19 ก.พ. นี้ แจ้งผู้ขอรับใบอนุญาตขับขี่ใหม่และต่ออายุใบอนุญาตขับขี่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์

19 ก.พ. นี้ แจ้งผู้ขอรับใบอนุญาตขับขี่ใหม่และต่ออายุใบอนุญาตขับขี่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบกกล่าวว่า ตามที่กฎกระทรวงการขอและการออกใบอนุญาตขับรถ (ใบขับขี่) และการต่ออายุใบขับขี่ พ.ศ.2563 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา และจะมีผลใช้บังคับวันที่ 19 ก.พ.64 เป็นต้นไปนั้น ได้มีการกำหนดให้การขอรับใบอนุญาตขับขี่และต่ออายุใบอนุญาตขับขี่รถทุกชนิดทุกประเภทต้องมีใบรับรองแพทย์ยื่นประกอบคำขอ โดยใบรับรองแพทย์ ต้องเป็นไปตามแบบมาตรฐานของแพทยสภา มี 2 ส่วน คือ ส่วนที่ผู้ขอรับรองสุขภาพตนเองและส่วนของแพทย์ตรวจรับรอง ซึ่งจะต้องแสดงให้เห็นว่า ผู้นั้นไม่มีโรคประจำตัวหรือสภาวะของโรคที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเห็นว่าอาจเป็นอันตรายขณะขับรถตามที่แพทยสภากำหนด
CordWord new copy 01 1 HATYAITODAY
โดยการต่ออายุใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วย รถยนต์และใบอนุญาตผู้ประจำรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก เดิมจะไม่มีการกำหนดให้ใช้เอกสารใบรับรองแพทย์ แต่ด้วยข้อเท็จจริงสมรรถภาพของร่างกายของผู้ขับรถมีการเปลี่ยนแปลงไปตามวัยที่เพิ่มมากขึ้นและอาจมีโรคประจำตัวหรืออาจมีเหตุให้สมรรถภาพของร่างกายบกพร่องจนไม่สามารถขับรถได้ จึงจำเป็นต้องกำหนดให้ผู้ขับรถเข้ารับการตรวจรับรองจากแพทย์ก่อนเบื้องต้น และจะมีการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายที่จำเป็นต่อการขับรถเมื่อมาติดต่อที่สำนักงานขนส่งทุกแห่ง ประกอบด้วย การทดสอบการมองเห็นสี การทดสอบสายตาทางลึก การทดสอบสายตาทางกว้าง และการทดสอบปฏิกิริยา
d01e2da6d8a5bf8d6cebc4c8c4b841b1 small 1 HATYAITODAY

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : กรมการขนส่งทางบก

Next Post

เปิดเกมส์ 5 พรรคท้าชิงเก้าอี้นายกเทศบาลหาดใหญ่ นโยบายเด่นเตรียมพัฒนาเมืองหาดใหญ่

Sun Feb 14 , 2021
เปิดเกมส์ 5 พรรคท้าชิงเก้าอี้นายกเทศบาลหาดใหญ่ นโยบายเด่นเตรียมพัฒนาเมืองหาดใหญ่ วันที่ 14 ก.พ 64 ทางเทศบาลนครหาดใหญ่ มีการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่และนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 8-12 ก.พ. 64 โดยมีจำนวนผู้สมัครในตำแหน่งนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ จำนวน 5 คน สมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ จำนวน 115 คน แบ่งเป็น 5 พรรค ซึ่งเป็นผู้สมัครอิสระ 2 คน โดยแบ่งเป็น 4 เขตเลือกตั้ง ดังนี้ เขตที่1 จำนวน 28 คน เขตที่2 จำนวน 29 คน เขตที่3 จำนวน 29 คน เขตที่4 จำนวน 31 คน สำหรับผู้สมัครนายกเทศมนตรีเทศบาลนครหาดใหญ่ 5 […]
ปกข่าวใหม่ 01