เชิญชวนนายจ้างสถานประกอบการจังหวัดสงขลา เข้าร่วมโครงการสร้างงานและจ้างงานเร่งด่วนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 64

เชิญชวนนายจ้างสถานประกอบการจังหวัดสงขลา เข้าร่วมโครงการสร้างงานและจ้างงานเร่งด่วนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 64

วันที่ 26 ต.ค. 63 นางชวนชม บัวอนนท์ จัดหางานจังหวัดสงขลา เผยว่า สำนักงานจังหวัดสงขลา ได้รับแจ้งจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 หน้า ว่า ในปี 2564 จะดำเนินโครงการสร้างงานและจ้างงานเร่งด่วนจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปอีก โดยกลุ่มภารกิจฝึกทักษะ/อาชีพตามความต้องการของประชาชน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีงานทำจากนายจ้าง/สถานประกอบการ ซึ่งลูกจ้างที่ได้บรรจุงานในสถานประกอบการจะได้รับเงินเดือนจากภาครัฐในอัตราเดือนละ 4,500 บาท สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา จึงขอเชิญชวนนายจ้าง/สถานประกอบการ ในพื้นที่ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ประกอบด้วย อำเภอเทพา อำเภอจะนะ อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย ที่ขาดแคลนแรงงาน และได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ซึ่งต้องการรับสมัครลูกจ้างเข้าทำงานในสถานประกอบการ และสนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถแจ้งความต้องการ พร้อมแนบหลักฐานการสมัครเข้าร่วมโครงการดังนี้

1.ทะเบียนพานิชย์ หรือหลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคล

2.บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง)

3.ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง)

4.สำเนาหลักฐานแสดงรายชื่อลูกจ้างของสถานประกอบการที่ส่งเงินสมทบเข้าประกันสังคมของเดือนที่ผ่านมา พร้อมใบเสร็จการจ่ายเงินสมทบประกันสังคมสำหรับนายจ้างรายเก่า

5.ใบแจ้งตำแหน่งงานว่าง

6.กรณีเป็นนายจ้างที่เคยเข้าร่วมโครงการปี 2563 ให้แจ้งชื่อลูกจ้างที่ได้รับการจ้างต่อเนื่องประกอบการพิจารณาด้วย

เชิญชวนนายจ้างสถานประกอบการจังหวัดสงขลา เข้าร่วมโครงการสร้างงานและจ้างงานเร่งด่วนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 64

สำนักจัดหางานจังหวัดสงขลา เผยต่อว่า เพื่อช่วยเหลือนายจ้าง/  สถานประกอบการ ให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง และผู้จบการศึกษาใหม่ได้มีงานทำ กรมการจัดหางาน ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐ  และภาคเอกชน (Co – Payment)   โดยการสนับสนุนให้นายจ้าง/สถานประกอบการจ้างงานผู้จบการศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) จำนวนทั้งสิ้น 260,000 คน โดยรัฐบาลอุดหนุนค่าจ้างร้อยละ 50 ของเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา สูงสุดไม่เกิน 7,500 บาทต่อเดือน มีกำหนดระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

ทั้งนี้สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลาจึงขอเชิญชวนนายจ้าง/สถานประกอบการ และผู้จบการศึกษาใหม่เข้าร่วมโครงการ โดยนายจ้าง/สถานประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ต้องมีคุณสมบัติ อยู่ในระบบประกันสังคม และสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข และแสดงความยินยอมในการเข้าร่วมโครงการฯ สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่/ลูกจ้าง ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการต้องมีสัญชาติไทย สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) มีอายุไม่เกิน 25 ปี หรืออายุเกินกว่า 25 ปี ซึ่งจบการศึกษาประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2562 หรือจบในปี พ.ศ. 2563

ในการนี้ นายจ้างสถานประกอบการที่สนใจสามารถติดต่อแจ้งความประสงค์ และขอลงทะเบียนได้ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา (อาคารสรรพากรหลังเก่า ชั้น 2) อำเภอเมืองสงขลา

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : สวท.สงขลา

Next Post

รวมสถานที่จัดงานลอยกระทงในพื้นที่หาดใหญ่-สงขลา ประจำปี 2563

Mon Oct 26 , 2020
รวมสถานที่จัดงานลอยกระทงในพื้นที่หาดใหญ่-สงขลา ประจำปี 2563 ขอเชิญท่านเที่ยวงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2563 เชิญเที่ยว ช้อป ชิม ชิลล์ และชมการประกวดนางนพมาศ หนูน้อยรักษ์ไทยประจำปี 2563 การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านท้องถิ่น นิทรรศการสืบสานประเพณีลอยกระทง การสาธิตการประดิษฐ์กระทง และร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย “สวมชุดไทย แต่งกายย้อนยุค”ลอยกระทงเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี อันดีงามของท้องถิ่นและสืบสานประเพณีไทยโดยในปีนี้วันลอยกระทงตรงกับวันที่ 31 ต.ค. 63 ซึ่งในพื้นที่หาดใหญ่-สงขลาที่มีการจัดงานลอยกระทงมีดังนี้ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ วันที่ 31 ตุลาคม 2563  ณ วัดชลธารประสิทธิ์ หมู่ที่ 9  ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ บ้านท่าเข็นบุรี หมู่ที่ 1 ตำบลคลองแดน […]
รวมสถานที่จัดงานลอยกระทงในพื้นที่หาดใหญ่-สงขลา ประจำปี 2563