ม.ทักษิณประกาศควบคุมสถานการณ์ป้องกันโควิด-19 งดการเรียน-สอนระหว่างวันที่ 4 – 17 มกราคม 2564

ม.ทักษิณประกาศควบคุมสถานการณ์ป้องกันโควิด-19งดการเรียน-สอนระหว่างวันที่ 4 – 17 มกราคม 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

ม.ทักษิณประกาศควบคุมสถานการณ์ป้องกันโควิด-19 งดการเรียน-สอนระหว่างวันที่ 4 - 17 มกราคม 2564

1. ห้ามนิสิตเดินทางไปในพื้นที่ควบคุมสูงสุดตามประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) (พื้นที่สีแดง) กรณีมีความจำเป็นต้องเดินทางไปยังพื้นที่ดังกล่าวซึ่งไม่สามารถยกเลิกได้ ให้ขออนุมัติจากคณบดี/หัวหน้าส่วนงาน (แบบฟอร์มแนบ 1 ที่ลิ้งค์ : https://drive.google.com/…/1cc9zbciluT…/view…) และขอให้หน่วยงานรวบรวมสำเนาข้อมูลส่งให้ภารกิจบริการอนามัย ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา เพื่อติดตามอาการ หลังจากนิสิตกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงดังกล่าวให้แยกตัวเอง (self-quarantine) ที่บ้านหรือที่พักอาศัยภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นเวลา 14 วันนับจากวันที่ออกจากพื้นที่เสี่ยง ให้ปฏิบัติตนเองตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และตอบแบบประเมินความเสี่ยงฯ (ที่ลิ้งค์ : https://forms.gle/8hGve7Rv75jGZXFKA ) พร้อมทั้งรายงานอาจารย์ผู้สอนเพื่อพิจารณารูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์

2. ให้นิสิตหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ควบคุมตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19(ศบค.) (พื้นที่สีส้ม) หากมีความจำเป็นต้องเดินทางไปยังพื้นที่ดังกล่าว ให้ขออนุมัติจากคณบดี/หัวหน้าส่วนงาน (แบบฟอร์มแนบ 1 #ขอที่คณะนิสิตสังกัด) และขอให้หน่วยงานรวบรวมสำเนาข้อมูลส่งให้ภารกิจบริการอนามัย ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา เพื่อติดตามอาการ หลังจากนิสิตกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงดังกล่าว ให้ติดตามอาการอย่างใกล้ชิด (self-monitoring) งดร่วมกิจกรรมในที่สาธารณะ 14 วันหลังจากเดินทางกลับ ให้ปฏิบัติตนเองตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และตอบแบบประเมินความเสี่ยงฯ (ที่ลิ้งค์ : https://forms.gle/8hGve7Rv75jGZXFKA )

3. ให้นิสิตที่เดินทางไปยังพื้นที่เฝ้าระวังสูงและพื้นที่เฝ้าระวังตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-๑๙(ศบค.) (พื้นที่สีเหลืองและสีเขียว) ให้ปฏิบัติตนเองตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และตอบแบบประเมินความเสี่ยงฯ (ที่ลิ้งค์ : https://forms.gle/8hGve7Rv75jGZXFKA )

4. ให้งดการจัดกิจกรรมนิสิตทุกประเภทตั้งแต่บัดนี้ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

5. การแบ่งพื้นที่สถานการณ์ แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 5.1 พื้นที่ควบคุมสูงสุด คือ พื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อจำนวนมากและมีมากกว่า 1 พื้นที่ (ย่อย) 5.2 พื้นที่ควบคุม คือ พื้นที่ที่ติดกับพื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อเกินกว่า 10 ราย และมีแนวโน้มติดเชื้อเพิ่มขึ้น 5.3 พื้นที่เฝ้าระวังสูง คือ พื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อไม่เกิน 10 ราย แต่มีแนวโน้มสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ 5.4 พื้นที่เฝ้าระวัง คือ พื้นที่ยังไม่มีผู้ติดเชื้อ และยังไม่มีสิ่งบอกเหตุว่าจะมีผู้ติดเชื้อทั้งนี้ จังหวัดในพื้นที่ต่าง ๆ ให้เปลี่ยนแปลงตามประกาศของศูนย์บริการสถานการณ์โควิด – 19 (ศบค.)ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดประกาศhttps://drive.google.com/…/1Q_jzGbLntydqojr7…/view…

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : มหาวิทยาลัยทักษิณ

Next Post

สงขลา เริ่มแล้วตั้งจุดตรวจจุดสกัดทุกจุดใน 16 อำเภอ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ และป้องกันโควิด-19

Wed Dec 30 , 2020
สงขลา เริ่มแล้วตั้งจุดตรวจจุดสกัดทุกจุดใน 16 อำเภอเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ และป้องกันโควิด-19 ในตอนนี้พื้นที่จ.สงขลา ได้เริ่มมีการตั้งจุดตรวจจุดสกัดในช่วง 7 วันอันตราย บนถนนสายหลัก และสายรองของทั้ง 16 อำเภอใน รวม 29 จุด โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้เข้าร่วมตั้งโต๊ะบริเวณด่านเพื่อจัดตั้งเจลแอลกอฮอล์ล้างมือและตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย โดยจุดตรวจจุดสกัดรับช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2564 ซึ่งจะมีการตรวจเข้มในเรื่องของการเดินทางเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ และการป้องกันโควิด-19 สำหรับผู้ที่เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงการแพร่ระบาดของโควิด-19 และกลุ่มแรงงานต่างด้าว โดยกลุ่มเสี่ยงเจ้าหน้าที่จะตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และตรวจสอบไทม์ไลน์อย่างละเอียด ก่อนที่จะปล่อยตัวให้เข้าพื้นที่ จ.สงขลา ในวันที่ 29 ธ.ค. 63 เป็นวันแรกของ 7 วันอันตรายในช่วงเทศกาลปีใหม่ปีนี้ ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา ประชาชนยังใช้เส้นทางขาขึ้น และขาล่องใต้น้อยกว่าทุกปีที่ผ่านมา เป็นผลมาจากประชาชนงดเดินทางท่องเที่ยว หลังเกิดการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ HATYAITODAYNEWS Facebook […]
ปกข่าวใหม่ [recovered] 01