ข่าวด่วน! สงขลาปิดเมืองแล้ว กันภัยโควิด-19 วันนี้ 4 เมษายน 2563 นาย จารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้ออกประกาศสำคัญ เรื่อง มาตรการเผ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่ออันตราย และดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดสงขลา “โดยได้แจ้งประกาศ ปิดเมือง” ทั้งนี้ได้มรการให้ข้อยกเว้นกับบุคคลที่ยังจำเป็นต้องปฏิบัติงา่นตามกับจำเป็นได้แก่ บุคคลที่ได้รับการยกเว้นตาม ข้อ 1  1.หารขนส่งสินค้าจำเป็น 2.การขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค 3.การขนส่งสินค้าการเกษตร ปศุสัตว์ อาหารสัตว์ 4.การขนส่งแก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง 5.การขนส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ 6.รถฉุกเฉิน กู้ชีพ กู้ภัย รถพยาบาล 7.การขนส่งเงินของธนาคารและสถาบันการเงิน 8.การขนส่งวัสดูก่อสร้าง เครื่องจักรก่อสร้าง 9.การขนส่งพัสดุและสิ่งพิมพ์ 10.ไปรษณีย์ บุคคลที่ได้รับการยกเว้นตาม ข้อ 2 กรณีข้าราชการ ลูกจ้าง หรือพนักงานบริษัท ลูกจ้าง ให้ต้นสังกัดออกกนีงสือรับรองการปฎิบัติงานพร้อมแสดงบัตรประจำตัวข้าราชการหรือบัตรประจำตัวพนักงาน กรณีบุคคลมั่วไป ขออนุญาตต่อนายอำเภอท้องที่ประจำจุดตรวจหรือพนักงานประจำจุดตรวจ สามารถกดดาว์นโหลดแบบฟอร์มขอข้ามพื้นที่ได้ที่นี่ […]