ผู้ว่าฯ สงขลาประชุมพิจารณาออกคำสั่ง งดให้ปชช.ออกนอกเคหสถาน วันที่  26 เม.ย.64) ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 23/2564 โดยมีนางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายวรณัฏฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายอุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมถึงแนวทางการการดูแล รักษาผู้ป่วย การออกใบรับรองแพทย์กรณีจำหน่ายกลับบ้าน ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้กล่าวเน้นย้ำถึงมาตรการป้องกันโรคตามที่จังหวัดสงขลาได้ออกประกาศมีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย คือ ประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัย – หน้ากากผ้าก่อนออกจากที่พักอาศัย ซึ่งได้มีประกาศคำสั่ง มีผลตามกฎหมายหากฝ่าฝืนมีโทษ ปรับสูงสุด 20,000 บาท มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับบุคคลที่เดินทางเข้าสงขลา การสั่งปิดสถานที่ […]