Pgslot

ประกาศล่าสุด แนวทางการปฏิบัติเมื่อต้องเดินทางเข้าจังหวัดสงขลา ประกาศล่าสุด แนวทางการปฏิบัติเมื่อต้องเดินทางเข้าจังหวัดสงขลา - HATYAITODAY

ประกาศล่าสุด แนวทางการปฏิบัติเมื่อต้องเดินทางเข้าจังหวัดสงขลา

แนวทางการปฏิบัติเมื่อต้องเดินทางเข้าจังหวัดสงขลา

วันที่  8 มิถุนายน 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้ประกาศแนวทางการปฏิบัติเมื่อต้องเดินทางเข้าจังหวัดสงขลา ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ดังนี้

1. ผู้ที่เดินทางจากทุกจังหวัดให้เตรียมแอพ “ไทยชนะ” และ แอพของทางจังหวัดแอพ “ม.อ.” เพื่อใช้เชคอิน เชคเอ้า ประเมิน และป้องกันความเสี่ยง

2. เฉพาะผู้ที่เดินทางจาก จังหวัดภูเก็ต ให้ดำเนินการเพิ่มเติมโดยรายงานตัวต่อ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ฯลฯ เพื่อกักตัวสังเกตอาการ ณ สถานที่พัก เป็นระยะเวลา 14 วัน (กรณีพำนักใน จังหวัดสงขลาไม่ถึง 14 วัน ให้รายงานตัวและกักตัว ณ ที่พักตามระยะเวลาที่ต้องพำนักอยู่ในจังหวัด)

3. ให้สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อต้องออกนอกเคหสถาน (กรณีนี้หากฝ่าฝืนจะมีโทษตาม พรบ.โรคติดต่อ 2558)

4. ผู้ที่เดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะให้ เชคอิน จุดขึ้นรถ และเชคเอ้าท์ ณ จุดลงรถ สำหรับผู้ที่ไม่มีโทรศัพท์สื่อสารให้กรอกแบบฟอร์ม ณ จุดให้บริการรถโดยสาร และปฏิบัติตามมาตรการที่ผู้ประกอบการ หรือสำนักงานขนส่งแนะนำ เพื่อการป้องกันและควบคุมโรค

5. หมั่นทำความสะอาดมือ ลดการสัมผัสวัตถุ และสังเกตอาการของตนเอง หากมีอาการไข้ น้ำมูกไหล ไอ หรือมีไข้ ให้รีบพบแพทย์ โดยแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติการเดินทางให้สถานพยาบาลรับทราบโดยเร็ว

ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของท่าน และพี่น้องจังหวัดสงขลาทุกคน

โควิด-19

โควิด-19

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

Next Post

การรถไฟฯ พร้อมเปิดเดินขบวนรถทางไกลสายใต้ 11 มิ.ย. 63 นี้

Tue Jun 9 , 2020
การรถไฟฯ พร้อมเปิดเดินขบวนรถทางไกลสายใต้ 11 มิ.ย. 63 นี้ นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย แจ้งว่า ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. มีการผ่อนคลายการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด และให้ยานพาหนะ ผู้โดยสาร ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องกับการขนส่งสาธารณะที่เป็นการขนส่งคนหรือสินค้าระหว่างจังหวัดที่เริ่มออกเดินทางจากจังหวัดต้นทาง ก่อนเวลา 23.00 น. และถึงจังหวัดปลายทางหลังเวลา 03.00 น. ของวันรุ่งขึ้น สามารถเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดในช่วงเวลาห้ามออกนอกเคหะสถานได้ เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงตามหลักเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลกและตามผลการประเมินสถานการณ์ของฝ่ายสาธารณะสุข ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าจะมีประชาชนมีความต้องการในการเดินทางมากขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกการเดินทางของประชาชนที่มีความจำเป็นต้องเดินทางโดยรถไฟ ทั้งการเดินทางภายในเขตเมือง ระหว่างเมือง และทางไกล ข้ามเขตพื้นที่จังหวัด การรถไฟฯ จึงได้ประกาศเปิดเดินขบวนรถโดยสารทางไกล เพื่อให้สอดคล้องตามมาตรการผ่อนคลายการเดินทาง ระยะที่ 3 เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง สำหรับขบวนรถที่เปิดให้บริการในเส้นทางต่าง ๆ […]
โควิด-19