จังหวัดสงขลาประกาศขยายเวลาเพิ่ม ห้ามเข้าสถานที่เสี่ยง

จังหวัดสงขลาประกาศขยายเวลาเพิ่ม ห้ามเข้าสถานที่เสี่ยง

จังหวัดสงขลาประกาศขยายเวลาเพิ่ม ห้ามเข้าสถานที่เสี่ยง

       นาย จารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้มีคำสั่งที่ 29/2563 ลงวันที่ 29 เมษายน 2563 เรื่อง การขยายเวลาห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยง เพื่อขยายเวลาตามมาตรการป้องกันสกัดกั้นและยับยั้งการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในจังหวัดสงขลาไปแล้ว เนื่องจากนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ให้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปอีกคราวหนึ่ง (คราวที่ 2) จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 จึงมีความจำเป็นต้องขยายเวลาการดำเนินการตามคำสั่งดังกล่าวนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22(3) มาตรา 35(1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2554

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา จึงมีคำสั่งห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยงดังต่อไปนี้

1. อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
1.1 สวนสองทะเลตลอดแนวถนนซ้าย-ขวาตั้งแต่ประติมากรรมหัวพญานาค-ท่าแพขนานยนต์ด.
1.2 หาดชลาทัศน์ตลอดแนวถนนซ้าย-ขวาตั้งแต่โค้งเก้าเส้ง-วงเวียนประติมากรรมคนอ่านหนังสือ
1.3 แหลมสนอ่อน-หลังอะควาเรียม
1.4 หาดสมิหลาตั้งแต่หลังโรงแรมบีพี-ลานว่าว
1.5 สนามลานว่าว
1.6 ลานกิจกรรมสระบัว
1.7 สวนเสรี (ตรงข้ามโรงแรมบีพี)
1.8 สวนเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษาต.
1.9 สวนสาธารณะชุมชนแหล่งพระราม

โดยห้ามประชาชนรวมกลุ่มเข้าไปทำกิจกรรมหรือการมั่วสุมกันในพื้นที่ดังกล่าวตั้งแต่เวลา 18.00 น. จนถึง 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น

2. อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

2.1 พื้นที่ชายหาดม่วงงามตลอดแนว
2.2 พื้นที่ชายหาดจันทร์สว่าง
2.3 พื้นที่หาดแก้วจุลดิศ
2.4 พื้นที่สาธารณะ ที่มีในเขตเทศบาลเมืองสิงหนคร

โดยห้ามประชาชนรวมกลุ่มเข้าไปทำกิจกรรมหรือการมั่วสุมกันในพื้นที่ดังกล่าวตั้งแต่เวลา 18.00 น. จนถึง 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น

3. อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา  พื้นที่หาดปากบางภูมี รวมตลอดถึงสวนสาธารณะบริเวณชายหาดหมู่ที่ 3 ตำบลรัตภูมิอำเภอควนเนียงโดยห้ามประชาชนรวมกลุ่มเข้าไปทำกิจกรรมหรือการมั่วสุมกันในพื้นที่ตลอด 24 ชั่วโมง

4. อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา พื้นที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (พรุนางตุง) โดยห้ามประชาชนรวมกลุ่มเข้าไปทำกิจกรรมหรือการมั่วสุมกันในพื้นที่ตลอด 24 ชั่วโมง

หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ถือเป็นความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2554 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับและมาตรา 14 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2549 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2563 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

จังหวัดสงขลาประกาศขยายเวลาเพิ่ม ห้ามเข้าสถานที่เสี่ยง

จังหวัดสงขลาประกาศขยายเวลาเพิ่ม ห้ามเข้าสถานที่เสี่ยง

จังหวัดสงขลาประกาศขยายเวลาเพิ่ม ห้ามเข้าสถานที่เสี่ยง

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิงข้อมูลจาก : สนง ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา กรมประชาสัมพันธ์

Next Post

บทวิเคราะห์ เขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลหาดม่วงงาม ผลกระทบและการพัฒนาวิถีชีวิตแนวชายฝั่ง

Wed Jun 3 , 2020
บทวิเคราะห์ เขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลหาดม่วงงาม ผลกระทบและการพัฒนาวิถีชีวิตแนวชายฝั่ง เมื่อพูดถึง หาดม่วงงาม ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา มีเนื้อที่ความยาวระยะทาง 7.2 กิโลเมตร ห่างจากอำเภอสิงหนครเป็นระยะทาง 16 กิโลเมตร ลักษณะเป็นหาดทรายขาว เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และสามารถจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น ลอยกระทงและพักแรม มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในตอนนี้ได้เกิดกรณีที่มีชาวบ้านในพื้นที่ ต.ม่วงงาม อ.สิงหนคร จ.สงขลา ได้ออกมาชุมนุมเรียกร้อง และแสดงความกังวลเกี่ยวกับ การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนลงมือสร้างกำแพงกันคลื่นหาดม่วงงาม ด้วยการติดแฮซแท็ก #SAVEหาดม่วงงาม โดยทางเครือข่ายประชาชนรักษ์หาดม่วงงามได้ทำการยื่นจดหมายเปิดผนึกต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ขอให้ระงับการก่อสร้าง ทางสำนักข่าว Hatyai Today News ได้ลงพื้นที่สอบถามความจริงทั้งจากตัวแทนโยธาธิการ จังหวัดสงขลาที่ได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้วบางส่วน และทางภาคประชาชนที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ โดยในทางภาคประชาชนชาวม่วงงามที่ไม่เห็นด้วยกับการดำเนินโครงการ ประมาณ 100 คน นั้น ยืนยันว่าไม่ต้องการโครงการดังกล่าว เนื่องจากชายหาดในพื้นที่ม่วงงามไม่มีการกัดเซาะชายฝั่ง และประชาชนห่วงกังวลว่าการดำเนินโครงการดังกล่าวจะทำให้หาดทรายของหาดม่วงงามหายไป และกระทบกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนม่วงงาม รวมไปถึงกระบวนการมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการนั้นมีความบกพร่อง […]
ปกม่วงงาม 01