตั้งตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๔/๑

(๒) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือ รูปภาพที่พิมพ์ชัดเจนเหมือนรูปถ่ายของตนเอง
ตามจำนวนที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด

(๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

(๔) สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน

(๕) ใบรับรองแพทย์

(๖) หลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกัน ๓ ปี นับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้ง

เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้  ให้ทำหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีพร้อมทั้งสาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษี  ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๔/๒

ทั้งนี้ ผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้ง สามารถขอคัดสำเนาหลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาย้อนหลัง ๓ ปี (๒๕๖๐ , ๒๕๖๑ , ๒๕๖๒) ได้ที่สำนักงานสรรพากรเขตพื้นที่ในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง

 

 กกต.สงขลา เตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้ง อบจ. ในรูปแบบ New Normal ป้องกันโควิด-19

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : สวท.สงขลา

Next Post

จังหวัดสงขลา ติดตามสถานการณ์การชุมนุมของกลุ่มมวลชน พร้อมเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติในการชุมนุมของนักเรียน และนักศึกษาในสถานศึกษา

Wed Oct 28 , 2020
จังหวัดสงขลา ติดตามสถานการณ์การชุมนุมของกลุ่มมวลชน พร้อมเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติในการชุมนุมของนักเรียน และนักศึกษาในสถานศึกษา  วันที่ 28 ต.ค. 63 นายวรณัฎฐ์ หนูรอต ปลัดจังหวัดสงขลา ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามสถานการณ์การชุมนุมของกลุ่มมวลชน พร้อมเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติในการชุมนุมของนักเรียน และนักศึกษาในสถานศึกษาที่ออกมาแสดงจุดยืนในการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการแสดงออกทางการเมือง โดยจะต้องเป็นไปตามกรอบของกฎหมายที่กำหนด สำหรับแนวทางการปฏิบัติในการชุมนุมของนักเรียน และนักศึกษาในสถานศึกษา นั้น โดยก่อนมีการชุมนุม 7 วัน ให้ตัวแทนผู้ชุมนุมมายื่นหนังสือขออนุญาตจัดการชุมนุมกับผู้บริหารของ มหาวิทยาลัย หรือผู้บริหารของสถานศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดและเอกสาร ประกอบด้วย วัน เวลา ในการจัดกิจกรรมชุมนุม และเวลาสิ้นสุดของการจัดกิจกรรมชุมนุม รูปแบบการจัดกิจกรรมชุมนุม เช่น จัดเวทีปราศรัย การชูป้าย หรือกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ต่างๆ ป้ายเวทีหรือข้อความที่เขียนลงบนป้ายผ้า กระดาษในการจัดกิจกรรมชุมนุม และรายชื่อกลุ่มผู้จัดกิจกรรมการชุมนุม และรายชื่อผู้ปราศรัย พร้อมหัวข้อที่จะชุมนุมเรียกร้อง อีกทั้ง คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย หรือคณะผู้บริหารสถานศึกษา จะต้องแจ้งให้กลุ่มผู้ชุมนุมทราบล่วงหน้าก่อนการชุมนุม 3 วัน ว่าอนุญาตหรือไม่อนุญาต หรือมีข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมชุมนุมให้กลุ่มผู้ชุมนุมทราบ ในการจัดกิจกรรมชุมนุมของนิสิต […]
ปกข่าวใหม่ [recovered] 01