สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา แจ้งลดอัตราเงินสมทบและขยายเวลาการนำส่งเงินสมทบ

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา แจ้งลดอัตราเงินสมทบและขยายเวลาการนำส่งเงินสมทบ

การลดอัตราเงินสมทบ และการขยายเวลาการนำส่งเงินสมทบประกันสังคมของนายจ้างและผู้ประกันตน เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่นายจ้างและผู้ประกันตน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

นางสาวดวงกมล แก้ววิชิต ประกันสังคมจังหวัดสงขลา เผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบให้ลดอัตราเงินสมทบประกันสังคม และขยายเวลาการนำส่งเงินสมทบของนายจ้างและผู้ประกันตน

ทั้งนี้ยังมีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลดอัตราเงินสมทบมีผลบังคับใช้วันที่ 13 เมษายน 2563 การขยายระยะเวลานำส่งเงินสมทบ มีผลบังคับใช้วันที่ 16 เมษายน 2563 เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่นายจ้างและผู้ประกันตนซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยประกาศกระทรวงแรงงาน จำนวน 2 ฉบับ มีสาระสำคัญ ประกอบด้วย

1. ให้นายจ้างที่ขึ้นทะเบียนนายจ้างตามมาตรา 34 และขึ้นทะเบียนลูกจ้างเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ได้รับการขยายกำหนดเวลายื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบและการนำ ส่งเงินสมทบตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 โดยให้นายจ้างส่งเงินสมทบในอัตราร้อยละสี่ และผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ส่งเงินสมทบในอัตราร้อยละหนึ่ง ของค่าจ้าง ดังนี้
(1.1) ค่าจ้างงวดเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 ให้ยื่นแบบรายการนำส่งเงินสมทบและนำส่งเงินสมทบภายในวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
(1.2) ค่าจ้างงวดเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ให้ยื่นแบบรายการนำส่งเงินสมทบและนำส่งเงินสมทบ ภายในวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2563
และ (1.3) ค่าจ้างงวดเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 ให้ยื่นแบบรายการแสดงการนำส่งเงินสมทบและนำส่งเงินสมทบภายในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563

2. ให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ 2533 ได้รับการขยายกำหนดเวลานำส่งเงินสมทบโดยให้ผู้ประกันตนมาตรา 39 ส่งเงินสมทบในอัตราเดือนละ 86 บาท ดังนี้
(2.1) เงินสมทบงวดเดือนมีนาคม พ.ศ 2563 ให้นำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนภายในวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ 2563
(2.2) เงินสมทบงวดเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ให้นำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนภายในวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2563
และ (2.3) เงินสมทบงวดเดือนพฤษภาคม สิงหาคม พ.ศ. 2563 ให้นำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนภายในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ 2563

3. ในกรณีที่มีการส่งเงินสมทบเกินกว่าจำนวนเงินที่กำหนดไว้ตามประกาศให้นายจ้างและผู้ประกันตนยื่นคำขอรับเงินคืนได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 074-300550-4

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : สนง ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา กรมประชาสัมพันธ์

Next Post

สถานการณ์ โควิด-19 วันที่ 21 เม.ย. 63 ติดเชื้อสะสม 2,811 ราย เสียชีวิตสะสม 48 ราย

Tue Apr 21 , 2020
สถานการณ์ โควิด-19 วันที่ 21 เม.ย. 63 ติดเชื้อสะสม 2,811 ราย เสียชีวิตสะสม 48 ราย วันที่ 21 เม.ย. 2563  นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา โควิด-19  ศบค. แถลงสถานการณ์ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 พบผู้ป่วยยืนยันเพิ่มขึ้น 32 ราย เป็นคนในพื้นที่  68 จังหวัด ติดเชื้อสะสม 2,811 ราย เสียชีวิตสะสม 48 ราย ผู้ป่วยยืนยันเพิ่มขึ้น 19 ราย ตามข้อมูลดังนี้ 1. ผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วย หรือเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่พบผู้ป่วยก่อนหน้านี้ จำนวน 10 ราย 2. ผู้ป่วยรายใหม่ จากระบบเฝ้าระวัง จำนวน 8 […]
ปกข่าวสำหรับweb [recovered] 01