รองผู้ว่าฯสงขลา เตรียมผลักดันเจดีย์เขารูปช้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์     รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ติดตามความคืบหน้าการพัฒนาพื้นที่เจดีย์เขารูปช้าง เพื่อเตรียมผลักดันเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ วันนี้ (20 ต.ค. 63) ณ ห้องประชุมอาคารหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมติดตามการพัฒนาพื้นที่เจดีย์เขารูปช้าง ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อเตรียมพร้อมพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยมีนายเสฐียรพงษ์ แก้วเพชร ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด นายเฉลิมชนม์ วรรณทอง ผู้อำนวยการหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา พร้อมด้วยหน่วยงานจากที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสงขลา เทศบาลเมืองเขารูปช้าง สำนักงานศิลปากรที่ 11 สงขลา เข้าร่วมเพื่อรายงานผลความคืบหน้า ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ในที่ประชุมมีการพิจารณาการจัดทำโครงการอนุรักษ์พัฒนาโบราณสถาน และภูมิทัศน์โดยรอบองค์เจดีย์เขารูปช้าง เพื่อขอรับการสนับสนุนงบกลาง/ หรืองบใดงบหนึ่ง /การตรวจสอบกรรมสิทธิ์การครอบครองที่ดินบริเวณพื้นที่เจดีย์เขารูปช้าง หมู่ที่ […]