4 จังหวัดชายแดนใต้ควบคุมการเดินทางเข้า-ออกจังหวัดเริ่ม 28 มิ.ย. 64 เป็นต้นไป

4 จังหวัดชายแดนใต้ควบคุมการเดินทางเข้า-ออกจังหวัดเริ่ม 28 มิ.ย. 64 เป็นต้นไป

วันที่ 27 มิ.ย. 64 ข้อกำหนดเงื่อนไขการใช้เส้นทางคมนาคมและตรวจคัดกรองการเดินทางในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่โดยการสนับสนุนจากศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง กระทรวงมหาดไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจ จุดสกัดเพื่อคัดกรองการเดินทางของประชาชนเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 ดังนี้
เส้นทางคมนาคม เข้า-ออกจังหวัดชายแดนภาคใต้(จังหวัดนราธิวาส/ปัตตานี/ยะลา/และสงขลา) ตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจ จุดสกัดเพื่อตรวจคัดกรองการเดินทาง ให้ดำเนินการอย่างเข้มงวด เพื่อสกัดกั้นและยับยั้งการระบาดของโรคอย่างรวดเร็วและเด็ดขาด

207068843 4674361495912078 9066593833982167152 Nโดยบุคคลที่ประสงค์จะเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามที่ระบุนี้ ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรแสดงตนอื่นๆ ควบคู่กับเอกสารรับรองความจำเป็น ที่ออกโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในพื้นที่ เว้นแต่เป็นบุคคลที่ได้รับการยกเว้น ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 กระทรวงมหาดไทยกำหนด

197812005 3918099138295881 4037484109382256779 N1.การขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคยังดำเนินการตามปกติไม่จำเป็นต้องกักตุนสินค้า
2.การคมนาคมยังมีให้บริการตามปกติ แต่ผู้ที่จะเดินทางเข้า-ออก
3. จชต.ต้องมีใบรับรองความจำเป็น อาจเป็นอำเภอเป็นผู้ออกให้

อ้างอิง : สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6

Next Post

โฆษกรัฐบาลยืนยัน ไม่ล็อกดาวน์ กรุงเทพฯ-สงขลา แค่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

Sun Jun 27 , 2021
โฆษกรัฐบาลยืนยัน ไม่ล็อกดาวน์ กรุงเทพฯ-สงขลา แค่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด วันที่ 27 มิ.ย. 64 นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามที่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ประชุมร่วมกับคณะที่ปรึกษาด้านการสาธารณสุขในศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19  และที่ ศบค. ได้ประกาศข้อกำหนด ฉบับที่ 25 ที่เผยแพร่ผ่านเว็ปไซต์ราชกิจจานุเบกษานั้น เป็นการใช้มาตรการเร่งด่วนเพื่อควบคุมการระบาดไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่เป้าหมายเฉพาะ 10 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม  นนทบุรี นราธิวาส  ปทุมธานี ปัตตานี ยะลา สงขลา สมุทรปราการและสมุทรสาคร ซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เพื่อสกัดกั้นไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในวงกว้าง โดยเฉพาะกลุ่มแรงงาน สถานประกอบการ ที่พบว่ามีการแพร่ระบาดแบบกลุ่มก้อน ซึ่งยืนยันว่า ไม่ได้ล็อกดาวน์ สำหรับมาตรการตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 6/2564 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ลงวันที่ 26 มิถุนายน  2564 ให้มีการปฎิบัติเริ่ม 28 มิถุนายน อย่างน้อย 30 วัน คือ ปิดสถานที่พักอาศัยชั่วคราว สําหรับคนงานทั้งภายในและภายนอก สถานที่ก่อสร้าง รวมท้ังให้หยุดงานก่อสร้าง และห้ามการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงาน เป็นการชั่วคราว อย่างน้อย  30 วัน ให้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม เฉพาะนำกลับไปบริโภคที่บ้าน ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตี้มอลล์ เปิดดําเนินการได้ถึง เวลา 21.00 น.  งดการจัดกิจกรรมในพื้นที่ โรงมหรสพ โรงภาพยนตร์ สวนน้ำ งดนั่งรับประทานในศูนย์อาหาร งดกิจกรรมรวมกลุ่มที่เกิน 20 คน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ ตั้งจุดตรวจเพื่อคัดกรองการเดินทางเข้า-ออก ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้คือ นราธิวาส ปัตตานี ยะลาและสงขลา รวมถึงกรุงเทพมหานครและ 5 จังหวัดปริมณฑลคือ นครปฐม นนทบุรี  ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร ทั้งนี้ข้อกำหนดที่เข้มข้น เป็นการยกระดับมาตรการเป็นการชั่วคราว เพื่อให้สอดคล้องสถานการณ์การแพร่ระบาด โดยมีผลในพื้นที่และกลุ่มเสี่ยงสูง สำหรับพี่น้องประชาชนทั่วไปยังสามารถเดินทางและดำเนินกิจกรรมประจำวันตามปกติ และขอให้หลีกเลี่ยงการเดินทางข้ามจังหวัดในช่วงนี้ อ้างอิง : สำนักนายกรัฐมนตรี  Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
ปกข่าว 01