ผู้ว่าฯ จังหวัดสงขลาเปิดโครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มุ่งสร้างความรู้ที่ถูกต้อง การช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้นักท่องเที่ยวอย่างทันท่วงที

ผู้ว่าฯ จังหวัดสงขลา เปิดโครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มุ่งสร้างความรู้ที่ถูกต้อง การช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้นักท่องเที่ยวอย่างทันท่วงที

วันที่ 20 ก.ค.63 ที่โรงแรมฟลอร่าเมย์ รีสอร์ท สงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยว “กิจกรรมการฝึกอบรมบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว” รุ่นที่ 1 โดยมีนายประสิทธิ์ กุลเทพรหม หัวหน้ายุทธศาสตร์แผนงานและวิชาการในฐานะผู้แทนสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา และผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งเป็นบุคลากรทางการท่องเที่ยว ตำรวจท่องเที่ยว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคม ชมรม และอาสาสมัครเข้าร่วมอย่างพร้อมเพียงภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมโรคแบบ New Normal

นายประสิทธิ์ กุลเทพรหม หัวหน้ายุทธศาสตร์ แผนงานและวิชาการผู้แทนสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวตามพื้นที่ต่างๆ ในประเทศไทยมากขึ้น เมื่อมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวอาจมีเหตุที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ เช่น การประสบอุบัติเหตุทางบก ทางน้ำ และภัยธรรมชาติ ความปลอดภัยจึงมีความสำคัญในด้านการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว และยังเป็นการสร้างความสงบสุขในสังคมเพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพมากกว่าการเน้นในเชิงปริมา

 วันนี้ (20 ก.ค.63) ที่โรงแรมฟลอร่าเมย์ รีสอร์ท สงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยว "กิจกรรมการฝึกอบรมบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว" รุ่นที่ 1 โดยมีนายประสิทธิ์ กุลเทพรหม หัวหน้ายุทธศาสตร์แผนงานและวิชาการในฐานะผู้แทนสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา และผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งเป็นบุคลากรทางการท่องเที่ยว ตำรวจท่องเที่ยว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคม ชมรม และอาสาสมัครเข้าร่วมอย่างพร้อมเพียงภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมโรคแบบ New Normal     นายประสิทธิ์ กุลเทพรหม หัวหน้ายุทธศาสตร์ แผนงานและวิชาการผู้แทนสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวตามพื้นที่ต่างๆ ในประเทศไทยมากขึ้น เมื่อมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวอาจมีเหตุที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ เช่น การประสบอุบัติเหตุทางบก ทางน้ำ และภัยธรรมชาติ ความปลอดภัยจึงมีความสำคัญในด้านการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว และยังเป็นการสร้างความสงบสุขในสังคมเพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพมากกว่าการเน้นในเชิงปริมาณ     พร้อมกันนั้น ยังส่งเสริมให้ชุมชนได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการ การท่องเที่ยว และเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับ รวมถึงดูแลนักท่องเที่ยวในพื้นที่ ควบคู่ไปกับการสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว รวมถึงภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทย กองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จึงให้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นหน่วยงานในระดับภูมิภาค ได้จัดทำโครงการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะแก่บุคลากร ด้านการท่องเที่ยวและผู้ที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้นักท่องเที่ยวอย่างทันท่วงที สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุ และการเสียชีวิตของนักท่องเที่ยว รวมถึงสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลาอีกด้วย

พร้อมกันนั้น ยังส่งเสริมให้ชุมชนได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการ การท่องเที่ยว และเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับ รวมถึงดูแลนักท่องเที่ยวในพื้นที่ ควบคู่ไปกับการสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว รวมถึงภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทย กองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จึงให้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นหน่วยงานในระดับภูมิภาค ได้จัดทำโครงการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะแก่บุคลากร ด้านการท่องเที่ยวและผู้ที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้นักท่องเที่ยวอย่างทันท่วงที สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุ และการเสียชีวิตของนักท่องเที่ยว รวมถึงสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลาอีกด้วย

 วันนี้ (20 ก.ค.63) ที่โรงแรมฟลอร่าเมย์ รีสอร์ท สงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยว "กิจกรรมการฝึกอบรมบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว" รุ่นที่ 1 โดยมีนายประสิทธิ์ กุลเทพรหม หัวหน้ายุทธศาสตร์แผนงานและวิชาการในฐานะผู้แทนสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา และผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งเป็นบุคลากรทางการท่องเที่ยว ตำรวจท่องเที่ยว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคม ชมรม และอาสาสมัครเข้าร่วมอย่างพร้อมเพียงภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมโรคแบบ New Normal     นายประสิทธิ์ กุลเทพรหม หัวหน้ายุทธศาสตร์ แผนงานและวิชาการผู้แทนสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวตามพื้นที่ต่างๆ ในประเทศไทยมากขึ้น เมื่อมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวอาจมีเหตุที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ เช่น การประสบอุบัติเหตุทางบก ทางน้ำ และภัยธรรมชาติ ความปลอดภัยจึงมีความสำคัญในด้านการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว และยังเป็นการสร้างความสงบสุขในสังคมเพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพมากกว่าการเน้นในเชิงปริมาณ     พร้อมกันนั้น ยังส่งเสริมให้ชุมชนได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการ การท่องเที่ยว และเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับ รวมถึงดูแลนักท่องเที่ยวในพื้นที่ ควบคู่ไปกับการสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว รวมถึงภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทย กองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จึงให้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นหน่วยงานในระดับภูมิภาค ได้จัดทำโครงการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะแก่บุคลากร ด้านการท่องเที่ยวและผู้ที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้นักท่องเที่ยวอย่างทันท่วงที สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุ และการเสียชีวิตของนักท่องเที่ยว รวมถึงสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลาอีกด้วย

ผู้ว่าฯ จังหวัดสงขลาเปิดโครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มุ่งสร้างความรู้ที่ถูกต้อง การช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้นักท่องเที่ยวอย่างทันท่วงที

ผู้ว่าฯ จังหวัดสงขลาเปิดโครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มุ่งสร้างความรู้ที่ถูกต้อง การช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้นักท่องเที่ยวอย่างทันท่วงที

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

Next Post

ฟิตเนสหาดใหญ่ kickoff studio

Tue Jul 21 , 2020
kickoff studio ฟิตเนสที่เรียกได้ว่าใหญ่ที่สุดในหาดใหญ่ จัดเต็มเครื่องเล่นแบบครบ จัดเต็ม แถมทางฟิตเนส ยังใช้เครื่อง PANATTA นำเข้าจาก Italy #เรื่องคุณภาพต้องยกให้เขาจริงๆ ฟิตเนสแบ่งออกเป็น 2 ชั้น มีครบทั้งห้องอาบน้ำ และล็อคเกอร์ให้ลูกค้าได้เก็บของใช้ส่วนตัว นอกจากนี้ทางฟิตเนสยังมีคาเฟ่ให้นั่งชิลล์ๆ ด้วยน่ะ สามารถมานั่งทำงาน นัดเจอเพื่อนได้ #หรือใครจะมานั่งรอแฟนเล่นฟิตเนสก็ได้น่ะคาเฟ่ มาออกกำลังกายกัน มีสนามมวยด้วยใครที่อยากเล่นแบบเป็นส่วนๆ ต้องชอบ เพราะเครื่องเล่นเยอะมาก แน่นแบบจัดเต็ม ผู้หญิงก็สามารถมาเล่นได้เครื่องนี้คือได้ทุกส่วน (ไม่ได้มีในฟิตเนสทุกที่นะจ้ะ) อยากมีกล้ามต้องมาเล่น เครื่องนี้หาเล่นยากน่ะบอกเลยใครต้องการเทรนเนอร์ก็จ้างได้น่ะ บรรยากาศชั้นสอง จะเน้นเป็นคาดิโอเผาผลาญ วิวลู่วิ่งก็จะเห็นสนามฟุตบอล มีเครื่องเยอะมาก ใครอยากสูงมาโหน สายมวยต้องมาละป่ะ kickoff studio ในส่วนของคาเฟ่มีเวย์ขายด้วยนะจ้ะ อยากได้แบบไหนเลือกเลยมุมหน้าคาเฟ่ มีที่จอดรถเยอะ เพียงพอสำหรับทกคน นอกจากนี้ก็ยังมีสนามบอลด้วยนะจ้ะ สายฟุตบอลห้ามพลาด ที่อยู่ : 24 ถ.ไกลโศก เทศบาลนครหาดใหญ่ สงขลา เวลาเปิดปิด […]
7