Pgslot

ห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราวเป็นเวลา   12 วัน  ห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว - HATYAITODAY

ห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว

ห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราวเป็นเวลา   12 วัน 

ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่องห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่2)

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง ห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน 2563 เพื่อป้องกันมิให้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) รุนแรงมากยิ่งขึ้น และเพื่อสนับสนุนการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินข้างต้นให้ยุติลงโดยเร็ว นั้น

ด้วยเหตุผลและความจำเป็นในการคงความต่อเนื่องของมาตรการดังกล่าวเพื่อประสิทธิผลในการป้องกันและควบคุมโรค อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27 และมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้

1. ห้ามอากาศยานขนส่งคนโดยสารทำการบินเข้ามายังท่าอากาศยานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่ วันทื่ 7 เมษายน 2563 เวลา 00.01 น. จนถึงวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 23.59 น.

2. การอนุญาตการบินที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้ออกให้แก่อากาศยานขนส่งคนโดยสาร สำหรับการบินเข้าสู่ประเทศไทยในช่วงระยะเวลาตามข้อ 1. ให้เป็นอันยกเลิก

3. ข้อห้ามตามข้อ 1. ไม่รวมถึงอากาศยานดังต่อไปนี้

(1) อากาศยานราชการหรือที่ใช้ในราชการทหาร (State or Military aircraft)
(2) อากาศยานที่ขอลงฉุกเฉิน (Emergency landing)
(3) อากาศยานที่ขอลงทางเทคนิค (Technical landing) โดยไม่มีผู้โดยสารออกจากเครื่อง
(4) อากาศยานที่ทำการบินเพื่อให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม ทำการบินทางการแพทย์ หรือการขนส่งสิ่งของเพื่อสงเคราะห์แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) (Humanitarian aid, medical and relief flights)
(5) อากาศยานที่ได้รับอนุญาตให้ทำการบินรับส่งบุคคลกลับภูมิลำเนา (Repatriation)
(6) อากาศยานขนส่งสินค้า (Cargo aircraft)

4. ให้ผู้โดยสารบนอากาศยานที่ได้ออกเดินทางจากท่าอากาศยานต้นทางก่อนประกาศนี้ใช้บังคับอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อและข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการใน สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 โดยต้องได้รับการกักตัวเป็นเวลา 14 วัน

ทั้งนี้ บัดนี้เป็นต้นไปหรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
ประกาศ ณ วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2563

โควิด-19

 

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิงข้อมูลจาก : ศูนย์ข้อมูลโควิด-19

Next Post

ล็อกดาวน์ 8 จังหวัดภาคใต้จับจริงหากใครฝ่าฝืน

Tue Apr 7 , 2020
ล็อกดาวน์ 8 จังหวัดภาคใต้จับจริงหากใครฝ่าฝืน     จากสัปดาห์ที่ผ่านมามียอดผู้ที่ติดเชื้อในแต่ละจังหวัดสะสมมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะอัตราการเพิ่มที่น่าเป็นกังวลใจยอดผู้ติดเชื้อสะสมภาคใต้ 341 รายและมีผู้เสียชีวิตแล้วภาคใต้ทั้งสิ้น 5 ราย หากปล่อยไว้ไม่รีบควบคุมและรีบดำเนินการ ภาคใต้ก็จะมีผู้ติดเชื้อแแบบทวีคูณ   ผู้ว่าฯในจังหวัดจึงรีบออกมาตรการคุมเข้ม ล็อคดาวน์เมือง เพื่อเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 โดยห้ามเดินทางเข้าออกเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ยกเว้นเพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาล การทำให้ปลอดภัยจากเชื้อ การป้องกันโรค การขนส่งสินค้าจำเป็น หรือได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเป็นกรณีไป   จึงประกาศล็อคดาวน์จังหวัด ดังนี้ จังหวัดภูเก็ต (30 มีนาคม – 30 เมษายน ) จังหวัดสงขลา (6 – 30 เมษายน) จังหวัดปัตตานี (28 มีนาคม เป็นต้นไป) จังหวัดสตูล (3 – 30 เมษายน) จังหวัดยะลา (29 มีนาคม […]
ล็อกดาวน์ 8 จังหวัดภาคใต้จับจริงหากใครฝ่าฝืน