เตือนประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงสนามบินหาดใหญ่ ห้ามจุดพลุ-ปล่อยโคมลอย หากฝ่าฝืนผิดกฎหมาย

 เตือนประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงสนามบินหาดใหญ่ ห้ามจุดพลุ-ปล่อยโคมลอย หากฝ่าฝืนผิดกฎหมาย

ตามมาตรา 58 และมาตรา 59/1 แห่ง พ.ร.บ. การเดินอากาศ พ.ศ.2497 ได้กำหนดห้ามมิให้บุคคลใดจุดและปล่อยหรือกระทำการใดเพื่อให้บั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ ซึ่งเป็นการรบกวนหรือก่อให้เกิดอันตรายต่อการเดินอากาศหรือปฏิบัติการของอากาศยาน ภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศตามมาตรา 58

ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จึงขอความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ ต.หาดใหญ่ ต.ทุ่งตำเสา ต.บ้านพรุ ต. คลองหอยโข่ง ต.โคกม่วง ต.ทุ่งลาน ต.นาหม่อม ต.คลองหลา ต.ควนลัง ซึ่งอยู่ในเขตปลอดภัยการเดินอากาศของท่าอากาศยานหาดใหญ่ หลีกเลี่ยงการจุดและปล่อยหรือกระทำการใดเพื่อให้บั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ ซึ่งเป็นการรบกวนหรือก่อให้เกิดอันตรายต่อการเดินอากาศหรือปฏิบัติการของอากาศยาน ภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนดและมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายจากการปล่อยโคมลอยและโคมควัน (ในช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2563)

ทั้งนี้ หากหน่วยงานใดต้องการปล่อย โคมลอย โคมควัน พลุ ตะไล บั้งไฟ นอกเขตปลอดภัยในการเดินอากาศต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอท้องที่ก่อนและ จะต้องแจ้งข่าวเกี่ยวกับความปลอดภัยในการเดินอากาศตามแบบฟอร์มที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกำหนดหรือแจ้ง ท่าอากาศยานหาดใหญ่ โทรศัพท์ 0-7422-7511 (งานบริการข่าวสารการบิน) โทรสาร 0-7422-7050 ล่วงหน้าก่อนถึงกำหนดปล่อยอย่างน้อย 7 วัน โดยแจ้งชื่อผู้รับผิดชอบหรือผู้ประสานงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์อย่างน้อย 2 หมายเลข ขนาดและจำนวนของโคมลอย/โคมควัน ระบุตำแหน่งพิกัดของสถานที่ ที่จะปล่อยเพื่อท่าอากาศยานหาดใหญ่จะได้ออกประกาศผู้ทำการในอากาศ (NOTAM) ต่อไป

 

 เตือนประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงสนามบินหาดใหญ่ ห้ามจุดพลุ-ปล่อยโคมลอย หากฝ่าฝืนผิดกฎหมาย

 เตือนประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงสนามบินหาดใหญ่ ห้ามจุดพลุ-ปล่อยโคมลอย หากฝ่าฝืนผิดกฎหมาย

 

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิงข้อมูลจาก : ท่าอากาศยานหาดใหญ่

Next Post

จังหวัดสงขลา กรรมการการเลือกตั้งชี้แจงกำหนดการการเลือกตั้ง 20 ธ.ค. 63 นี้

Thu Oct 22 , 2020
จังหวัดสงขลา กรรมการการเลือกตั้งชี้แจงกำหนดการการเลือกตั้ง 20 ธ.ค. 63 นี้ วันที่ 22 ต.ค. 63   กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย เลขานุการประจำกรรมการการเลือกตั้ง ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมมอบนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 16 อำเภอจังหวัดสงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เพื่อรับฟังแนวทางการปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทางด้านกรรมการการเลือกตั้ง เผยว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณาร่างแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการตามร่างแผนการจัดการเลือกตั้ง ซึ่งตามแผนดังกล่าว วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 จะเป็นวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งออกประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยจะมีการรับสมัครเลือกตั้งในระหว่างวันจันทร์ที่ 2 ถึงวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 และวันเลือกตั้งเป็นวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 นั้น ทางสำนักงานคณะกรรมกาการเลือกตั้งขอชี้แจงเพิ่มเติม ดังนี้ 1. วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งจะออกประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดในวันจันทร์ที่ 26 […]
จังหวัดสงขลา กรรมการการเลือกตั้งชี้แจงกำหนดการการเลือกตั้ง 20 ธ.ค. 63 นี้