กรมส่งเสริมการเกษตรแนะ เช็คสถานะรับสิทธิ์ เงินเยียวยาเกษตรกร

กรมส่งเสริมการเกษตรแนะ เช็คสถานะรับสิทธิ์ เยียวยาเกษตรกร
กรมส่งเสริมการเกษตรแนะ เช็คสถานะรับสิทธิ์ เยียวยาเกษตรกร

กรมส่งเสริมการเกษตรแนะ เช็คสถานะรับสิทธิ์ เยียวยาเกษตรกร

สืบเนื่องจากโครงการ ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ กระทรวงการคลัง ตามมติคณะรัฐมนตรี 28 เม.ย. 2563 ทำให้เกษตรกรทั่วประเทศต่างเข้ามาตรวจสอบสิทธิ์ ซึ่งข้อมูลของบางท่านอาจไม่ตรงกับความเป็นจริง อย่างไรก็ตามทาง หน่วยประชาสัมพันธ์ กรมการส่งเสริมทางการเกษตรนำเสนอวิธีการสำหรับ 2 กลุ่มเกษตรกร อันประกอบด้วย

กลุ่ม 1 ปรับปรุงข้อมูลการปลูกพืช รอบการผลิต 62/63 ก่อน 30 เมษายน 2563 เช็คสิทธิ์ ตามเว็บไซต์ www.moac.go.th
และเปิดให้ยื่นอุทธรณ์ ได้ตั้งแต่วันนี้ – 5 มิถุนายน 2563

กลุ่ม 2 ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ระหว่างวันที่ 1-15 พฤษภาคม 2563
เช็คสิทธิ์ ตามเว็บไซต์ www.moac.go.th ตั้งแต่ 27 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป
และเปิดให้ยื่นอุทธรณ์อุทธรณ์ ได้ตั้งแต่ 31 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2563

ทั้งนี้หากท่านใดมีข้อสงสัยสามารถติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ : สายด่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โทร.1170

เช็คสถานะรับสิทธิ์ เยียวยาเกษตรกร
เช็คสถานะรับสิทธิ์ เยียวยาเกษตรกร

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิงข้อมูลจาก : ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา โควิด-19

ทั้งนี้ท่านสามารถติดตามรายงานสถานการณ์โควิด-19 ได้ในแบบเรียลไทม์

Next Post

โยธาธิการสงขลา ไขข้อสงสัยทำไมต้องพัฒนาหาดม่วงงาม

Fri May 22 , 2020
โยธาธิการสงขลา ไขข้อสงสัยทำไมต้องพัฒนาหาดม่วงงาม ไขข้อสงสัยทำไมต้องพัฒนา “หาดม่วงงาม” กับโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่ชายฝั่ง หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 9 ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา จากรายงานฐานข้อมูลการกัดเซาะชายฝั่งรายจังหวัด 23 จังหวัด กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 2558 พบว่า พื้นที่หมู่ 7 ตำบลม่วงงาม จัดเป็นพื้นที่ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งระดับพื้นที่เร่งด่วน และจากการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง ระหว่างปี 2545-2561 โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง พบว่า บริเวณชายฝั่งโครงการ หมู่ที่ 7-9 ตำบลม่วงงาม มีอัตราการกัดเซาะอยู่ในช่วง 0.56-1.49 เมตรต่อปี หรือกัดเซาะเข้ามาในแผ่นดินแล้วประมาณ 9-24 เมตร“ในช่วง 16 ปีที่ผ่านมา แม้ว่าอัตราการกัดเซาะไม่รุนแรง อยู่ในช่วงกัดเซาะน้อยถึงกัดเซาะปานกลาง แต่เนื่องจากมีแนวถนนเลียบชายหาด ซึ่งใช้เป็นเส้นทางสัญจรของชุมชน ปัจจุบันแนวชายหาดถูกกัดเซาะขยับเข้าประชิดแนวถนนเลียบชายหาด บางช่วงกัดเซาะถึงแนวถนนแล้ว ซึ่งอาจไม่ปลอดภัยต่อการสัญจร […]
ปกข่าวสำหรับเฟส [recovered] 01