มหาวิทยาลัยทักษิณทุกวิทยาเขต จัดการเรียนการเรียน-สอนในรูปแบบออนไลน์ทุกรายวิชา ตั้งแต่วันที่ 6 – 31 มกราคม 2564

มหาวิทยาลัยทักษิณทุกวิทยาเขต จัดการเรียนการเรียน-สอนในรูปแบบออนไลน์ทุกรายวิชา ตั้งแต่วันที่ 6 – 31 มกราคม 2564

วันที่ 6 ธ.ค. 64 ทางมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตสงขลา และวิทยาเขตพัทลุง เปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อยู่ในขณะนี้ ทำให้ออกประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

1609901094049 HATYAITODAY

โดยให้จัดการเรียนการสอนของวิทยาเขตพัทลุง เป็นแบบออนไลน์ทุกรายวิชา ตั้งแต่วันที่ 6 – 31 มกราคม 2564 ยกเว้นรายวิชาปฏิบัติการที่ผู้สอนมีความจำเป็นต้องใช้ห้องปฏิบัติการสอนสามารถใช้ได้ในระหว่างวันที่ 6 – 8 มกราคม 2564 โดยต้องขออนุญาตต่อหัวหน้าส่วนงานวิชาการ

136152108 1434474456755421 2219519365798892378 o HATYAITODAY

และให้จัดการสอบกลางภาค ในระหว่างวันที่ 25 – 29 มกราคม 2564 แบบออนไลน์ทุกรายวิชา ตามวัน เวลาสอบที่แจ้งไว้ในระบบทะเบียนนิสิต กรณีที่ผู้สอนไม่สามารถจัดสอบได้ตามวันเวลาที่ระบุไว้ในคำสั่งตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ให้ผู้สอนขออนุญาตสอบนอกตารางต่อหัวหน้าส่วนงานวิชาการ

136057252 1434379090098291 2062666883830582729 o HATYAITODAY

ทั้งนี้ยังมีการสั่งปิดหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติของภารกิจหอพัก ฝ่ายกิจการนิสิต วิทยาเขตพัทลุง ห้ามนิสิตและบุคลากรที่มีภูมิลำเนา ที่พำนัก ที่พักอาศัย หรือเดินทาง หรือสัมผัสกับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด (พื้นที่สีแดง) และพื้นที่ควบคุม (พื้นที่สีส้ม) ตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณโควิด-19 (ศบค.) เข้าพื้นที่มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยให้ปฏิบัติตามประกาศมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง กรณีมีความจำเป็นยิ่งยวดต้องขออนุญาตต่อรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต พัทลุง เป็นรายกรณี

125221129 1399570740245793 3363048337517607874 o HATYAITODAY

อย่างไรก็ตามในส่วนของการฝึกงาน การปฏิบัติสหกิจศึกษา หรือปฏิบัติงานในสถานประกอบการเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ (ด้านการจัดการศึกษา) ฉบับลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

118195558 1322876784581856 2753180390192355378 n HATYAITODAY

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : มหาวิทยาลัยทักษิณ

Next Post

ผู้ว่าฯ สงขลาประกาศเอกสารฉบับจริงจากจังหวัดสงขลา ต้องมีลายน้ำสงขลาCOVID19 เท่านั้น

Wed Jan 6 , 2021
ผู้ว่าฯ สงขลาประกาศเอกสารฉบับจริงจากจังหวัดสงขลา ต้องมีลายน้ำสงขลาCOVID19 เท่านั้น วันที่ 6 ธ.ค. 64 นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ตามที่ได้มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ในจังหวัด สมุทรสาคร โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อจำนวนมาก และมีการแพร่ระบาดไปยังพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ทำให้เกิดการแพร่ระบาดใหม่ ซึ่งจังหวัดสงขลาได้มีการออกประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID -19 ไม่ให้มีการแพร่ระบาดที่อาจส่งผลกระทบต่อชีวิตและสุขภาพอนามัยของประชาชน ทางสำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลาได้ขอความร่วมมือให้นายจ้าง สถานประกอบการทุกแห่งห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวในทุกกรณี ทั้งเข้าไปและออกจากพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID -19 รวมถึงจัดให้มีมาตรการเฝ้าระวังและตรวจสอบคัดกรองโรค อาทิ การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของแรงงานต่างด้าว จัดหาแอลกอฮอล์เพื่อใช้ในการล้างมือ หรือจัดสถานที่สำหรับล้างมือภายในสถานที่ทำงาน ณ บริเวณประตูทางเข้าออกและห้องสุขา ควบคุมให้แรงงานต่างด้าวสวมหน้ากากอนามัย และถุงมือขณะปฏิบัติงาน รวมทั้งเว้นระยะห่างในการปฏิบัติงานหนึ่งถึงสองเมตร ตลอดจนดูแลทำความสะอาดสิ่งของและอุปกรณ์ที่ใช้งานเป็นประจำ และประชาสัมพันธ์ให้แรงงานต่างด้าวทราบวิธีการป้องกันโรคติดเชื้อ COVID – 19 ทางผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้ออกคำสั่ง คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ที่ 1/2564 เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว และการกำหนดมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ซึ่งได้ กล่าว่าเอกสารฉบับจริงจากจังหวัดสงขลาต้องมีลายน้ำสงขลาCOVID19 และขอให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการที่จังหวัดกำหนด HATYAITODAYNEWS อ้างอิง : สงขลา COVID-19 Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
ปกข่าวใหม่ [recovered] 01