UN ชื่นชม “ไทย” รับมือโควิด-19 ชี้เป็นตัวอย่างของความแข็งแกร่งและความสามัคคี

UN ชื่นชม “ไทย” รับมือโควิด-19 ชี้เป็นตัวอย่างของความแข็งแกร่งและความสามัคคี

   นางคีตา สภารวัล ผู้แทนองค์การสหประชาชติประจำประเทศไทย เขียนบทความลงในเว็บไซต์ขององค์การสหประชาชาติ แสดงความชื่นชมความสำเร็จของประเทศไทยกับการรับมือวิกฤตโควิด-19 ที่ทำให้องค์การอนามัยโลกยกให้ไทยและนิวซีแลนด์ เป็นความสำเร็จที่ประเทศอื่น ควรศึกษาโดยระบุว่าไทยเป็นตัวอย่างของความแข็งแกร่งในการฟื้นฟูอย่างยอดเยี่ยม เพราะ 3 ปัจจัยหลัก คือ
1. มาตรการภาครัฐ
2. ความรับผิดชอบต่อสังคมของจิตอาสา
3. ความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประชาชนร่วมกันป้องกันโรค

UN ชื่นชม "ไทย" รับมือโควิด-19 ชี้เป็นตัวอย่างของความแข็งแกร่งและความสามัคคี

 

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : ศูนย์ข้อมูลcovid-19

Next Post

ประกาศเงื่อนไขการอนุญาตให้อากาศยานทำการบินเข้า-ออก (ฉบับที่ 3)

Sat Aug 8 , 2020
ประกาศเงื่อนไขการอนุญาตให้อากาศยานทำการบินเข้า-ออก (ฉบับที่ 3) ตามที่ได้ออกประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง เงื่อนไขในการอนุญาตให้อากาศยานทำการบินเข้าออกประเทศไทย (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เพื่อกำหนดเงื่อนไขในการอนุญาตทำการบินของอากาศยานที่เดินทางมาจากต่างประเทศ นั้น เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีแนวทางการปฏิบัติที่สอดคล้องกับข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 13) ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ที่ 7/2563 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 7) สั่ง ณ วันที่ […]
ประกาศเงื่อนไขการอนุญาตให้อากาศยานทำการบินเข้า-ออก (ฉบับที่ 3)